Obhajoby bakalářských prací

Průběh obhajoby bakalářské práce

 1. Zahájení obhajoby předsedou subkomise
 2. Presentace bakalářské práce
  • Student si připraví presentační materiály ve formátu PDF, shrnující obsah práce, její hlavní myšlenky a vlastní přínos studenta.
  • Pokud předseda subkomise nestanoví jinak, presentaci přinese student k obhajobě na USB flash-disku (doporučujeme zálohovat na 2 disky).
  • Délka presentace nesmí přesáhnout 10 minut.
  • V průběhu presentace se student nevyjadřuje k připomínkám oponenta.
 3. Předseda subkomise vyzve vedoucího práce ke shrnutí posudku
 4. Předseda subkomise vyzve oponenta ke shrnutí posudku a položení otázek/připomínek.
 5. Student se vyjádří k připomínkám oponenta a zodpoví položené otázky. Doporučujeme připravit si předem vyjádření či odpověď na každou připomínku uvedenou v oponentském posudku. Zejména je důležité připravit opravy závažných faktických chyb, které oponent zmínil v posudku (stačí na papíře nebo formou zvláštní presentace na 1-2 stránky).
 6. Předseda subkomise otevře veřejnou diskusi.
 7. Na neveřejné části, která může následovat hned po části veřejné anebo po skončení všech obhajob, se komise dohodne na udělené známce. Předseda subkomise sdělí známku studentovi.

Průběh obhajoby není závazně stanoven a může se v různých subkomisích v některých detailech lišit. Více informací k průběhu obhajob mohou podat předsedové subkomisí.

Rady k přípravě obhajoby

 • Nepodceňujte obhajobu. Dojem, který uděláte na komisi při obhajobě může výrazně ovlivnit výslednou známku - oběma směry.
 • Připravte si presentaci tak, abyste dodrželi stanovený desetiminutový limit. Nacvičte si ji. Pamatujte na to, že skutečná presentace trvá o něco déle než cvičná.
 • V prezentaci stručně vysvětlete, jakým problémem se vaše práce zabývala a k čemu jste došli. Objasněte, v čem spočíval váš vlastní přínos ke zpracování tématu. Presentaci připravte tak, aby jí mohl sledovat i matematik odlišné specializace.
 • Vysvětlujte i základní pojmy a ujistěte se, že jim dokonale rozumíte.
 • Presentaci můžete sestavit v LaTeXu s pomocí balíčku beamer. Šablonu pro přípravu prezentace si můžete stáhnout ze stránky Arnošta Komárka.
 • Připravujete-li prezentaci v jiném softwaru (PowerPoint, Open-/Libre-Office) zkonvertujte ji do formátu pdf. Jinak nemůžeme zaručit, že prezentační notebook bude mít potřebný software nainstalován.

Last modified: 14 Apr 2017, 13:46:45

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Vypracování bakalářských prací

Podzimní období 2018

Vyhláška o organizaci SZZ

Poznámka: Tyto informace jsou předběžné a neoficiální; může v nich docházet ke změnám.

Obor/zaměření Termín(y)
FM 11. září
MMIB/MIT 12. září
OM/STOCH 12. a 13. září
OM/MA, OM/NM    12. září
OM/STR    TBD