Bakalářské SZZ

(Odborné studium - obory OM, FM, MMIB)

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má dvě části: obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku. Známkou je hodnocena jak každá část státní závěrečné zkoušky zvlášť, tak celá zkouška dohromady. Při neúspěchu opakuje student jen ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých dosud neuspěl. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

Přihlašování k SZZ

K SZZ je nutno se přihlásit na studijním oddělení v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. Student se může přihlásit k obhajobě, ústní části nebo k oběma částem zároveň. Při opravných termínech se student přihlašuje pouze k těm částem SZZ, které dosud nesložil.

Přihlášení se provádí emailem, podrobnosti jsou uvedeny ve Vyhlášce o organizaci SZZ. V mailu student uvede své jméno a příjmení, studijní obor, zda se přihlašuje na obhajobu práce, na ústní část, nebo na obojí, zda se hlásí k řádnému nebo opravnému termínu a jaký plán studuje (N/NN; pouze obor MMIB/MIT). Studenti oboru Obecná matematika, kteří se hlásí k ústní části, navíc uvedou vybraný volitelný okruh ústní části.

Pokud se přihlašujete k obhajobě bakalářské práce, odevzdáte práci podle pokynů uvedených na stránce Odevzdávání bakalářských prací.

Last modified: 23 Nov 2017, 10:45:32

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Vypracování bakalářských prací

Zimní termíny 2018

Vyhláška o organizaci SZZ

Poznámka: Tyto informace jsou předběžné a neoficiální; může v nich docházet ke změnám.

Obor/zaměření Termín(y)
FM 1. února
MMIB/MIT 30. ledna
OM/STOCH 1. února
OM/MA, OM/NM    31. ledna
OM/STR    31. ledna