Bakalářské SZZ

(Odborné studium - obory OM, FM, MMIB)

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má dvě části: obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku. Známkou je hodnocena jak každá část státní závěrečné zkoušky zvlášť, tak celá zkouška dohromady. Při neúspěchu opakuje student ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých dosud neuspěl. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

Přihlašování k SZZ

K SZZ je nutno se přihlásit na studijním oddělení v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku . Napoprvé se student přihlašuje k oběma částem SZZ (obhajoba, ústní) zároveň. Při opravných termínech se student přihlašuje pouze k těm částem SZZ, které dosud nesložil.

Přihlášení se provádí emailem, podrobnosti jsou uvedeny ve Vyhlášce o organizaci SZZ. V mailu student uvede své jméno a příjmení, studijní obor, zda se přihlašuje na obhajobu práce, zda se hlásí k řádnému nebo opravnému termínu a jaký plán studuje (N/NN; pouze obor MMIB/MIT). Studenti oboru Obecná matematika navíc uvedou vybraný volitelný okruh ústní části SZZ.

Pokud se přihlašujete k obhajobě bakalářské práce, odevzdáte práci podle pokynů uvedených na stránce Odevzdávání bakalářských prací.

Last modified: 26 Jun 2017, 09:38:44

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Vypracování bakalářských prací

Podzimní termíny 2017

Vyhláška o organizaci SZZ

Poznámka: Tyto informace jsou předběžné a neoficiální; může v nich docházet ke změnám.

Obor/zaměření Termín(y)
FM 12. září (záložní termín 7. září)
MMIB 14. září
OM/STOCH 8. září
OM/MA, OM/NM    14. září
OM/STR    5. září