MFF UK

Informace ke zkouškám

Zkoušení bylo ukončeno, všichni zapsaní studenti zkoušku složili.


1. Zkoušku mohou konat jen ti studenti, kteří mají předmět pro tento semestr zapsán a již získali zápočet.

2. Zkouška je ústní.

3. Student si při zkoušce vylosuje sadu otázek, poté si odpovědi připraví (například písemně), předestře je zkoušejícímu a ten je oboduje.

4. Složení jednotlivých sad a bodové hodnocení je podle následujícího schématu:

  • 1. otázka: Formulace a důkaz určené věty (30 bodů, z toho 5 bodů za znění věty a 25 bodů za důkaz)
  • 2. otázka: Formulace a důkaz určené věty (30 bodů, z toho 5 bodů za znění věty a 25 bodů za důkaz)
  • 3. otázka: Řešení určeného problému metodami vyloženými během přednášek a cvičení (30 bodů)
Seznam vět pro první dvě otázky je zde.

5. Při přípravě odpovědí na první dvě otázky student nepoužívá žádné pomůcky s výjimkou psacích potřeb. Při přípravě odpovědi na třetí otázku je možné používat literaturu včetně poznámek z přednášek, za předpokladu, že hodnocení prvních dvou otázek již bylo uzavřeno.

6. Student úspěšně složí zkoušku, pokud získá alespoň 45 bodů. Známka bude určena následovně:

  • Student získá známku 1, pokud získá alespoň 75 bodů.
  • Student získá známku 2, pokud získá alespoň 60 bodů a méně než 75 bodů.
  • Student získá známku 3, pokud složí zkoušku a získá méně než 60 bodů.

7. Termíny jsou vypsány v SISu, kde je třeba se na ně zapsat.
V případě potřeby bude vypsán ještě jeden termín v září.