Magisterské studium

Tato stránka nepodává informace o učitelských oborech. Informace o studiu učitelství hledejte na stránkách KDM.

Základní informace

Od roku 2013/14 se magisterské obory učí podle nové akreditace. Poslední změna studijních plánů na oboru MMIB byla připravena pro rok 2015/16. Studenti, kteří zahájili studium dříve, dostudují podle akreditace předchozí. Proto má každý obor alespoň dva odlišné studijní plány podle roku zahájení studia.

Principy studia podle nové akreditace

 • Bakalářské předměty se (až na nepodstatné výjimky) v magisterských studijních plánech neopakují.
 • Každý obor specifikuje vstupní požadavky, které má přijatý uchazeč splňovat (jsou uvedeny v Karolince). Tyto požadavky vycházejí z předpokladu absolvování oboru Obecná matematika (resp. MMIB) na MFF UK, s příslušným zaměřením připravujícím na zvolený magisterský obor. Splnění vstupních požadavků posuzují garanti oboru a programu po zápisu do 1. ročníku. Nesplňuje-li zapsaný student požadavky na přijetí, bude mu předepsáno doplnění chybějících vědomostí, např. formou individuálního studijního plánu dle čl. 5 Pravidel o organizaci studia.
 • Společným požadavkem všech oborů je znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce. Znalost angličtiny nebude formálně ověřována, ale otestována v praxi, protože:
 • Vybrané magisterské předměty budou vyučovány v angličtině. Seznam anglicky vyučovaných předmětů lze získat v předmětovém modulu SISu (nastavte jazyk výuky = „angličtina”).

Ke studijním plánům

 • V Karolince jsou pro každý obor kromě MMIB uvedeny dva studijní plány:
  • Studijní plán N (nový), který odpovídá nové akreditaci a je určen pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2013/14 nebo později.
  • Studijní plán S (starý), který odpovídá předchozí akreditaci a je určen pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2012/13 nebo dříve.
 • Pro obor MMIB je v Karolince kromě výše uvedených studijních plánů ještě plán NN, podle kterého studují studenti, kteří zahájili studium v roce 2015/16 nebo později.
 • Přiřazení ke studijnímu plánu se děje podle roku zahájení studia. Mezi studijními plány není možné přestoupit.

Studijní plán S

Studijní plány S zachovávají předchozí strukturu studia podle staré akreditace, s určitými drobnými změnami. Předměty se však učí pod novými kódy a mohou mít změněný rozsah, examinaci či okreditování. Některé předměty byly zrušeny. Vyskytuje-li se ve studijním plánu nevyučovaný předmět, je v Karolince napsáno, čím jej lze nahradit (pokud náhrada existuje). Nevyučované povinné předměty mají náhradu vždy. Seznamy povinně volitelných předmětů byly na některých oborech rozšířeny, požadavky na získaný počet kreditů se však nezměnily.

Studijní plán N a NN

Doporučené průběhy studia a požadavky k ústní části Státní závěrečné zkoušky uvedené v Karolince jsou méně podrobné než u studijních plánů S. Podrobnosti k doporučeným průběhům studia a vysvětlení požadavků k SZZ je k dispozici na těchto stránkách u jednotlivých oborů.

K předmětům

Všechny magisterské předměty byly v roce 2012 překódovány podle nového systému. Více se dočtete na této stránce.

Last modified: Thu Sep 10 13:42:44 CEST 2015

Aktuality

Od 1.3.2019 platí směrnice děkana č. 4/2019 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Speciálně se zde upravuje počet odevzdávaných výtisků bakalářské a diplomové práce (obvykle na dva kusy), vizte čl. 4, odst. 5.

27.3.2019

26.3.2018

V upřesnění požadavků oboru NVM ke státním závěrečným zkouškám byl upraven odstavec Základní maticové iterační metody tak, aby odpovídal svému názvu a povinné přednášce oboru NVM Maticové iterační metody 1.

13.11.2017

Oznamujeme, že od roku 17/18 bylo upraveno kreditování seminářů Pravděpodobnostní seminář 1 - NMTP450 a Pravděpodobnostní seminář 2 - NMTP551.

31.10.2016

Bylo upraveno upřesnění státnicových otázek oboru PMSE, okruh 2A.

22.4.2016

Zápis předmětu NMTP543 vyžaduje od roku 2016/17 buď absolvování předmětu NMTP432, nebo předmětu NMFM408.