Matematická analýza 1

Zkoušky

Zkouška 23.2.

Zde je zadání a řešení písemné části: Zadání a řešení.

Zkouška 8.2.

Zde je zadání a řešení písemné části: Zadání a řešení.

Zkouška 1.2.

Zde je zadání a řešení písemné části: Zadání a řešení.

Zkouška 25.1.

Zde je zadání a řešení písemné části: Zadání a řešení.

Zkouška 18.1.

Zde je zadání a řešení písemné části: Zadání a řešení.

Anotace

Přednáška se věnuje základům diferenciálního počtu.

Základní struktura přednášky


Přednáška se koná pro mnoho (desítky až stovky) studentů najednou, přičemž přednášející u tabule vykládá především teoretické poznatky a ilustrativní příklady. Otázky v průběhu přednášky a diskuse po ní jsou vítány, jiná forma studentské aktivity (pobyt u tabule atd.) se nepředpokládá. Z látky přednášené na přednášce je potřeba složit zkoušku.


Proseminář je určen pro ty studenty, kteří mají zájem o získání hlubších teoretických poznatků z matematické analýzy nad rámec povinné látky. Na prosemináři někdy referují probíranou látku studenti. Proseminář je hodnocen zápočtem.


Cvičení se koná pro relativně málo (15-25) studentů najednou, typicky pro jeden kroužek. Na cvičeních se počítají příklady na procvičení dané tématiky, s aktivní účastí studentů (někdy i u tabule). Z cvičení je potřeba získat zápočet.


Tutoriál je veden A. Češíkem, přičemž slouží jako konzultace k matematické analýze v prvním dvouletí.


Přednáška

Základním textem k přednášce jsou následující skripta: Matematická analýza. V případě, že naleznete nejasnosti, nepřesnosti či chyby, nerozpakujte se mě kontaktovat.


Zde je k dispozici promítaný text: Prezentace (10.12.2021).


Zde je k dispozici přehled přednášky: Přehled přednášky (16.12.2021).


Zde je k dispozici rukopis přednášky:


Kapitola 1 Logika, množiny a číselné obory
Kapitola 2 Posloupnosti
Kapitola 3 Limita a spojitost funkce
Kapitola 4 Elementární funkce
Kapitola 5 Derivace
Kapitola 6 Taylorův polynom

Doplňkové texty k přednášce

Zde jsou k dispozici dva články zabývající se problémem pravdy v matematice: A. Galton a D. Scott.


Text o uchopení pravdy u Tomáše Akvinského: Truth in Thomas Aquinas.


Zajímavá úvodní přednáška Luboše Picka: Úvodní přednáška z matematické analýzy.


Zde jsou k nalezení zajímavé články zabývající se historií matematické analýzy: W. Felscher, G. Ferraro, J. Grabiner, V. Jarník, G.I. Sinkevich.


Moodle

Některé materiály budou k dispozici pouze na platformě Moodle zde (Moodle). Proto vřele doporučuji se do Moodlu zalogovat.

Zkoušky

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.


Zápis na zkoušku: Termíny zkoušek budou vypsány v SISu. V tyto dny se od 9:00 koná písemná početní část zkoušky. Přihlásit se na zkoušku znamená přihlásit se v SIS na tuto její první část. Jmenný seznam ``kdo se má kam dostavit'' bude zveřejněn nejpozději den předem v 16:00 na této stránce.


Zadání písemné části: Písemka bude složena ze čtyř příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Půjde o tyto příklady: spočítat limitu posloupnosti nebo spočítat limitu funkce, spočítat derivaci funkce, vyšetřit průběh funkce, příklad teoretického typu. Za první dva početní příklady můžete získat maximálně 14 bodů, za třetí 20 bodů a za teoretický 12; za celou písemnou část tedy můžete získat 60 bodů. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zákázána. Během zkoušky je třeba prokázat se průkazem s fotografií.


Nutný počet bodů z písemky: Z písemné početní části je nutno získat alespoň 35 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou 4.


Ústní část zkoušky: Všichni, kteří získali z písemné části alespoň 35 bodů, budou zkoušeni ústně z teorie, přičemž losované sady otázek budou formulovány pomocí pojmů ze seznamu ``Požadavky k ústní zkoušce'', který najdete na této stránce zde (na konci souboru) Zkouška z teorie se koná následující den, kdy se psala písemka. Kdo, kdy a kam se má dostavit bude zveřejněno na této stránce.


Průběh ústní části zkoušky: Na začátku ústní části zkoušky si vylosujete otázku a budete mít 40 minut na přípravu. Otázka bude mít tyto části:

- klíčový pojem (specifikováno v požadavcích)

- definice a jedno znění věty bez důkazu, vše po 5 bodech, celkem ... 2x5=10 bodů

- znění ``lehčí'' věty (vizte požadavky) ... 4 body, její důkaz ... 11 bodů, celkem ... 15 bodů

- znění ``těžší'' věty (vizte požadavky) ... 5 bodů, její důkaz ... 20 bodů, celkem ... 25 bodů

Celkem tedy můžete získat z této pasáže ústní části zkoušky 50 bodů. Pokud z ní obdržíte alespoň 27 bodů, zkoušku jste úspěšně absolvovali. Pokud ne, zkouška končí výslednou známkou 4.

Zkouška pak může dle rozhodnutí zkoušejícího pokračovat poslední otázkou, totiž řešením ``implikací'' za 10 bodů. (Zde (implikace) je ukázka poslední otázky.) Celkem tedy můžete získat z ústní části zkoušky 60 bodů.


Výsledná známka: Pokud student nezískal alespoň 35 bodů z písemné části a alespoň 27 bodů z ústní části, je výsledná známka 4. V opačném případě se výsledná známka stanoví podle součtu bodů, získaných v obou částech zkoušky takto: výborně 105-120, velmi dobře 90-104, dobře 62-89 (bodové intervaly jsou orientační). Pokud získáte z písemné části 35 a více bodů, a přesto z důvodu špatného výkonu v ústní části zkoušku nesložíte, opakuje se příště celá zkouška, tj. její písemná i ústní část.


Níže uvedené písemky z minulých let Vám mohou posloužit při přípravě na zkoušky. Dále se můžete podívat například na stránky zde a zde. Užitečné informace je též možno získat na těchto stránkách určených pro první ročník.

Zkouškové písemky S. Hencla z let minulých

písemka 1 písemka 2 písemka 3 písemka 4 písemka 5 písemka 6

Zkouškové písemky L. Picka z let minulých

písemka 1 písemka 2 písemka 3 písemka 4 písemka 5

Zkouškové písemky M. Zeleného z let minulých

písemka 1 písemka 2 písemka 3 písemka 4 písemka 5 písemka 6

Proseminář z matematické analýzy

Proseminář bude věnován náročnější látce doplňující přednášku. Bližší informace lze nalézt na stránkách L. Slavíkové.

Cvičení a zápočty

Informace o jednotlivých cvičeních lze nalézt na těchto adresách: M. Hušek, P. Kaplický, K. Kuncová, L. Pick, J. Rondoš, B. Vejnar, M. Zelený.

Zápočet

Podmínky pro získání zápočtu jsou následující: Pro získání zápočtu je třeba dostavit se alespoň na 60 procent cvičení a napsat alespoň na 40 procent každou ze tří zápočtových písemek. Na konci semestru se bude konat jedna opravná zápočtová písemka.

První zápočtová písemka se bude psát v týdnu od 11. do 15. října, bude trvat 30 minut a jejím tématem bude středoškolská látka. Je povolena literatura, ale ne elektronika.


Druhá zápočtová písemka se bude psát v týdnu od 15. do 19. listopadu, bude trvat 30 minut a jejím tématem budou limity posloupností. Je povolena literatura, ale ne elektronika.


Třetí zápočtová písemka se bude psát v týdnu od 20. do 24. prosince, bude trvat 30 minut a jejím tématem budou limity a derivace funkcí. Je povolena literatura, ale ne elektronika.


Opravná zápočtová písemka se bude psát ve středu 5.1.2022 v 19:00 v K1 (Karlín), bude trvat 30 minut a jejím tématem budou středoškolský příklad, limita posloupnosti a derivace funkce. Je povolena literatura, ale ne elektronika.

Obsah cvičení

Níže jsou uvedena témata pro cvičení.


Středoškolská látka Středoškolská látka
Metody důkazů Metody důkazů
Logika a zobrazení Logika a zobrazení
Supremum a infimum Supremum a infimum
Limita posloupnosti Limita posloupnosti
Limita funkce Limita funkce
Limita posloupnosti 2 Limita posloupnosti 2
Derivace Derivace
Průběh funkce Průběh funkce

Zápočtové písemky S. Hencla z let minulých

písemka 1 písemka 2

Zápočtové písemky L. Picka z let minulých

písemka 1 písemka 2 písemka 3 písemka 4

Konzultace

Konzultace jsou možné po osobní či emailové domluvě. Je dobré připravit si konkrétní dotazy, problémy a příklady, protože konzultace není náhradní přednáška.


V případě jakýchkoliv nejasností k výše uvedeným informacím se neváhejte na mě obrátit (například emailem).

Literatura

V. Jarník Diferenciální počet I, Academia 1984
V. Jarník Diferenciální počet II, Academia 1984
J. Milota Matematická analýza I, 1. a 2. část (skriptum), MFF UK 1978
P. Holický, O. Kalenda Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2.-4. semestr, Matfyzpress 2006
W. Rudin Principles of mathematical analysis, McGraw-Hill 1976
B. P. Děmidovič Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment 2003
L. Zajíček Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník, Matfyzpress 2006
I. Netuka, J. Veselý Příklady z matematické analýzy III (skriptum), MFF UK 1977
J. Čerych a kol. Příklady z matematické analýzy V (skriptum), MFF UK 1983