Týden?

V akademickém roce 2013/14 se na základě rozhodnutí Kolegia děkana *1) neorganizuje tradiční studentská konference WDS (Week of Doctoral Students) na MFF centrálně, její organizace je ponechána na rozhodnutí jednotlivých sekcí. V únoru 2014 bylo na setkání předsedů RDSO/garantů doktorského studia a proděkana sekce rozhodnuto, že WDS 2014 se na matematické sekci konat bude, a to jako jedno - či dvoudenní akce, buď 5.6. nebo 5. a 6.6. S ohledem na konečný počet přihlášených studentů (28), se tak akce uskutečnila

5. a 6. června 2014, v prostorách karlínské budovy.

Podrobnosti k místu konání a programu jsou zveřejněny zde pod odkazem "Program", případně "Fotografie".

*1) Viz zápisy z 29.1.2014, bod 2d), a z 12.2.2014, bod 2i), které bylo se souhlasem projednáno VR MFF UK - viz zápis z 5.3.2014, bod III, 9, i AS MFF UK - viz zápis z 12.3.2014, bod 9.2.

Je účast doktorandů na WDS povinná?

Povinností PhD studenta/studentky je především vystoupit během studia se svým příspěvkem na konferenci. Není nutné, aby to bylo zrovna vystoupení na WDS, například vystoupení na mezinárodní konferenci je jistě plnohodnotným splněním této povinnosti. Vystoupení na WDS je tak dáno především rozhodnutím školitele resp. jeho dohodou s příslušným studentem/studentkou, případně začleněním této povinnosti do studijního plánu na daný akademický rok. V takovém případě je nutné tuto povinnost splnit.

První nebo 23. WDS?

Nechceme předstírat, že zkládáme "nové, matematické" WDS. WDS má na MFF dlouhou tradici, konkrétně letos se koná již po dvacáté třetí, jak je možno se přesvědčit zde. Letos došlo pouze k oddělení matematické části WDS, jeho zjednodušení (které je reprezentováno například rozhodnutím nedělat Proceedings) a jeho přemístění do prostor Karlína, tak, aby byla umožněna účast více členům matematické komunity.


Posted by Mirko Rokyta on May 4, 2014