Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS1819

Lineární algebra pro fyziky, NMAF028, LS 18/19

Přednášející

 • Dalibor Šmíd - Po 10:40 - 12:10, posluchárna T1, konzultace po přednášce/cvičení nebo po dohodě osobně či e-mailem.

Cvičící

Důležité odkazy

Plán kurzu

TýdenTémaPrezentaceKvízVyhodnoceníOdpovědiCvičeníŘešeníPoznámka
18.-22.2.Skalární součinP1
25.2.-1.3.OrtogonalizaceP2
4.-8.3.OG diagonalizaceP3
11.-15.3.Matice OG projekcíP4
18.-21.3.Singulární rozkladP5
25.-29.3.Kvadratické formyP6
1.-5.4.KvadrikyP7
8.-12.4.Jordanův tvarP8
15.-19.4.ExponenciálaP9
22.-26.4.Velikonoční pondělí      Bez kvízu
29.4.-3.5.Tenzory 1P10
6.-10.5.Tenzory 2P11
13.-17.5.Pozdní sběrP12
20.-24.5.Velký test       

Organizace kurzu

Bude podobná jako v zimním semestru, budeme ale už více spoléhat na to, že víte, jak takový kurz funguje a jak si studium zorganizovat:

 1. Každý týden bude k tématu přednášky předem vystavená prezentace, budete moci vyplnit on-line kvíz (vždy do neděle 23:59) a budete se moci prostřednictvím kvízu na cokoli zeptat. Za úspěšné vyplnění kvízu bude 1 bod, další bod můžete dostat za položenou otázku k tématu. Ze čtyř otázek v kvízu se budou dvě týkat prezentace k nejbližší následující přednášce a dvě kapitoly ze skript k poslední proběhlé přednášce. Počítá se tedy s tím, že si v mezidobí mezi přednáškami tyto dva dokumenty přečtete (ne v nich pouze dohledáte odpovědi podle kvízu), abyste se pak na přednášce a na cvičení co nejlépe orientovali.
 2. Tématem cvičení je vždy téma přednášky z předcházejícího týdne. Sady úloh ke cvičením budou mít podobnou strukturu, tedy 3 základní úlohy, 1 hodnocená úloha, 2-3 procvičovací a rozšiřující úlohy, 1 domácí úloha. Za aktivitu na cvičení můžete získat až 8 bodů. Za na cvičení spočítanou základní nebo procvičovací úlohu dostanete 1 bod, za odevzdanou hodnocenou úlohu můžete získat 0-4 body podle kvality řešení. Pokud takto získáte 5-8 bodů z 8, můžete na příštím cvičení odevzdat domácí úlohu a body si tím doplnit. Pokud získáte 0-4 body, můžete odevzdat domácí i hodnocenou.
 3. Dvakrát za semestr (v týdnech od 18.3. a od 15.4.) bude v době cvičení zadán malý zápočtový test. Bude trvat 30 minut a není možné jej opravit ani nahradit, ani v případě nemoci. Každý malý test je hodnocen 8 body a pokrývá látku odpřednesenou za předchozí cca měsíc.
 4. Na poslední přednášce bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů. Pokrývá látku odpřednesenou za celý semestr. Velký test má dva opravné termíny ve zkouškovém období, paralelně s prvními dvěma termíny zkoušky.
 5. Zkouška bude sestávat ze tří částí: orientačního testu na 50 minut, bezprostředně navazujícího teoretického testu na 90 minut a ústní zkoušky.

Podmínky zápočtu

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů za práci na cvičení (v součtu)
 • získat 50% bodů za testy (v součtu)

Testy

 • První malý test, píše se na cvičení, v období od 18. do 22. března, trvá 30 minut, maximum 8 bodů
 • Druhý malý test, píše se na cvičení, v období od 15. do 19. dubna, trvá 30 minut, maximum 8 bodů
 • Velký test, píše se na přednášce 20.5., trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů

Na malé testy bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Malý test je v oprávněných případech a po dohodě s oběma cvičícími možno psát na jiném cvičení. Velký test se píše bez pomůcek. V součtu je tedy třeba získat 23 bodů.

Práce na cvičení

Za každé z 12 témat je možné získat 10 bodů (zpravidla 8 za aktivitu na cvičení a 2 za kvíz). Z celkového počtu 120 bodů je třeba získat 70%, tj. 84 bodů. Cvičící může udělit až 10 bonusových bodů za další aktivitu (např. prezentace rozšiřujících úloh apod.) dle svého uvážení.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úlohami. Bude jich cca 50, seznam bude zveřejněn. Je třeba odevzdat všechny úlohy, bez ohledu na to, kolik procent Vám do 70% chybí. Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat první nebo druhý opravný velký test. Ty se budou konat ve zkouškovém období paralelně s prvním a druhým zkouškovým termínem. Opravný test může buď nahradit výsledek velkého testu (hranice úspěšnosti je pak 23 bodů), nebo být posuzován samostatně bez přihlížení k malým testům (v tom případě je hranice 19 bodů). Žádné další opravy nebudou umožněny. Cvičící má u výborných studentů a v případě vážných důvodů možnost udělit zápočet výjimečně dle jiných kritérií. Takový režim je nutné dohodnout na začátku semestru, nejpozději do 15. března.

Zkouška

Bude sestávat ze tří částí:

 • 50-minutový písemný orientační test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení, výpočtem apod. Početní dovednosti chápeme hlavně jako cestu k pochopení teoretické látky, testujeme je proto především v rámci zápočtu a u zkoušky již jen doplňkově. Každá otázka je za 2 body, k úspěšnému složení této části je třeba získat 7 bodů z 10 možných.
 • po 10-minutové pauze následuje 90-minutový teoretický test. Budou v něm tři otázky prověřující hlubší pochopení teorie (znalost a pochopení důkazů, schopnost propojit látku z různých kapitol, aplikovat teorii na obecnější otázku nebo dokázat jednoduché tvrzení apod.). Teoretický test budeme opravovat pouze studentům, kteří uspějí v orientačním testu. Body za teoretický test budou určovat známku v rozmezí 1-3 (známka nevyhověl je ale rovněž možná v případě zásadní neznalosti vět a definic specifikovaných v požadavcích).
 • ústní část spočívá převážně v projití obou testů se zkoušejícím, dodatečné otázky budou položeny pouze v případě, že si chce student zlepšit známku (zhoršit už ji nelze).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 27, 2020, at 02:26 PM
@]