Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS1920

Lineární algebra II pro fyziky, NOFY142, LS 19/20

Přednášející Dalibor Šmíd, cvičící Lukáš Krump, Svatopluk Krýsl, Petr Somberg, Dalibor Šmíd

Plán kurzu

TýdenTéma přednáškyPrezentaceKvízVyhodnoceníOdpovědiCvičeníŘešeníPoznámkaOn-line
17.-21.2.Skalární součinP13Q13V13O13Opakování    
24.2.-28.2.OrtogonalizaceP14Q14V14O14C1R1D1  
2.-6.3.OG diagonalizaceP15Q15V15O15C2R2D2  
9.-13.3.není nebude  C3R3D3 OL1
16.-20.3.Matice OG projekcí Q16V16O16C4R4D4 OL2
23.-27.3.Singulární rozklad Q17V17O17C5R5D5 OL3
30.3.-3.4.Kvadratické formy Q18V18O18C6R6D6 OL4
6.-10.4.Kvadriky Q19V19O19C7R7D7 OL5
13.-17.4.Jordanův tvar Q20V20-C8R8D8 OL6
20.-24.4.Exponenciála Q21V21 C9R9D9 OL7
27.4.-1.5.Tenzory 1 Q22V22O21+22C10R10D10 OL8
4.-8.5.Tenzory 2 Q23  C11R11D11 OL9
11.-15.5.Pozdní sběr    C12-- OL10
18.-22.5.Velký test         

Odkazy: Web LAI v ZS, Skripta, Tabulka bodů, Digesty Lukáše Krumpa, Požadavky k zápočtu a zkoušce

Organizace kurzu

 1. Každý týden budete moci k tématu přednášky vyplnit on-line kvíz (vždy do úterý 21:00) a budete se moci prostřednictvím něj na cokoli zeptat. Za úspěšné vyplnění kvízu (alespoň tři odpovědi ze čtyř správně) můžete získat 1 bod k domácímu úkolu na dané téma. Otázky se budou týkat kapitoly ze skript k nejbližší přednášce.
 2. Tématem cvičení je vždy téma přednášky z předcházejícího týdne. V příslušné sadě jsou úlohy základní, procvičovací a rozšiřující. K základním úlohám existují podrobně sepsaná řešení. Ke každému cvičení bude existovat domácí úkol, který je třeba odevzdat následující týden a za který můžete dostat až 9 bodů.
 3. K látce se koná každou středu od 10:00 videokonzultace, standardně na půl hodiny, ale může být prodloužena dle zájmu. Použijeme službu Zoom, link bude v tabulce s plánem kurzu. Domácí úkoly se odevzdávají do středy 23:59 cvičícím dle jejich instrukcí (typicky mailem nebo pomocí funkce Studijní mezivýsledky v SISu). Každý úkol by měl mít formát pdf a název ve formě prijmeni-cislocviceni-cisloulohy.pdf Preferujeme úkoly sepsané v TeXu, je ale možné použít i jiný editor nebo (appkou) naskenovaný rukopis - v takovém případě ale dbejte na přehlednost a čitelnost. Pokud víte, že škrábete, pište na počítači.
 4. Malý zápočtový test bude zadán na první přednášce po obnovení prezenční výuky. Bude trvat 45 minut a není možné jej opravit ani nahradit. Malý test je hodnocen 16 body a pokrývá celou dosavadní látku dle plánu kurzu.
 5. Na poslední přednášce bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů. Pokrývá látku za celý semestr. Velký test má dva opravné termíny ve zkouškovém období, paralelně s prvními dvěma termíny zkoušky.
 6. Zkouška bude sestávat ze tří částí: orientačního testu na 50 minut, bezprostředně navazujícího teoretického testu na 90 minut a ústní zkoušky.

Podmínky zápočtu

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů za práci na cvičení (v součtu)
 • získat 50% bodů za testy (v součtu)

Testy

 • Malý test, na první přednášce po obnovení výuky, trvá 45 minut, 4 příklady z dosavadního učiva, maximum 16 bodů
 • Velký test, píše se na poslední přednášce, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů zde.

V součtu je tedy třeba získat 23 bodů.

Práce na cvičení

Za každé z 12 témat je možné získat 10 bodů (zpravidla 9 za domácí úkoly a 1 za kvíz). Z celkového počtu 120 bodů je třeba získat 70%, tj. 84 bodů. Cvičící může udělit až 10 bonusových bodů za další aktivitu (např. prezentace rozšiřujících úloh apod.) dle svého uvážení.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úlohami. Bude jich cca 50, seznam bude zveřejněn. Je třeba odevzdat všechny úlohy, bez ohledu na to, kolik procent Vám do 70% chybí. Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat první nebo druhý opravný velký test. Ty se budou konat ve zkouškovém období paralelně s prvním a druhým zkouškovým termínem. Opravný test může buď nahradit výsledek velkého testu (hranice úspěšnosti je pak 23 bodů), nebo být posuzován samostatně bez přihlížení k malým testům (v tom případě je hranice 19 bodů). Žádné další opravy nebudou umožněny. Cvičící má u výborných studentů a v případě vážných důvodů možnost udělit zápočet výjimečně dle jiných kritérií. Takový režim je nutné dohodnout na začátku semestru, nejpozději do 15. března.

Zkouška

Bude sestávat ze tří částí:

 • 50-minutový písemný orientační test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení, výpočtem apod. Početní dovednosti chápeme hlavně jako cestu k pochopení teoretické látky, testujeme je proto především v rámci zápočtu a u zkoušky již jen doplňkově. Každá otázka je za 2 body, k úspěšnému složení této části je třeba získat 7 bodů z 10 možných.
 • po 10-minutové pauze následuje 90-minutový teoretický test. Budou v něm tři otázky prověřující hlubší pochopení teorie (znalost a pochopení důkazů, schopnost propojit látku z různých kapitol, aplikovat teorii na obecnější otázku nebo dokázat jednoduché tvrzení apod.). Teoretický test budeme opravovat pouze studentům, kteří uspějí v orientačním testu. Body za teoretický test budou určovat známku v rozmezí 1-3 (známka nevyhověl je ale rovněž možná v případě zásadní neznalosti vět a definic specifikovaných v požadavcích).
 • ústní část spočívá převážně v projití obou testů se zkoušejícím, dodatečné otázky budou položeny pouze v případě, že si chce student zlepšit známku (zhoršit už ji nelze).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 20, 2020, at 07:37 AM
@]