MFF UK

Informace ke zkouškám

 1. Obecné podmínky:
  1. Zkoušku mohou skládat jen ti studenti, který mají v tomto semestru tento předmět zapsán v Studijním informačním systému.
  2. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
  3. Pokud student neuspěje u písemné části, znamená to, že u zkoušky neprospěl.
  4. Pokud student u písemné části uspěje, bude skládat ústní část.
  5. Pokud student u ústní části neuspěje, znamená to, že u zkoušky neprospěl.
  6. Pokud student u zkoušky neprospěje a u písemné části uspěl velmi, pak při opravném termínu skládá jen ústní část.
  7. Pokud student u zkoušky neprospěje a není pravda, že u písemné části uspěl velmi, musí při opravném termínu absolvovat celou zkoušku, včetně písemné části.
  8. Na písemnou i ústní část s sebou student přinese index (případně jiný doklad totožnosti).
 2. Písemná část:
  1. Písemná část se skládá ze tří příkladů. Na jejich řešení má student 120 minut a lze za ně získat maximálně 50 bodů.
  2. Složení zkouškových písemek bude obdobné jako v ZS 2007/2008 a v ZS 2009/2010, tedy první příklad jednodušší (přírůstek logaritmu, Laurentovy řady, izolované singularity, rezidua, index bodu ke křivce atp.), další dva na aplikace reziduové věty (výpočet integrálu - dle procvičené látky). Jako vzor mohou sloužit písemky z archivu zkouškových písemek.
  3. Student u písemné části uspěje, získá-li alespoň 26 bodů.
  4. Student u písemné části uspěje velmi, získá-li alespoň 37 bodů.
  5. Při písemce je možné používat libovolnou psanou či tištěnou literaturu (knihy, skripta, poznámky z přednášek a cvičení atp.).
  6. Při písemce není možné používat výpočetní techniku ani jiné elektronické přístroje (mobilní telefony, kalkulačky, počítače, čtečky atp.).
 3. Ústní část:
  1. U ústní části si student vylosuje sadu tří otázek. Odpovědi si pak samostatně připraví během 30 minut nepoužívaje přitom žádných pomůcek s výjimkou psacích potřeb. Poté odpovědi předestře zkoušejícímu, který je zhodnotí a oboduje.
  2. Složení každé sady otázek je dle následujícího schématu:
   1. Znění a důkaz lehké věty (16 bodů, z toho 4 body za znění a 12 bodů za důkaz).
   2. Znění a důkaz těžké věty (22 bodů, z toho 4 body za znění a 18 bodů za důkaz).
   3. Další otázka, kterou lze zodpovědět pomocí vět a metod z přednášky (12 bodů).
  3. Seznam zkouškových otázek (lehké a těžké věty, další otázky) je zde: postscript, pdf. (Aktualizováno 7.1.2014 - doplněny otázky k Laplaceově transformaci, zrušeny některé z „dalších otázek”, upřesněna otázka 7.)
  4. V seznamu jsou uvedeny i věty, které nebudou explicitně zkoušeny, ale jejichž znalost se předpokládá. Rovněž tam je seznam pojmů, jejichž znalost se předpokládá, ačkoli součástí zkoušky není explicitní otázka na definice.
 4. Hodnocení zkoušky:
  1. V případě, že student u ústní části prokáže soustavnou neznalost většího množství pojmů, jejichž znalost se předpokládá, u zkoušky neprospěje (bez ohledu na počet bodů).
  2. Student složí zkoušku, pokud uspěje u písemné části, nenastane případ popsaný v bodě 4a a u ústní části získá alespoň 26 bodů.
  3. Student získá známku výborně, pokud složí zkoušku a v součtu (za písemnou a ústní část) získá alespoň 80 bodů.
  4. Student získá známku velmi dobře, pokud složí zkoušku, nezíská známku výborně, z ústní části získá alespoň 30 bodů a v součtu získá alespoň 64 bodů.
  5. Student získá známku dobře, pokud složí zkoušku a přitom nezíská známku výborně nebo velmi dobře.
 5. Termíny a zápis na ně:
  1. Ve zkouškovém období budou čtyři termíny písemek. Jsou vypsány v SISu. Tam je třeba se přihlásit (do tam nastaveného data). Pokud se student nepřihlásí, má zkoušející právo jeho účast u zkoušky odmítnout, zejména z kapacitních důvodů.
  2. Ústní zkoušky se konají během dvou dnů bezprostředně následujících po písemce. Rozpis ústních zkoušek bude oznámen na webovské stránce zkoušejícího po opravení písemek (večer v den písemky).
  3. Na opravné termíny je třeba se přihlásit stejným způsobem. Student, který u písemné části uspěl velmi, ale neuspěl u ústní části, se přihlásí na termín písemky, s tím, že přijde až na ústní část.
  4. Kromě uvedených termínů bude vypsán ještě jeden termín na začátku letního zkouškového období (pravděpodobně v prvním týdnu).
  5. Žádné další termíny nebudou.