Matematika na NF VŠE, LS 2023/24

Testy

Body získáváte za:

celkem tedy 22+4+4+20+60 = 100 bodů + 10 bodů jako bonus či rezerva pro případ vaší absence..

Minitesty na cvičeních:

Na každém ze cvičení, počínaje 20.2.2024, se bude psát minitest. Obvykle to bude na začátku cvičení a bude trvat 10 minut, jeho obsahem bude krátký, přímočarý početní příklad, odpovídající látce, již procvičené v minulých cvičeních. Půjde o základní látku, jejíž ovládnutí je nutným minimem k pochopení další látky. Týden dopředu bude oznámeno (v tabulce na hlavní stránce), o jaký typ úlohy půjde.

Z každého minitestu bude možné získat 2 body, celkem se bude psát 11 minitestů (na všech cvičeních kromě prvního). Je tedy možné z nich získat až 22 bodů. Při absenci na minitestech nebudou možné žádné omluvy (ani ze zdravotních důvodů) a náhradní plnění. Jedinou výjimkou je případ, kdy student z nezaviněných důvodů (typicky kvůli zpoždění v dopravě) nestihne dorazit včas na své cvičení, pak smí dopsat minitest tentýž den na některém pozdějším cvičení. Účast na cvičeních není kontrolována, ale pokud se nedostavíte, připravíte se o možnost získat body za minitest. Úlohy budou nastaveny tak, aby přiměřeně pilný student, pravidelně studující látku, mohl v minitestech získat plný počet bodů.

Na všechny testy noste vlastní listy papíru na psaní a psací potřeby včetně pravítka. Na minitestech nejsou povoleny kalkulačky, ani tahák. Na průběžném a závěrečném testu nejsou povoleny kalkulačky, zato tahák A4 ano (podrobněji viz níže -- Podmínky absolvování testů).

Bodovaný domácí úkol:

Bude zadán na tzv. Inovační týden, přesné podmínky odevzdání a bodování budou zveřejněny spolu s ním. Bude hodnocen 4 body.

Aktivita na cvičeních:

Každý cvičící vám může navíc udělit až 4 body za aktivitu na cvičeních, podmínky si stanoví každý cvičící zvlášť. Tyto body nelze získávat po skončení období výuky v semestru.

Organizace průběžného testu:

Průběžný test je na 80 minut. Na průběžný test není třeba se nijak přihlašovat, stačí přijít v určenou hodinu. Koná se v jediném termínu uvedeném na hlavní stránce kurzu.

Průběžné testy budou opraveny do 1 týdne, budou pak k nahlédnutí u cvičících.

Obsah testů bude včas oznámen na přednášce a na hlavní stránce (14 dní předem).

Varianta 80/60:

V případě, že se student nemůže (z vážného důvodu) zúčastnit řádného ani případného náhradního termínu průběžného testu, existuje nouzová varianta "80/60", která znamená, že závěrečný test vám bude počítán do 80 místo do 60 bodů (jedná se tedy o stejný závěrečný test, pouze jeho bodové hodnocení je přenásobeno číslem 80/60). Na této variantě je ovšem třeba se výslovně domluvit s přednášejícím a je určena opravdu jen pro toho, kdo měl vážné překážky a nemohl se kvůli nim dostavit. Tento postup je samosebou na vaše riziko (když pokazíte závěrečný test, bude to znamenat ztrátu více bodů).

Organizace závěrečných testů:

Závěrečný test bude na 150 minut, bude zadáno několik úloh na látku celého semestru, s různým bodovým hodnocením, celkem za 60 bodů.

Na závěrečný test se přihlašujete v INSISu, na výběr bude dostatečné množství termínů během zkouškového období.

Závěrečné testy budou opraveny vždy cca do 1 týdne, budou pak k nahlédnutí u cvičících.

Náhradní termín bude vypsán na konec zkouškového období. Je určen:
1. jako řádný pro ty, kdo byli v termínu řádného testu nemocní, v tom případě je třeba nechat si zadat (na studijním) řádnou lékařskou omluvenku do INSISu, a požádat mne o účast na náhradním termínu (máte-li omluvenku v pořádku, povolím vám to),
2. jako opravný pro ty, kdo měli 4+, tj. 50-59 bodů (v součtu za všechny testy) - v tomto případě se výsledek náhradního testu už nepřičítá k průběžným testům, ale určuje celkovou známku, která bude 3 nebo 4, podle toho zda dosáhnete alespoň 60% z 60 bodů, tj. 36. (Do zkušební zprávy v INSISu se pak ovšem zapisuje podíl bodů ze 100 - jinak to totiž systém neumožňuje - navíc přepočtený na škálu od 0 do 74. Příklad 1: získáte z opravného 30 bodů ze 60, což je známka 4 a zapíše se 50 bodů (ze 100). Příklad 2: získáte z opravného 60 bodů ze 60 (no, to je hodně teoretický příklad), to je známka 3 a zapíše se 74 bodů, čili maximum odpovídající trojce.)

Pozor, pokud přijdete na tento náhradní termín jako na svůj řádný (třeba z důvodu nemoci), už neexistuje možnost opravného termínu.

Podmínky absolvování testů (průběžných i závěrečných):

Není povoleno používat literaturu ani vlastní poznámky, místo toho je povolen jeden "oficiální tahák" - tím se myslí jeden list formátu A4, který si můžete (oboustranně) popsat jakýmikoli poznámkami, které uznáte za vhodné. Myslím si, že samotná výroba taháku je dobrou přípravou na zkoušku - sami si musíte promyslet, co je důležité, kvalitně a stručně si to zpracovat a vytvořit. Jiná psaná ani tištěná pomůcka povolena není. Chápu, že ve stresu u písemky si nemusíte vzpomenout na správný vzoreček a právě tahák slouží k tomu, abyste šli ke zkoušce klidně a beze strachu z drobného výpadku paměti, i když samozřejmě sebelepší tahák vás nezachrání, pokud nejste připraveni. Tahák není povolen na minitesty.

Kurz matematiky je více zaměřen na samostatné myšlení, k němuž patří i pamětné počítání. Kalkulačky se ukázaly být kontraproduktivní, jelikož studenti na nich počítají i snadné výpočty, které mají dávno umět zpaměti. Proto jsou kalkulačky na všech testech zakázány. Úlohy, které vedou na "opravdu ošklivá" čísla (logaritmy, odmocniny, exponenciály, apod.), budou ošetřeny číselnou pomůckou v zadání.

Nesmí se používat jakékoli komunikační prostředky (mobil, notebook, ...), též se nepovolují sluchátka v uších. V případě porušení podmínek nebo opisování je písemka zabavena a hodnocena 0 body.

Mezi psacími potřebami je potřeba vždy mít i pravítko (kvůli přesnému kreslení přímek).

Na začátku testu položte prosím před sebe průkaz studenta s fotografií, abychom mohli zkontrolovat vaši totožnost.

Prosím, přineste si s sebou čisté papíry pro případ, že vám nebude stačit list se zadáním.

V testu je třeba uvést (do příslušných kolonek) čas vašeho cvičení a jméno vašeho cvičícího, tak se ubezpečte, že je znáte. Umožní nám to bezproblémový a včasný zápis výsledků do INSISu. Často se opakuje situace, kdy některý student uvede chybně jméno svého cvičícího, takže mu test opravuje někdo jiný, než ke komu chodí, a nastávají různé potíže se "ztracenými" testy či pozdě zapsanými známkami. Pomozte nám se tomu vyhnout.

Omlouvání:

Připomínám všeobecně platná pravidla pro omlouvání. Je dvojího druhu:

[a] Omluva z účasti na (průběžném nebo závěrečném) testu, s tím, že byste přišli na náhradní termín: máte-li seriózní důvod, jako je nemoc, plánovaná cesta do zahraničí, vlastní svatba, vykolejený vlak, národní reprezentace v lukostřelbě apod., samozřejmě vám dovolím jít na náhradní termín, potřebuju jen, abyste mi to sdělili a nějak doložili - zejména u zdravotních důvodů si obstarejte lékařské potvrzení na fakultním formuláři. Chápu, že ne pro každý důvod se sežene písemné potvrzení, ale prosím, abyste tohoto nezneužívali, kapacita náhradních termínů (zejména průběžných testů) je omezená a mají tam přijít jen ti, kdo opravdu nemohli na řádný termín.

[b] Omluva celého předmětu: to je závažnější záležitost než jen posun data testu. Obecná pravidla říkají, že omlouvat předmět lze ze závažného důvodu "vis maior", tj. při působení vnějších vlivů, které student nemohl ovlivnit a které mu znemožňují plnit studijní povinnosti. Typicky se jedná o delší onemocnění (aniž by se specifikovalo, co to je delší, ale týdenní chřipka na omluvení určitě nestačí) či vážnější úraz. U zdravotních důvodů je třeba postupovat podle fakultního Závazného postupu.