Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS1819

Lineární algebra I (pro fyziky), NMAF027, ZS 2018/19

Přednášející

 • Lukáš Krump - paralelka F1X, Po 10:40 - 12:10, posluchárna F2, konzultace před přednáškou, po cvičení nebo po dohodě osobně či e-mailem.
 • Svatopluk Krýsl - paralelka F1Y, Po 09:50 - 11:20, posluchárna T1.

Cvičící

Důležité soubory

 • Ke kurzu patří elektronická skripta, jejichž autorem a garantem kurzu je Dalibor Šmíd. Je to základní zdroj, který byste měli využívat jak k průběžnému studiu, tak k přípravě ke zkoušce. Mnoho další literatury naleznete na konci této stránky. Pokud ve skriptech najdete chyby a překlepy, reportujte je, nejlépe mailem na adresu smid (uzenac) karlin.mff.cuni.cz.
 • Tabulka s body k zápočtu
 • Seznam požadavků ke zkoušce - NOVINKA

Plán kurzu

TýdenTémaPrezentaceKvízVyhodnoceníOdpovědiCvičeníŘešení
1.-5.10.Vektory a zobrazení v R^nP1
8.-12.10.MaticeP2
15.-19.10.Soustavy lineárních rovnicP3
22.-26.10.Vektorové prostoryP4
29.10.-2.11.Báze a dimenzeP5
5.-9.11.Hodnost maticeP6
12.-16.11.Reprezentace vektoruP7
19.-23.11.Lineární zobrazeníP8
26.11.-30.11.Determinant IP9
3.-7.12.Determinant IIP10
10.-14.12.DiagonalizaceP11
17.-21.12.Direktní součetP12
31.12.-4.1.přednáška není
7.-11.1.Velká písemka

Organizace kurzu

Jsme přesvědčeni, že kurz Lineární algebry je třeba od samého začátku studovat aktivně a průběžně. Jednotlivá témata na sebe silně navazují a bez základního pochopení dosavadní látky je velmi obtížné porozumět látce následující. Snažíme se kurz vést tak, aby vás k aktivnímu a průběžnému studiu motivoval:

 1. Každý týden jsou přednášky věnovány konkrétnímu tématu, viz plán kurzu výše. Ke kurzu jsou napsaná skripta (viz odkaz nahoře nad tabulkou) a stručnější prezentace (na každý týden v tabulce), které jsou jejich stručným výtahem. Přednáška není prostým výkladem obsahu skript, budeme se snažit věnovat především nejdůležitějším a nejobtížnějším pojmům, motivacím, aplikacím, vašim dotazům. Doporučujeme proto, abyste si v týdnu předtím našli čas si příslušnou kapitolu ve skriptech či prezentaci sami projít, abyste získali základní orientaci, o čem bude řeč (číslování kapitol ve skriptech odpovídá číslům týdnů v tabulce). Jako ověření vlastního porozumění pak můžete vyplnit jednoduchý on-line kvíz o čtyřech otázkách typu abc, který bude vždy otevřen do neděle 23:59. Za úspěšné vyplnění kvízu (alespoň 3 správné odpovědi ze 4) získáte 1 bod k domácím úkolům z daného tématu. Součástí kvízu bude též možnost položit libovolnou otázku k danému tématu. Přednášející a cvičící se budou snažit takto položené otázky zodpovědět ve výuce a je to pro ně cenné vodítko, čemu se v hodinách více věnovat. Za položení smysluplné otázky bude možné získat k domácím úkolům další 1 bod. Za první kvíz (Q1) dostanete automaticky dva body (i když se vám odpovědi nezdaří a nepoložíte otázku) a slouží především k tomu, abyste si vyzkoušeli, jak to funguje, zvolili si přezdívku (např. jedinečné číslo apod.), pod níž budete vedeni v tabulce s body a zápočty, a měli možnost položit dotazy ke kurzu jako takovému. Kvíz Q1 je výjimečně otevřen déle, a sice do čtvrtka 4.10., 15:00.
 2. Cvičení se budou věnovat danému tématu ve stejném týdnu jako přednáška a přímo na ni navazovat (až na drobné organizační výjimky - viz další bod). Ke každému cvičení bude vydána sada úloh, členěných do několika typů:
  • základní úlohy jsou jednoduché aplikace látky z přednášky
  • hodnocená úloha tématicky navazuje na úlohy základní, odevzdává se cvičícímu a v případě správného řešení může být odpuštěn domácí úkol
  • procvičovací a rozšiřující úlohy jsou určeny studentům, kteří odevzdali hodnocenou úlohu, a k případné prezentaci na konci cvičení nebo na začátku cvičení následujícího (po domluvě se cvičícím)
  • domácí úlohy se odevzdávají na následujícím cvičení
  Cvičení bude typicky začínat tím, že cvičící stručně shrne důležité body aktuální látky. Následuje počítání základních úloh v lavicích, ať už samostatně nebo ve skupinkách, cvičící odpovídá na dotazy a pomáhá individuálně studentům. Student, který porozumí základním úlohám, může samostatně spočítat hodnocenou úlohu a odevzdat ji cvičícímu. Poté se může buď pustit do procvičovacích a rozšiřujících úloh, nebo se vrátit k základním úlohám či k nejasnostem z přednášky a konzultovat je se cvičícím. Po cvičení cvičící zkontroluje odevzdané hodnocené úlohy a přidělí za ně body do tabulky: 0, 4 nebo 8. Student, který má 0 bodů, vypracuje do příště obě domácí úlohy, student se 4 body pouze domácí úlohu 1.
 3. Výjimky v organizaci cvičení: jelikož se výuka nekoná v úterý 30.10. (imatrikulace) a 6.11. (děkanský sportovní den), přicházejí tím úterní kroužky dvakrát o cvičení oproti ostatním. Není ale možné o látku dvou týdnů přijít. V tyto týdny proto doporučujeme "úterním studentům" přidat se na kterékoli cvičení v jiný den, pokud je to v jejich možnostech (ostatní cvičící s tím budou počítat). Pokud se jiného cvičení účastnit nemohou, vypracují si úlohy ze cvičení samostatně a pošlou domácí úkoly (přesné podmínky vám sdělí vedoucí úterních cvičení). Čtvrteční kroužky L. Krumpa budou mít také výjimku: nebudou se konat 15.11. (L. Krump je v zahraničí), ale to se kompenzuje v týdnu po Novém roce, kdy se konají pouze čtvrteční cvičení (3.1.2019). Čtvrteční cvičení se tedy vlastně v 7.-13. týdnu o jeden týden posunou oproti ostatním.
 4. Dvakrát za semestr (v týdnech 19.-23.11. a 17.-21.12.) bude v době cvičení zadán malý zápočtový test. Bude trvat 30 minut a není možné jej opravit ani nahradit, ani v případě nemoci. Každý malý test je hodnocen 10 body a pokrývá látku přednesenou v předchozím období.
 5. Na poslední přednášce (7.1.2019) bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů. Pokrývá látku za celý semestr. Velký test má dva opravné/náhradní termíny ve zkouškovém období, jejich data budou včas oznámena.
 6. Zkouška proběhne v 5-6 zkouškových termínech, které budou vyhlášeny v SISu. Požadované znalosti budou specifikovány přehledem požadavků ke zkoušce (budou zveřejněny koncem semestru na této stránce). Podrobnější informace najdete níže na této stránce ("Zkouška")
 7. Cvičící i přednášející jsou vám k dispozici pro konzultace, buď ve vyhlášených konzultačních hodinách, nebo po dohodě e-mailem či osobně. Přednostně se obracejte na svého cvičícího během cvičení, případně jej požádejte o konzultaci. Snažte se připravit si na ni konkrétní dotazy ke skriptům či úlohy, které jste se sami pokoušeli vyřešit. Konzultace není doučování.

Podmínky zápočtu

Na cvičení ani na přednášce nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů za práci na cvičení (v součtu 70% ze 120 = 84 bodů)
 • získat 50% bodů za testy (v součtu 50% z 50 = 25 bodů)

Stav svých bodů si můžete průběžně sledovat v tabulce (viz odkaz nahoře).

Práce na cvičení

 • Za každé z 12 témat od Vektorů a zobrazení v R^2 po Direktní součet je možné získat 10 bodů. Z celkového počtu 120 bodů je třeba získat 70%, tj. 84 bodů.
 • Z 10 bodů za dané téma je 8 bodů za hodnocenou úlohu nebo domácí úlohy a 2 body za kvíz.
 • Hodnocená úloha se vypracovává a odevzdává na cvičení a je možné za ni získat 0, 4 nebo 8 bodů. V případě zisku 0 bodů může student na následujícím cvičení odevzdat dvě domácí úlohy se stejné sady, za každou z nich může získat až 4 body. V případě zisku 4 bodů za hodnocenou úlohu může student odevzdat na dalším cvičení domácí úlohu č. 1 ze stejné sady, za niž může získat až 4 body.
 • Za včas odeslaný on-line kvíz lze získat 1 bod v případě správně zodpovězených alespoň 3 otázek ze 4 a další 1 bod za smysluplnou položenou otázku k tématu.
 • Cvičící má možnost udělit bonusové body v rozsahu nejvýše 10 bodů na studenta a semestr. Tyto bonusové body nezvyšují počet celkově dostupných bodů, mohou pouze nahradit body studentem nezískané. Udělují se za mimořádnou aktivitu, například za dodatečnou prezentaci úlohy na cvičení, obtížnější domácí úkol navíc a podobně.

Testy

 • První malý test, píše se na cvičení, v období od 19. do 23. listopadu, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva 1.-6. týdne, maximum 10 bodů,
 • Druhý malý test, píše se na cvičení, v období od 17. do 21. prosince, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva 7.-10. týdne, maximum 10 bodů,
 • Velký test, píše se na přednášce, 7. ledna, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů.

Na malé testy bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Má vás to motivovat k tvorbě přehledných a použitelných poznámek z přednášky a cvičení. Zároveň nespoléhejte, že v nich všechno najdete a nic si nebudete muset pamatovat - 30 minut je krátká doba. Velký test se píše bez pomůcek.

Opravné termíny

Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek (z jakéhokoliv důvodu), může absolvovat první nebo druhý opravný velký test. Ty se budou konat ve zkouškovém období paralelně s prvním a druhým zkouškovým termínem, tj. 22. ledna a 29. ledna (8. ledna je předtermín). Výsledek opravného velkého testu nahrazuje výsledek velkého testu, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další opravy nebudou umožněny.

Zkouška

Na zkoušku je možné se přihlásit bez toho, že byste měli v SISu zapsaný zápočet, ale absolvovat je ji možné, pouze pokud jste kritéria pro udělení zápočtu již splnili (zápočet Vám pak bude do SISu zapsán zároveň se zkouškou). Zároveň mějte na paměti, že pokud zkoušku nesplníte do konce zkouškového období v zimním semestru, nebudou Vám podle studijních předpisů kredity za tento kurz započítány do tohoto semestru. Plánujte tedy pečlivě a snažte se udržet krok s kurzem, dohnat zásadní neznalosti až při přípravě ke zkoušce je prakticky nemožné.

Bude sestávat ze dvou částí - AKTUALIZOVÁNO:

 • 45-minutový 60-minutový písemný orientační test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení, výpočtem apod. Početní dovednosti chápeme hlavně jako cestu k pochopení teoretické látky, testujeme je proto především v rámci zápočtu a u zkoušky již jen doplňkově. Každá otázka je za 2 body, pro postup do ústní části bude třeba získat 7 bodů z 10 možných. Každá otázka je za 4 body, pro postup do ústní části bude třeba získat 12 bodů z 20 možných.
 • Ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl). Ústní část je dobrovolná a je určená pro ty kdo si chtějí zlepšit známku z písemné části (pouze 3 na 2, 2 na 1).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 03, 2019, at 08:58 PM
@]