Matematická statistika 1 (NMSA331)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka | NMST552 |

Výuka zima

NMSA331 | NMST511 | NMST547 |

Výuka léto

NMAT362 | NMST412 | NMST431 |

Výuka, software

Rko (CZ) |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Matematická statistika 1 (NMSA331)

Zimní semestr 2023–24

SIS stránky předmětu:    CZE    ENG

ROZVRH

Přednášky: Pondělí 10:40 v K4   
Úterý 9:00 v K6   
Cvičení (MO): Středa 9:00 v K4    (doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.)
Cvičení (SN): Středa 10:40 v K4    (Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.)
 • Obě paralelky cvičení jsou koordinovány. Látka probíraná na cvičeních v jednom týdnu je přibližně stejná.

OZNÁMENÍ

V pondělí 20.11. se přednáška (10:40 v K4) nekoná. Náhradní přednáška se uskuteční v úterý 14.11. od 12:20 v K11.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

 • Nejzákladnější materiál: vlastní poznámky vytvořené během duchaplné přítomnosti na přednáškách.
 • Doplňkový materiál (pro vyjasnění pasáží, které mohl přednášející vysvětlit ne zcela dostatečně): poznámky k přednášce (skripta) (doc. Michal Kulich, doc. Marek Omelka). Rozumnou strategií může být též doplňování skript vlastními poznámkami během přednášek, které budou sledovat tato skripta téměř lineární formou.
 • Znalosti z jiných předmětů: matematická statistika je vybudována na základech teorie pravděpodobnosti. To nejdůležitější z této oblasti potřebné pro pochopení látky matematické statistiky je shrnuto v tomto dokumentu (doc. Michal Kulich). Většina ze zde uvedených poznatků se probírá v předmětech NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika a NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1. Některé poznatky budou probrány na cvičení k předmětu Matematická statistika 1.
 • Učebnice: mnohé z toho, čemu se budeme učit lze nalézt v klasických učebnicích profesora Jiřího Anděla. Jedná se zejména o Statistické metody a Základy matematické statistiky, obě dvě vydané nakladatelstvím matfyzpress. Přednáška nicméně nesleduje těsně ani jednu z těchto knih. Jedná se o podpůrné texty.

ZKOUŠKA

Čtěte POZNÁMKY O ZKOUŠCE aktualizované 5.12.2022. Taktéž se můžete podívat na VZOROVÉ ZADÁNÍ písemné části. Oba dokumenty mohou být nejpozději před vánočními prázdninami aktualizovány.

 • Předmětem zkoušky bude celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy). Dále se vyžaduje schopnost zvolit vhodný postup pro statistickou analýzu reálného problému a diskutovat výhody a nevýhody různých alternativních řešení (existují-li). Zkouška bude provedena kombinací písemné a ústní formy.
 • Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Podmínkou připuštění k ústní části je úspěšné absolvování písemné části. Při přípravě na zkoušku věnujte, prosím, pozornost tomuto dokumentu (aktualizováno 5.12.2022). Verze z roku 2022 se může mírně změnit, aktualizovaný dokument bude zveřejněn nejpozději před vánočními prázdninami).
 • Písemná část potrvá 100 minut a bude obsahovat několik otázek prostupujících celý obsah přednášky a cvičení. Otázky mohou testovat znalost důležitých definic, schopnost formulovat tvrzení s přesnými předpoklady, předvést důkazy či odvození výsledků, počítat příklady, aplikovat znalosti na řešení problémů. K úspěšnému splnění písemné části je třeba získat více než polovinu bodů. Vzorová zadání písemné části zkoušky z ak. roku 2021–22 jsou zde (případná aktualizace bude zveřejněna nejpozději před vánočními prázdninami).
 • Při ústní části studenti vypracují pojednání na zadané téma, které si písemně připraví a poté přednesou zkoušejícímu. Témata budou zahrnovat určitý užší kus probrané látky nebo budou prezentována jako praktický problém k řešení. Očekává se, že student bude schopen zadané téma kompetentně vysvětlit, počínaje zavedením značení a stanovením předpokladů, formulací a vysvětlením potřebných definic, přes výklad vhodných metod a jejich porovnání, až po formulace a důkazy potřebných tvrzení. Ústní část nemá striktní časové omezení. Ústní část se bude typicky konat ve stejný den (odpoledne) jako část písemná.
 • Hodnocení zkoušky: Ke složení zkoušky je nutno uspokojivě zvládnout obě dvě části, písemnou i ústní. Zkouška je hodnocena známkou, která shrnuje výsledek obou dvou částí. Ke zvládnutí zkoušky je třeba prokázat jak dostatečnou šířku (žádné zásadní díry) tak hloubku (porozumění a schopnost tvůrčího použití) znalostí.
 • Termíny zkoušek (s výjimkou možného předtermínu) budou vypisovány výhradně ve zkouškovém období zimního semestru (plus epsilon). Po konci zkouškového období zimního semestru (plus epsilon) žádné další termíny vypisovány nebudou. Případy hodné zvláštního zřetele (typicky onemocnění vyžadující dlouhodobou pracovní neschopnost v trvání více než 2 týdnů) budou řešeny individuálně.
 • Podmínkou připuštění ke zkoušce je získaný zápočet. Případné zeslabení této podmínky pro možný předtermín bude upřesněno před začátkem vánočních prázdnin.

 

View My Stats