RNDr. Jitka Zichová, Dr.

                    tajemnice

Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky
    Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
                                           Telefon: 221 913 290
                                          E-mail:  zichova@karlin.mff.cuni.cz

Virtuální prohlídka Matematického pavilonu v komplexu Zwinger v Drážďanech
Článek  Co má drážďanský Zwinger společného s prvním muzeem v Čechách ?
o historii pavilonu a vztahu jeho expozice k Praze je uveřejněn v Informacích ČMS, č. 64, květen 2007.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka v LS 2023/24: 

NMFM104 Úvod do financí: Čt 10:40 K1,
NMFM202 Pravděpodobnost pro FM: St 14:00 K1, Čt 9:00 K1,     
NMTM404 Pravděpodobnost a mat. statistika II: Út 8:10 K3,
NMST701 Mat. statistika (pro PřF UK): Út 12:20 CH1.
 
                                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultační hodiny:
pro studenty MFF UK: po dohodě prostřednictvím e-mailu.

pro studenty PřF UK: po dohodě e-mailem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy pro studenty - obecné

Rozvrhy pro jednotlivé specializace jsou zveřejněny v SISu.

Výuka na FSV UK v LS 2023/24

Veřejné finance (Public Finance): Út 14:00, posluchárna 314, FSV UK, Opletalova 26.
Sledujte web FSV UK,
případně kontaktuje garanta
předmětu na FSV UK (PhDr. Miroslav Palanský).

Zápočty ze studentských prací
Zápočty
z Bc prací a diplomových prací u externích vedoucích
může zapisovat do SISu tajemnice KPMS
na základě e-mailového oznámení o nároku na zápočet od vedoucího práce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy pro studenty - výuka dr. Zichové

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Účetnictví:
napsání 2  zápočtových testů, termíny budou sděleny v průběhu semestru.
Testy budou obsahovat 10 otázek s požadavkem na 8 správných odpovědí pro úspěšné absolvování.
Zápočtový test 1 - klasifikace aktiv a pasiv ... 26.10.2023 na začátku cvičení. 
Zápočtový test 2 - výsledkové operace (klasifikace nákladů a výnosů) ...
23.11.2023 na začátku cvičení.   
Pro oba testy 1 náhradní termín na začátku zkouškového období.
Každý test lze opakovat pouze jednou.
Náhradní termín zápočtových testů: středa 17.1. 13:00 v K1.

Materiál na cvičení:
účtová osnova - podle stavu účetní legislativy v roce 2018,
                          s vyznačenými změnami oproti Příloze 5 v učebnici Základy účetnictví, Matfyzpress, Praha 2015, 
účtový rozvrh - studijní verze 2019,
                         aktualizace Přílohy 6
v učebnici Základy účetnictví, Matfyzpress, Praha 2015.  


Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Finanční matematika:
napsání zápočtového testu, zpracování zápočtové úlohy v Excelu.
Zápočtový test ... 6.12. 2023 na hodině (50 min.), povolená pomůcka kalkulačka,
podklady pro přípravu: látka cvičení 2, 3, 4, 6, 7, 8 - soubory u předmětu v SISu.         
Neúspěšný test lze jednou opakovat v náhradním termínu ve zkouškovém období.

Náhradní termín zápočtových testů: středa 17.1. 13:00 v K1.
Zápočtová úloha ... informace 6.12. 2023 na hodině po napsání testu,
individuální zadání bude rozesláno mezi 7.12. a 21.12. e-mailem,
odevzdání ve formě excelového souboru e-mailem, kontrola během zkouškového období.


Matematické metody ve financích
Podmínky pro udělení zápočtu: vypracování individuálně zadané zápočtové úlohy,
odevzdání ve formě excelového souboru e-mailem, kontrola během zkouškového období.

Studijní literatura:
pro přípravu na zkoušku doporučuji
Bc práci
Klára Jelenová: Sbírka úloh z finanční matematiky, MFF UK, 2009.

Pravděpodobnost pro finanční matematiky 
studijní literatura: text přednášky je u předmětu v SISu, pro přípravu na zkoušku též doporučuji

přehled látky M. Kulich: Základy teorie pravděpodobnosti.


Materiály k výuce předmětu Matematická statistika na PřF UK:
POPISNÁ STATISTIKA
POPISNÁ STATISTIKA - doplněk (růstová křivka)
Popisná statistika - promítání
PRAVDĚPODOBNOST
Pravděpodobnost - promítání
PODMÍNĚNÁ PRAVDĚPODOBNOST - doplněk
NÁHODNÁ VELIČINA
NÁHODNÁ VELIČINA - doplněk
Náhodná veličina - promítání
KVANTILY - doplněk
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ
Pravděpodobnostní rozdělení - promítání
DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ- doplněk
SPOJITÉ ROZDĚLENÍ - doplněk
NÁHODNÉ VEKTORY
Náhodné vektory - promítání
NÁHODNÉ VEKTORY - doplněk
NÁHODNÝ VÝBĚR
Náhodný výběr - promítání
ODHADY A TESTY HYPOTÉZ
Odhady a testy hypotéz - promítání

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ - doplněk
TESTY HYPOTÉZ O STŘEDNÍ  HODNOTĚ
Testy hypotéz o střední hodnotě - promítání
T-TESTY  - shrnutí
NEPARAMETRICKÉ TESTY
LINEÁRNÍ REGRESE
ZÁVISLOST KVANTITATIVNÍCH VELIČIN (korelace, regrese)
ZÁVISLOST KVALITATIVNÍCH VELIČIN (kontingenční tabulka)
Kontingenční tabulka - promítání

Požadavky ke zkoušce 
------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemnické zprávy

PŘÍSTUP DO SISU
Informace na adrese http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/faq/loginy.htm

PEDAGOGICKÁ VYTÍŽENOST

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis lze po přihlášení se prohlížet
v modulu Studijní sestavy Výkazy pedagogické vytíženosti katedry

PUBLIKACE

Na adrese https://verso.is.cuni.cz/ je databáze OBD pro vkládání publikací.
Přihlášení jako do SISu.
Návod k práci v OBD
je na adrese http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
v oddíle Bibliografie. 

KAROLINKY

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis
v modulu Předměty jsou seznamy předmětů pro Bílou Karolinku. 

Sylaby a literatura se dají po přihlášení měnit v modulu Předměty.
V horní liště volit Nastavení na školní rok, dále
v horní liště volit Moje předměty, kliknout na kód nebo název předmětu,
v horní liště volit položku Upravit, kliknout na ikonku s tužkou
vlevo
od slov Sylabus, Lietratura, provést opravu a uložit.

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/karolinka jsou texty Oranžové Karolinky.

ROZVRH

Časové požadavky na rozvrh lze po přihlášení se vkládat na adrese  http://www.mff.cuni.cz/sis

v modulu Rozvrh NG. V zelené horní liště volit Požadavky na rozvrh, v dolní části nově otevřeného okna
pak kliknout na Nový požadavek a ve zobrazené tabulce kliknout na den a hodinu.
Dále volit Typ požadavku (Nechci/Nemohu) a do položky Popis vložit zdůvodnění.

Rozvrh na aktuální semestr je po přihlášení se k nahlédnutí na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis v modulu Rozvrh NG.
Požadavky na změny a umístění necentrálně rozvrhované výuky adresujte tajemnici KPMS.

REZERVACE POSLUCHÁREN
PRO NECENTRÁLNĚ ROZVRHOVANÉ PŘEDMĚTY A ZKOUŠENÍ

je možno provést na adrese  http://www.mff.cuni.cz/sis
po přihlášení se  v modulu Rozvrh NG, Nová rezervace, pohled na učebny.
Dále volit měsíc, učebnu a ve zobrazeném rozvrhu učebny zvolit den
a kliknutím na požadovaný čas ve zvoleném dni otevřít okno pro určení hodin
a zadání komentáře.

Rušit rezervace může pouze tajemnice katedry.
Praktikum rezervuje pouze tajemnice katedry, na požádání rezervuje i jiné místnosti.

Obsazenost poslucháren je možné prohlížet na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis
v modulu Rozvrh NG, Učebny. 

ZÁPOČTY, VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Učitelské účty
pro zapisování zápočtů a výsledků zkoušek do elektronické databáze v systému SIS:
přístup do SISu zřizuje ing. Richter (richter@karlin.mff.cuni.cz),
učitelské role přiděluje tajemnice KPMS. 

Zápočty a známky se zapisují se na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis v aplikaci
Výsledky zkoušek - vyplňování, a to po přihlášení se na jméno a heslo učitelského účtu.

Zápisy za doktorandy nemající pracovní smlouvu na MFF provádí tajemnice katedry,
která je oprávněna provádět i zápisy za externí učitele.

ZAMĚSTNANECKÉ A HOSTOVSKÉ KARTY A PŘÍVĚŠKY

Hostovské karty a přívěšky jsou k vyzvednutí na sekretariátě katedry.
Přístupová práva přiděluje tajemnice KPMS.