Samoopravné kódy (NMIB004) - informace k přednášce v zimním semestru 2011/2012.

Základní informace

Sylabus a základní informace viz popis předmětu ve Studijním informačním systému.

Rozvrh (k nalezení též v SISu):

  • pondělí 12:20-13:50 v místnosti K3,
  • čtvrtek 12:20-13:50 v místnosti K2.

V tomto semestru bude věnována značná pozornost samoopravným kódům také na Semináři z matematiky inspirované kryptografií (NMIB021), který se poprvé koná v úterý 4. října v seminární místnosti Katedry algebry.

Zkouška

Zkouška proběhne v následujících termínech:

  1. středa 18. ledna od 14:00 v seminární místnosti Katedry algebry (odkaz do SISu),
  2. pátek 27. ledna od 10:00 v seminární místnosti Katedry algebry (odkaz do SISu),
  3. pátek 17. února od 10:00 v seminární místnosti Katedry algebry (odkaz do SISu),

Další termíny vypisovat neplánuji. Pokud se Vám z jakéhokoliv důvodu složit zkoušku v těchto termínech nepodaří, kontaktuje mě a domluvím se s Vámi na případném přezkoušení osobně.

Domácí úkoly

  1. Spočítejte váhové polynomy Hammingova kódu H4 a ternárního Golayova kódu G11 (termín odevzdání: 31.10.)
  2. Považujte binární zápis svého studentského čísla zarovnaný nulami na 32 bitů za přijaté slovo. Dekódujte toto slovo za použití Reed-Mullerova kódu R(1,5) (termín odevzdání: 14.11.)
  3. Určete generující polynom a dimenzi cyklického kódu délky 15 nad F2 s generujícími kořeny ξ a ξ3, kde ξ je primitivní patnáctá odmocnicna z jedné (termín odevzdání: 24.11.)
  4. Uvažujte posloupnost s1, s2, s3, s4 prvků tělesa F11, kde s1 až s4 jsou první čtyři cifry Vašeho studentského čísla (v obyčejném desítkovém zápisu). Aplikujte Berlekampův-Masseyův algoritmus a spočítejte posuvný registr minimální délky, který tuto posloupnost čtyř prvků tělesa F11 generuje (termín odevzdání: 12.12.)
  5. Dekódujte přijaté slovo, které bylo zakódováno v Reed-Solomonově kódu RS8,5 a při jehož přenosu došlo k jedné chybě. Slovo získáte kliknutím na tento odkaz (termín odevzdání: 5.1.)

Skripta

Níže jsou odkazy na různá skripta ve formátu PDF, ve kterých se najde drtivá většina z toho, co bylo přednášeno. Upozorňuji ale, že obsah zkoušky se bude primárně řídit obsahem přednášky.

Jedno téma, které bohužel v žádných skriptech pokryto není, je otázka dekódování BCH kódů a speciálně pak Berlekampův-Masseyův algoritmus pro syntézu posuvného registru. Zde je dobrým zdrojem Masseyův článek (odkaz je na oficiální verzi, pokud by mimo MFF UK nešla stáhnout, daly se na Googlu najít i kopie jinde):

Další téma, které ve výše uvedených skriptech není úplně uspokojivě pokryto, jsou Shannonovy věty. Doplněná a upřesněná verze podle přednášky je k dispozici ke stažení v souboru PDF:

Pro zajímavost uvádím, že mnohem obecnější podoba těchto vět je uvedena v Shannonově původním a velmi pěkném (byť poněkud náročnějším) článku

Malý atlas samoopravných kódů

K dispozici je také tato stránka:

Přednáška v jiných letech a na jiných místech