Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


GeometrieZS2223

Geometrie (NMTM505, pro Učitelství)

1.listopadu
Eukleidovy Základy a konstrukce pravítkem a kružítkem
8.listopadu
Pátý postulát a neeukleidovská geometrie
 • pátý postulát o rovnoběžkách, jeho důsledky a historie s ním spojená
 • prezentace - vývoj geometrie od Eukleidových postulátů přes analytickou geometrii až po Kleinův erlangenský program
 • HyperRogue - hra, v rámci níž se můžete do neeukleidovské geometrie skutečně ponořit (včetně tutoriálu k hyperbolické geometrii samotné, lokalizace do češtiny, možnosti přepínání do různých geometrii a do různých modelů hyperbolické geometrie)
 • úvod do afinní geometrie jakožto příkladu Kleinovy geometrie (dvojice (množina, grupa transformací na ní))
15.listopadu
Afinní geometrie
 • invarianty afinní geometrie(rovnoběžnost, dělící poměr), Základní věta afinní geometrie, aplikace na důkazy některých vět (středy rovnoběžných tětiv elipsy leží na přímce, Cevova věta, opak Cevovy věty, Menelaova věta). Stručný přehled.
 • volně podle učebnice Brannan, Esplen, Gray: Geometry, zhruba v rozsahu oddílů 2.1, 2.3 a 2.4
22. listopadu
Projektivní geometrie I
 • projektivizace vektorového prostoru, projektivní rovina, projektivní bod a přímka, grupa projektivních transformací, Základní věta projektivní geometrie, aplikace na důkazy některých vět (Desarguesova věta)
 • Brannan, Esplen, Gray, zhruba oddíly 3.2, 3.3 a 3.4
 • doplněno do stručného přehledu.
29. listopadu
Projektivní geometrie II
 • dokončení důkazu Desarguesovy věty, kanonické vnoření a souvislost s afinní geometrií
 • odbočka ke konečným projektivním geometriím a Dobblu (trochu podrobnější prezentace zde).
6. prosince
Projektivní geometrie III
 • dvojpoměr, harmonická čtveřice, dualita, její ilustrace na duální Desarguesově větě a na dualitě Pappovy a Brianchonovy věty (bez důkazu),
 • komplexní projektivní přímka, její projektivní transformace a souvislost s kruhovou inverzí
 • Brannan, Esplen, Gray, oddíly 3.4 a 3.5
 • doplněno do stručného přehledu.
13. prosince
Moebiova grupa
 • vlastnosti kruhové inverze, Moebiova grupa
 • Brannan, Esplen, Gray, zhruba oddíly 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
20. prosince
Poincarého kruhový model hyperbolické geometrie
 • výroba papírového modýlku pseudosféry, hyperbolická geometrie v kontextu geometrie diferenciální
 • Poincarého model kruhu, grupa přímých a nepřímých hyperbolických transformací, existence přímé transformace zobrazující vybraný bod na nulu, součet vnitřních úhlů hyoerbolického trojúhelníku
 • Brannan, Esplen, Gray, zhruba oddíly 6.1, 6.2
 • zkouška sestává z 3-4 otázek, mezi nimiž se vždy vyskytne nejméně jeden početní příklad (typový přehled), nejméně jedna formulace věty s důkazem a nejméně jedno širší téma typu "Konstrukce pravítkem a kružítkem".
3. ledna
Vzdálenost v hyperbolické geometrii
 • věta o souvislosti podobnosti a shodnosti trojúhelníků, zavedení vzdálenosti na Poincarého kruhu, Pythagorova věta na Poincarého kruhu, další modely hyperbolické geometrie a vztahy mezi nimi.
 • Brannan, Esplen, Gray, zhruba oddíly 6.3, 6.4
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2023, at 09:15 AM
@]