Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsLS1819

Matematický proseminář, NMUM161, LS 2018/19

Cílem kurzu je rozvoj matematického uvažování, porozumění a schopnosti formulovat myšlenky. K tomu budeme využívat různé typy činností: řešení problémů, jejichž zadání je elementární, ale cesta k řešení umožňuje demonstrovat nějaký důležitý matematický postup či strategii, rozbor důkazů ze zimního i letního semestru, zkoumání předpokladů tvrzení, sestavení vlastního důkazu za různých podmínek (adaptace známého důkazu na variantu tvrzení, doplnění detailů do osnovy důkazu, hledání vhodné strategie a její přesná realizace). Součástí semináře je rovněž vytvoření a obhájení seminární práce na zvolené téma.

Témata seminárních prací - včetně jmen studentů, kteří si je rozebrali.

Harmonogram:

12.4.: Série prezentací na 5-10 minut, sloužící jako stručné představení tématu práce.

3.5. : Odevzdání hotových seminárních prací (délka 2-3 strany, použijte Overleaf), výběr oponenta z řad ostatních studentů.

10.5.: Odevzdání vyjádření oponentů (Stačí 2-3 odstavce obyčejného textu).

17.5.: Série prezentací ("obhajob") seminárních prací, na cca 10 minut každá.

24.5.: Náhradní termín prezentací, pouze pro ty, kteří nebudou moci prezentovat v řádném termínu ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 27, 2019, at 12:32 PM
@]