Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFZS1920

Lineární algebra I (pro fyziky), NOFY141, ZS 2019/20

Přednášející

 • Lukáš Krump - paralelka F1X, St 11:30 - 13:00, posluchárna T1, konzultace před či po přednášce, nebo po dohodě osobně či e-mailem.
 • Svatopluk Krýsl - paralelka F1Y, Út 10:40 - 12:10, posluchárna T1.

Cvičící

Důležité soubory

Plán kurzu

TýdenTéma přednáškyPrezentaceKvízVyhodnoceníOdpovědiCvičeníŘešení
30.9.-4.10.1. Vektory a zobrazení v R^nP1Q1V1O1 O1orgC0
7.-11.10.2. MaticeP2Q2V2O2 O2orgC1(*)R1 R1pr(*) R1du
14.-18.10.3. Soustavy lineárních rovnicP3Q3V3O3 O3orgC2R2 R2pr R2du
21.-25.10.4. Vektorové prostoryP4Q4V4O4 O4orgC3R3 R3pr R3du
28.10.-1.11.5. Báze a dimenzeP5Q5V5O5 O5orgC4R4 R4pr R4du
4.-8.11.6. Hodnost maticeP6Q6V6O6 O6orgC5R5 R5pr(*) R5du
11.-15.11.7. Reprezentace vektoruP7Q7V7O7 O7orgC6R6 R6pr R6du
18.-22.11.8. Lineární zobrazeníP8Q8V8O8 O8org C7R7 R7pr R7du
25.-29.11.9. DeterminantP9Q9V9O9 O9orgC8R8(*) R8pr R8du
2.-6.12.10. Aplikace determinantuP10Q10V10O10 O10orgC9(*)R9 R9pr R9du
9.-13.12.11. DiagonalizaceP11Q11V11O11 O11orgC10R10 R10pr R10du
16.-20.12.12. Direktní součetP12Q12V12O12 O12orgC11R11 R11pr R11du
6.-10.1.Velká písemka - - - -C12(*)R12 R12pr R12du

(*) C1, R1pr: opraveno zadání a řešení Rozšiřující úlohy 1

(*) R5pr: opraveno řešení Rozšiřující úlohy 1

(*) R8: opraveno řešení Hodnocené úlohy

(*) C9: opraven překlep v zadání Rozšiřující úlohy 1

(*) C12: opraveno zadání Rozšiřující úlohy 2

Organizace kurzu

Jsme přesvědčeni, že kurz Lineární algebry je třeba od samého začátku studovat aktivně a průběžně. Jednotlivá témata na sebe silně navazují a bez základního pochopení dosavadní látky je velmi obtížné porozumět látce následující. Snažíme se kurz vést tak, aby vás k aktivnímu a průběžnému studiu motivoval:

 1. Každý týden jsou přednášky věnovány konkrétnímu tématu, viz plán kurzu výše. Ke kurzu jsou napsaná skripta (viz odkaz nahoře nad tabulkou) a stručnější prezentace (na každý týden v tabulce - P1, P2, ...), které jsou jejich stručným výtahem. Přednáška není prostým výkladem obsahu skript, budeme se snažit věnovat především nejdůležitějším a nejobtížnějším pojmům, motivacím, aplikacím, vašim dotazům. Doporučujeme proto, abyste si v týdnu předtím našli čas si příslušnou kapitolu ve skriptech či prezentaci sami projít, abyste získali základní orientaci, o čem bude řeč (číslování kapitol ve skriptech odpovídá číslům témat v tabulce). Jako ověření vlastního porozumění pak můžete vyplnit jednoduchý on-line kvíz (Q1, Q2, ...) o čtyřech otázkách typu abc, který bude otevřen vždy do pondělí 23:59. Za úspěšné vyplnění kvízu (alespoň 3 správné odpovědi ze 4) získáte 1 bod k domácím úkolům z daného tématu. Součástí kvízu bude též možnost položit libovolnou otázku k danému tématu. Přednášející a cvičící se budou snažit takto položené otázky zodpovědět ve výuce a je to pro ně cenné vodítko, čemu se v hodinách více věnovat. Za položení smysluplné otázky bude možné získat k domácím úkolům další 1 bod. Na vybrané otázky také zveřejníme písemné odpovědi do tabulky (O1, O2, ...). Za první kvíz (Q1) dostanete automaticky dva body (i když se vám odpovědi nezdaří a nepoložíte otázku) a slouží především k tomu, abyste si vyzkoušeli, jak to funguje, zvolili si přezdívku, pod níž budete vedeni v tabulce s body a zápočty, a měli možnost položit dotazy ke kurzu jako takovému. Kvíz Q1 je výjimečně otevřen déle, a sice do pátku 4.10., 20:00.
 2. Cvičení se budou věnovat danému tématu o týden později než přednáška a budou na ni přímo navazovat (až na drobné organizační výjimky - viz další bod). Ke každému cvičení bude vydána sada úloh, členěných do několika typů:
  • základní úlohy jsou jednoduché aplikace látky z přednášky
  • hodnocená úloha tématicky navazuje na úlohy základní, odevzdává se cvičícímu a v případě správného řešení může být odpuštěn domácí úkol
  • procvičovací a rozšiřující úlohy jsou určeny studentům, kteří odevzdali hodnocenou úlohu, a k případné prezentaci na konci cvičení nebo na začátku cvičení následujícího (po domluvě se cvičícím)
  • domácí úlohy se odevzdávají na následujícím cvičení
  Cvičení bude typicky začínat tím, že cvičící stručně shrne důležité body aktuální látky. Následuje počítání základních úloh v lavicích, ať už samostatně nebo ve skupinkách, cvičící odpovídá na dotazy a pomáhá individuálně studentům. Student, který porozumí základním úlohám, může samostatně spočítat hodnocenou úlohu a odevzdat ji cvičícímu. Poté se může buď pustit do procvičovacích a rozšiřujících úloh, nebo se vrátit k základním úlohám či k nejasnostem z přednášky a konzultovat je se cvičícím. Po cvičení cvičící zkontroluje odevzdané hodnocené úlohy a přidělí za ně body do tabulky: 0, 4 nebo 8. Student, který má 0 bodů, vypracuje do příště obě domácí úlohy, student se 4 body pouze jednu domácí úlohu (kteroukoli).
 3. Témata cvičení jsou oproti přednáškám o týden posunutá. To je dáno tím, že se mnoho cvičení koná v týdnu před přednáškou, ale je logické látku procvičovat až poté, co je probrána na přednášce. Proto je v prvním týdnu "Cvičení 0", obsahující zejména procvičení látky ze střední školy. Za Cvičení 0 se neudělují žádné body a nezadávají se domácí úkoly.
 4. Výjimky v organizaci cvičení a přednášek: jelikož se výuka nekoná v pondělí 30.9. (je to před začátkem semestru), v pondělí 28.10. (státní svátek), v úterý 29.10. (imatrikulace) a v úterý 12.11. (děkanský sportovní den), přicházejí tím pondělní a úterní kroužky dvakrát o cvičení oproti ostatním. Není ale možné o látku dvou týdnů přijít. V tyto týdny proto doporučujeme "pondělním a úterním studentům" přidat se na kterékoli cvičení v jiný den, pokud je to v jejich možnostech (ostatní cvičící s tím budou počítat). Pokud se jiného cvičení účastnit nemohou, vypracují si úlohy ze cvičení samostatně a pošlou domácí úkoly (přesné podmínky vám sdělí vedoucí úterních cvičení). Úterní výpadky postihují rovněž přednášku v paralelce Y (Doc. Krýsl), přednášky v těchto týdnech se budou konat v náhraních termínech (budou včas předem oznámeny).
 5. Dvakrát za semestr (v týdnech 4.-8.11. a 2.-6.12.) bude v době cvičení zadán malý zápočtový test. Každý bude trvat 30 minut, je hodnocen 10 body a pokrývá látku probranou v předchozím období.
 6. Na poslední přednášce (tj. 7.1. resp. 8.1.2020) bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů. Pokrývá látku za celý semestr. Velký test má dva opravné/náhradní termíny ve zkouškovém období, jejich data budou včas oznámena.
 7. Zkouška proběhne ve 4-5 zkouškových termínech, které budou vyhlášeny v SISu. Požadované znalosti budou specifikovány přehledem požadavků ke zkoušce (budou zveřejněny koncem semestru na této stránce). Podrobnější informace najdete níže na této stránce ("Zkouška")
 8. Cvičící i přednášející jsou vám k dispozici pro konzultace, buď ve vyhlášených konzultačních hodinách, nebo po dohodě e-mailem či osobně. Přednostně se obracejte na svého cvičícího během cvičení, případně jej požádejte o konzultaci. Snažte se připravit si na ni konkrétní dotazy ke skriptům či úlohy, které jste se sami pokoušeli vyřešit. Konzultace není doučování.

Podmínky zápočtu

Na cvičení ani na přednášce nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů za práci na cvičení (v součtu 70% ze 120 = 84 bodů)
 • získat 50% bodů za testy (v součtu 50% z 50 = 25 bodů)

Stav svých bodů si můžete průběžně sledovat v tabulce (viz odkaz nahoře).

Práce na cvičení

 • Za každé z 12 témat od je možné získat 10 bodů. Z celkového počtu 120 bodů je třeba získat 70%, tj. 84 bodů.
 • Z 10 bodů za dané téma je 8 bodů za hodnocenou úlohu nebo domácí úlohy a 2 body za kvíz.
 • Hodnocená úloha se vypracovává a odevzdává na cvičení a je možné za ni získat 0, 4 nebo 8 bodů. V případě zisku 0 bodů může student na následujícím cvičení odevzdat dvě domácí úlohy ze stejné sady, za každou z nich může získat až 4 body. V případě zisku 4 bodů za hodnocenou úlohu může student odevzdat na dalším cvičení jednu (kteroukoli) domácí úlohu ze stejné sady, za niž může získat až 4 body.
 • Za včas vyplněný on-line kvíz lze získat 1 bod v případě správně zodpovězených alespoň 3 otázek ze 4 a další 1 bod za smysluplnou položenou otázku k tématu.
 • Cvičící má možnost udělit bonusové body v rozsahu nejvýše 10 bodů na studenta a semestr. Tyto bonusové body nezvyšují počet celkově dostupných bodů, mohou pouze nahradit body studentem nezískané. Udělují se za mimořádnou aktivitu, například za domluvenou prezentaci některé obtížnější úlohy na cvičení, obtížnější domácí úkol navíc a podobně.

Testy

 • První malý test, píše se na cvičení, v období od 4. do 8. listopadu, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva 1.-3. týdne, maximum 10 bodů,
 • Druhý malý test, píše se na cvičení, v období od 2. do 6. prosince, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva 4.-8. týdne, maximum 10 bodů,
 • Velký test, píše se na přednášce, 7. resp. 8. ledna, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů.

Na malé testy bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Má vás to motivovat k tvorbě přehledných a použitelných poznámek z přednášky a cvičení. Zároveň nespoléhejte, že v nich všechno najdete a nic si nebudete muset pamatovat - 30 minut je krátká doba. Velký test se píše bez pomůcek. Všechny testy se píší bez kalkulačky.

Zkouška

Na zkoušku je možné se přihlásit bez toho, že byste měli v SISu zapsaný zápočet, ale absolvovat je ji možné, pouze pokud jste kritéria pro udělení zápočtu již splnili (zápočet Vám pak bude do SISu zapsán zároveň se zkouškou). Zároveň mějte na paměti, že pokud zkoušku nesplníte do konce zkouškového období v zimním semestru, nebudou Vám podle studijních předpisů kredity za tento kurz započítány do tohoto semestru. Plánujte tedy pečlivě a snažte se udržet krok s kurzem, dohnat zásadní neznalosti až při přípravě ke zkoušce je prakticky nemožné.

Zkouška bude sestávat ze dvou částí:

 • 60-minutový písemný orientační test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení, výpočtem apod. Početní dovednosti chápeme hlavně jako cestu k pochopení teoretické látky, testujeme je proto především v rámci zápočtu a u zkoušky již jen doplňkově.
 • Po krátké přestávce následuje 90-minutový písemný hlavní test o 4 otázkách, kde budeme testovat znalost formulací a důkazů vět v rozsahu uvedeném v dokumentu Seznam požadavků ke zkoušce.
 • Může následovat ještě dobrovolná ústní část s přípravou, ta je určená pro ty, kdo si chtějí zlepšit známku z písemné části (pouze 3 na 2, 2 na 1). Bude vyžadována formulace a důkaz nějaké další věty.

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 17, 2020, at 11:21 AM
@]