Bakalářské SZZ

(Odborné studium - obory OM, FM, MMIB)

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která má dvě části: obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku. Student se může přihlásit buď k oběma částem zároveň nebo jen k jedné z nich. Podmínkou připuštění ke kterékoli části je uzavření studia v termínu určeném harmonogramem MFF.

Známkou je hodnocena jak každá část státní závěrečné zkoušky zvlášť, tak celá zkouška dohromady. Při neúspěchu opakuje student jen ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých dosud neuspěl. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

Přihlašování k SZZ

K SZZ je nutno se přihlásit v SISu pomocí modulu Státní závěrečné zkoušky v termínu stanoveném harmonogramem MFF. Student se může přihlásit k obhajobě, ústní části nebo k oběma částem zároveň. Při opravných termínech se student přihlašuje pouze k těm částem SZZ, které dosud nesložil.

Při přihlašování k SZZ je nutno vybrat část(i) zkoušky, na které se student přihlašuje (obhajoba, ústní, oboje). Studenti oboru MMIB uvedou studijní plán, podle něhož uzavírají studium (N nebo NN). Studenti oborů Obecná matematika a Matematika pro informační technologie, kteří se hlásí k ústní části, navíc uvedou vybraný volitelný okruh ústní části podle zaměření.

Pokud se přihlašujete k obhajobě bakalářské práce, odevzdejte práci v termínu uvedeném na stránce Odevzdávání bakalářských prací podle pokynů tam obsažených.

Last modified: 05 Jul 2018, 14:19:46

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Vypracování bakalářských prací

Podzimní období 2018

Vyhláška o organizaci SZZ

Poznámka: Tyto informace jsou předběžné a neoficiální; může v nich docházet ke změnám.

Obor/zaměření Termín(y)
FM 11. září
MMIB/MIT 12. září
OM/STOCH 12. a 13. září
OM/MA, OM/NM    12. září
OM/STR    TBD