Písemky z Matematické analýzy 1

Písemky

Průběh a pravidla zkoušky

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

Zápis na zkoušku: zkoušky z jsou vypsány vždy na středu (tj. 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.). V tyto dny se od 9:00 koná písemná početní část zkoušky. Přihlásit se na zkoušku znamená přihlásit se v SIS na tuto její středeční (první) část. Jmenný seznam "kdo se má kam dostavit" bude zveřejněn nejpozději v příslušné úterý v 16:00 na této stránce.

Zadání písemné části: Písemka bude složena ze čtyř příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Půjde o tyto příklady: spočítat limitu posloupnosti; určit, zda daná číselná řada konverguje či diverguje; spočítat limitu funkce; vyšetřit průběh funkce. Za každý příklad můžete získat maximálně 15 bodů, za celou početní písemnou část tedy můžete získat 60 bodů. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zákázána.

Nutný počet bodů z písemky: z písemné početní části je nutno získat alespoň 35 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou 4.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří získali z písemné části alespoň 35 bodů, budou zkoušeni ústně z teorie, přičemž losované sady otázek budou formulovány pomocí pojmů ze seznamu "Požadavky k ústní zkoušce", který najdete na této stránce.

Zkouška z teorie se koná zpravidla ve čtvrtek (v případě velkého množství studentů i v pátek) po středě, kdy se psala písemka. Ústní zkoušky budou v Karlíně v posluchárně K2 nebo K3. Kdo kdy a kam se má dostavit, bude zveřejněno na této stránce.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si vylosujete otázku, která bude mít tyto části:

- klíčový pojem (specifikováno v požadavcích)

- dvě definice a jedno znění věty bez důkazu, vše po 5 bodech, celkem ... 3x5=15 bodů

- znění "lehčí" věty (viz požadavky) ... 10 bodů, její důkaz ... 10 bodů, celkem ... 20 bodů

- znění "těžší" věty (viz požadavky) ... 10 bodů, její důkaz ... 15 bodů, celkem ... 25 bodů

Celkem tedy můžete získat z ústní části zkoušky 60 bodů.

Výsledná známka: Pokud student nezískal alespoň 35 bodů z písemné (početní) části a alespoň 35 bodů z ústní (teoretické) části, je výsledná známka 4. V opačném případě se výsledná známka stanoví podle součtu bodů, získaných v obou částech zkoušky takto: výborně 105-120, velmi dobře 90-104, dobře 70-89.

Pokud získáte z písemné části 35 a více bodů, a přesto z důvodu špatného výkonu v ústní části zkoušku nesložíte, opakuje se příště celá zkouška, tj. její písemná i ústní část.

Seznam vět a definic

Seznam

Zápočet

Podmínky udělení zápočtu: alespoň 50% účast na cvičeních a napsání tří písemek ze tří během semestru; na konci semestru je možné si případně jednu neúspěšnou písemku opravit. Každá z písemek bude obsahovat tři příklady. Datum konání písemek bude oznámeno při výuce a také na této stránce, vždy s dostatečným předstihem. Písemka je hodnocena jako "úspěšně napsaná", pokud jsou vyřešeny alespoň dva příklady. Při písemce je možné používat literaturu, ale ne elektroniku.

Zápočtové písemky číslo 1

Zápočtová písemky číslo 2 - vzor

Zápočtová písemky číslo 3 - vzor

Opravná zápočtová písemka - verze a

Opravná zápočtová písemka - verze b

Opravná zápočtová písemka - verze c