Matematika pro informační technologie

Charakteristika programu

Studijní program je orientován zejména na prohloubení a algoritmické uchopeníteoretických znalostí matematických oborů, které nacházejí uplatnění v informačníchtechnologiích. V rámci studijního programu se lze zaměřit na kryptologii, počítačovévidění a robotiku nebo zpracování obrazu a počítačovou grafiku. Absolvent má rozvi-nuté analytické schopnosti, je schopen identifikovat matematickou podstatu problémůz IT praxe a umí aplikovat složitější matematickou teorii a další odborné znalosti k ře-šení těchto problémů. Absolventi naleznou uplatnění ve firmách zaměřených na vývojnáročných, specializovaných aplikací.

Uplatnění absolventů

Absolvent se orientuje v současných i perspektivních systémech ochrany a utajování dat z hlediska jejich matematických principů, praktického využití a používaných protokolů. Matematické znalosti, kterými disponuje, pokrývají teoretické zázemí kryptografie v plné šíři (teorie čísel, samoopravné kódy, algoritmická složitost, eliptické křivky, jednosměrné funkce). Je seznámen i s kryptografickými standardy a základními právními aspekty ochrany dat. Uplatnění nalezne ve všech institucích a firmách, které pracují s koncepty utajování, ochrany a autorizace dat. Možná je i dráha akademická.

Charakteristika změny od předchozí akreditace

Struktura povinných předmětů se změnila tak, že nyní je nepominutelný společný základ výrazně širší. Současně byla omezena nadměrná specializace. Změny dobře ilustruje jednak zavedení předmětu Pravděpodobnost a kryptografie, jednak menší důraz na eliptické křivky, které se nyní detailně studují v rámci povinně volitelného předmětu. Byly vytvořeny tři skupiny povinně volitelných předmětů. Rozsahem největší je skupina 1, která dává studentům možnost profilace výběrem mezi několika nosnými tématy. Je koncipována tak, aby předměty s dominantním matematickým obsahem vždy nutně tvořily podstatnou část. Seminářů se týká skupina 3. Novinkou je skupina 2, jejímž cílem je, aby studenti neztratili kontakt i s jinými typy aplikací matematiky. Vybrané předměty budou vyučovány v angličtině. Celkově lze tedy změny charakterizovat jako nabídku větší volitelnosti speciálních témat a větší šíři záběru v základních předmětech. To by mělo ještě zlepšit možnosti uplatnění na trhu práce.

Studijní plány a požadavky k státní závěrečné zkoušce

Viz fakultní stránky a stránky garanta programu Matematika.

Last modified: 27 Sep 2013, 09:13:55

Garant oboru

Pavel Příhoda

Více informací

Přijímací řízení

Požadavky na uchazeče

  1. Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině.
  2. Dobrá znalost matematických základů (lineární algebra, komplexní a reálná analýza, teorie pravděpodobnosti). Znalost základů komutativní a počítačové algebry (Galoisova teorie, celistvá rozšíření, diskrétní Fourierova transformace). Schopnost samostatně programovat (jazyk C). Základní znalosti z teoretické a aplikované kryptografie (symetrická a asymetrická kryptografie, diferenční a lineární kryptoanalýza). Uchazeč musí bezpodmínečně spolehlivě zvládat modulární aritmetiku včetně struktury multiplikativních grup, práci s konečnými tělesy a se základními třídami samoopravných kódů. Musí být také seznámen s grupovou operací na eliptických křivkách.