Samoopravné kódy


Průběh přednášky

   (19.2.) Blokový [n,k,d]q-kód, příklady (paritní a opakovací kódy), vzdálenost kódu, detekce a oprava chyby [D, 1.2-1.3],

   (20.2.) Singletonův odhad [K, 1.7.1-2]. Lineární kódy, generující a prověrková matice, Hammingův [7,4,3]2-kód [D, kap.1].

   (26.2.) Standardní tvar generující matice, permutačně ekvivalentní kódy [D, 1.1], Prověrková matice a vzdálenost kódu [D, 2.6],

   (27.2.) Cvičení: Dekódování v binárních Hammingových kódech, obecné Hammingovy kódy, velikost koule v Fn

   (5.3.) Hammingova nerovnost a perfektní kódy [D, 4.1], bodový součin a duální kódy [D, 2.1-2.5], charakterizace MDS-kódů [D, 2.8, 4.5].

   (6.3.) Propíchnutí kódu [D, 3.10], odhady dimenze a vzdálenosti MDS kódů [D, 4.6-7],

   (12.3.) Samoortogonální, samoduální a dvojnásobně sudé kódy [D, 2.9-2.14], Příklady designů.

   (13.3.) Nutné podmínky pro parametry 2-(n,k,l)-designů [D, 3.1-3]. Cvičení: 2-(2l-1,3,1)-designy indukované binárními Hammingovými kódy, designy indukované perfektními binárními kódy.

   (19.3.) Charakterizace symetrických designů, cykly na pěti prvcích [D, 3.4-6].

   (20.3.) Konstrukce a jednoznačnost symetrického 2-[11,5,2] a 2-[11,6,3] designů [D, 3.7-9] Cvičení: Kombinatorické vlastnosti pěticyklů.

   (26.3.) Existence a jednoznačnost lineárního samoduálního [24,12,8]2 a permutační ekvivalence jeho propíchnutí kódu [D, 3.11-12].

   (27.3.) Jednoznačnost [24,12,8]2 a perfektního [23,12,7]2 kódů [D, 4.2-4]. Cvičení: Váhový polynom [23,12,7]2 kódu.

   (2.4.) Cyklické kódy, jejich popis jako ideálů okruhu F[x]n [D, C.1-2.].

   (3.4.) Generující a kontrolní matice cyklického kódu, rozklad polynomu xn-1 [D, C.3-6.], Cvičení: Cyklotomické polynomy.

   (9.4.) Cvičení: Ireducibilní rozklad polynomů x7-1 a x14-1 v oboru Z2[x] a konstrukce lineárních cyklických [7,3]2 a [7,4]2-kódů. Počty lineárních cyklických kódů délky 12 a 60 nad tělesem Z5.
      Uzavřenost lineárních cyklických kódů na součty a průniky, permutačně ekvivalentní lineární cyklické kódy [D, C.7-9.].

   (10.4.) Maximální a minimální cyklické kódy, rozklad F[x]n na direktní sumu minimálních cyklický kódů [D, C.11-14.]. Konstrukce lineárního MDS [n,k,n-k+1]q pro n/(q-1) [K, 6.2].

   (16.4.) Reed Solomonovy [K, 6.2] a zobecněné Reed Solomonovy kódy [D, část 5].

   (17.4.) Konstrukce BCH - kódů o ,, zaručené" vzdálenosti [D, 5.2, D.1-3]. Kvadratická rezidua. Cvičení: Příklady BCH - kódů.

   (23.4.) q.r.- kódy a rozšířené q.r.- kódy [D, část D].

   (24.4.) Vzdálenost q.r.- kódů [D, část D, K část 9.5]. Reed-Mullerovy kódy [K, části 7.1 a 7.2]. Cvičení: Příklady q.r.- kódů: Hammingův [7,4,3]2-kód, Golayův [23,12,7]2-kód.

   (30.4.) Dimenze a vzdálenost Reed-Mullerových kódů, kódování a dekódování [K části 7.3 a 7.4].

   (7.5.) Entropická funkce a odhad velikosti binární koule [D, část Asymptotické odhady 1.1 - 1.4]. Teorie informace, spolehlivost dekódování, formulace Shannonovy věty, Zákon velkých čísel [D, část Teorie informace].

   (15.5.) Inverzní Shannonova věta, [D, část Teorie informace], [K, kapitola 11].

   (21.5.) Důkaz Shannonovy věty. [elegantní důkaz Š.Holuba].

   (22.5.) Hadamardovy matice a kódy. Plotkinův odhad [D, část 7], [K, část 10.3]. Cvičení: Hadamardovy matice a designy.


[D] - skripta A. Drápala,
[K] - skripta T. Kaisera