Popis projektu

Rozvoj moderních technologií vyžaduje podrobné pochopení podstaty různých fyzikálních jevů. Je obvyklé sestavit model studovaného fyzikálního jevu a ten poté využívat k jeho popisu. Úloha sestavit příslušný model náleží fyzice. V případě, že je model sestaven v jazyce matematiky, mluvíme o matematickém modelování. Je velice důležité vědět, jak přesně model postihuje původní jev, proto je potřeba teoreticky získat co nejvíce informací o daném matematickém modelu a ty poté porovnat s pozorováním fyzikálního jevu. Teoretickým studiem různých matematických modelů se zabývá část matematické analýzy. Další úroveň aproximace je potřeba, pokud z matematického modelu chceme získat konkrétní výsledky. Explicitní řešení matematických modelů většinou není možné nalézt a tak numerická matematika hledá přibližná řešení pomocí vědecko-technických výpočtů. Zde je opět třeba znát, jak se přibližná řešení liší od přesných, jak velké chyby se dopouštíme jejich zaměněním.Náš tým se kromě pedagogů matematické sekce MFF UK skládá hlavně ze studentů doktorského studia oborů Matematické a počítačové modelování, Matematická analýza a Vědecko-technické výpočty. Témata, kterými se studenti zabývají se dají rozdělit tří skupin: a) matematická analýza fyzikálních jevů b) numerické řešení matematických modelů a analýza chyby c) vývoj dostatečně bohatého podpůrného aparátu matematické analýzy.

Jak projekt využijeme?

S grantovými prostředky naložíme následovně. Projekt je zaměřen na podporu vědecké práce studentské části týmu a proto a) budeme přispívat na provoz knihovny MFF UK, aby byla zdrojem aktuálních informací ve studovaných oborech, b) budeme podporovat účast studentů na domácích i zahraničních vědeckých událostech, která jim umožní získat kontakt s vedoucími vědeckými pracovníky, c) stipendiem za měřitelné vědecké výsledky budeme studenty stimulovat k intenzivnější vědecké činnostiad b) V případě, že byste chtěli z projektu financovat Vaši cestu (domácí i zahraniční), spojenou s vědeckou aktivitou, či Vaši účast na konferenci atd... oslovte mne prosím emailem s předběžnou kalkulací, představuji si, že příspěvek by neměl příliš přesáhnout 20 tis. Kč. Příspěvek na cestování budu proplácet formou mimořádného stipendia. Uvítal bych, kdyby to bylo až po předložení dokladů o platbě.ad c) Na podzim rozdělím zbylé prostředky jako stipendium podle doložitelných vědeckých výsledků (preprint/vyšlá publikace s dedikací projektu, účast v soutěžích atd.).