Matematická statistika 1 (NMSA331)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka | NMST552 |

Výuka zima

NMSA331 | NMST551 |

Výuka léto

NMAT362 | NMST412 | NMST431 |

Výuka, software

Rko (CZ) |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Matematická statistika 1 (NMSA331)

Zimní semestr 2022–23

SIS stránky předmětu:    CZE    ENG

ROZVRH

Přednášky: Pondělí 10:40 v K6   
Úterý 10:40 v K2   
Cvičení (MO): Pondělí 14:00 v K4    (doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.)
Cvičení (SN): Úterý 15:40 v K4    (Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.)
 • Obě paralelky cvičení jsou koordinovány. Látka probíraná na cvičeních v jednom týdnu je přibližně stejná.

OZNÁMENÍ

V tuto chvíli nic oznámeníhodného.

ZKOUŠKA

Čtěte POZNÁMKY O ZKOUŠCE aktualizované 5.12.2022. Taktéž se můžete podívat na VZOROVÉ ZADÁNÍ písemné části.

 • Předmětem zkoušky bude celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy). Dále se vyžaduje schopnost zvolit vhodný postup pro statistickou analýzu reálného problému a diskutovat výhody a nevýhody různých alternativních řešení (existují-li). Zkouška bude provedena kombinací písemné a ústní formy.
 • Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Podmínkou připuštění k ústní části je úspěšné absolvování písemné části. Při přípravě na zkoušku věnujte, prosím, pozornost tomuto dokumentu (aktualizováno 5.12.2022).
 • Písemná část potrvá 100 minut a bude obsahovat několik otázek prostupujících celý obsah přednášky a cvičení. Otázky mohou testovat znalost důležitých definic, schopnost formulovat tvrzení s přesnými předpoklady, předvést důkazy či odvození výsledků, počítat příklady, aplikovat znalosti na řešení problémů. K úspěšnému splnění písemné části je třeba získat více než polovinu bodů. Vzorová zadání písemné části zkoušky z ak. roku 2021–22 jsou zde (případná aktualizace bude zveřejněna nejpozději před vánočními prázdninami).
 • Při ústní části studenti vypracují pojednání na zadané téma, které si písemně připraví a poté přednesou zkoušejícímu. Témata budou zahrnovat určitý užší kus probrané látky nebo budou prezentována jako praktický problém k řešení. Očekává se, že student bude schopen zadané téma kompetentně vysvětlit, počínaje zavedením značení a stanovením předpokladů, formulací a vysvětlením potřebných definic, přes výklad vhodných metod a jejich porovnání, až po formulace a důkazy potřebných tvrzení. Ústní část nemá striktní časové omezení. Ústní část se bude typicky konat ve stejný den (odpoledne) jako část písemná.
 • Hodnocení zkoušky: Ke složení zkoušky je nutno uspokojivě zvládnout obě dvě části, písemnou i ústní. Zkouška je hodnocena známkou, která shrnuje výsledek obou dvou částí. Ke zvládnutí zkoušky je třeba prokázat jak dostatečnou šířku (žádné zásadní díry) tak hloubku (porozumění a schopnost tvůrčího použití) znalostí.
 • Termíny zkoušek (s výjimkou možného předtermínu) budou vypisovány výhradně ve zkouškovém období zimního semestru. Termínů bude dostatek i na případné opakování zkoušky. Po konci zkouškového období zimního semestru žádné další termíny vypisovány nebudou. Případy hodné zvláštního zřetele (typicky onemocnění vyžadující dlouhodobou pracovní neschopnost v trvání více než 2 týdnů) budou řešeny individuálně.
 • Podmínkou připuštění ke zkoušce je získaný zápočet. Případné zeslabení této podmínky pro možný předtermín bude upřesněno před začátkem vánočních prázdnin.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

 • Nejzákladnější materiál: vlastní poznámky vytvořené během duchaplné přítomnosti na přednáškách.
 • Doplňkový materiál (pro vyjasnění pasáží, které mohl přednášející vysvětlit ne zcela dostatečně): poznámky k přednášce (skripta) (doc. Michal Kulich, doc. Marek Omelka). Rozumnou strategií může být též doplňování skript vlastními poznámkami během přednášek, které budou sledovat tato skripta téměř lineární formou.
 • Znalosti z jiných předmětů: matematická statistika je vybudována na základech teorie pravděpodobnosti. To nejdůležitější z této oblasti potřebné pro pochopení látky matematické statistiky je shrnuto v tomto dokumentu (doc. Michal Kulich). Většina ze zde uvedených poznatků se probírá v předmětech NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika a NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1. Některé poznatky budou probrány na cvičení k předmětu Matematická statistika 1.
 • Učebnice: mnohé z toho, čemu se budeme učit lze nalézt v klasických učebnicích profesora Jiřího Anděla. Jedná se zejména o Statistické metody a Základy matematické statistiky, obě dvě vydané nakladatelstvím matfyzpress. Přednáška nicméně nesleduje těsně ani jednu z těchto knih. Jedná se o podpůrné texty.

 

View My Stats