MIDNIGHT IN CANMORE FROM LADY MAC DONALD | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 551)   Statistický projektový seminář

Rozvrh:

Po: 15:40 - 17:10 | @K4
(Michal Kulich & Matúš Maciak)


Sylabus/Úlohy

Cielom projektového semináru NMST551 je štatistické spracovanie dátového súboru a príprava odborného textu s s výsledkami analýzy - vypracovanie vedeckého článku. V priebehu semestra budeme postupne analyzovať jeden konkrétny dátový súbor: budeme diskutovať nad rôznymi metódami štatistikého spracovania a postupne zopovedať otázky a riešiť problémy, ktoré v súvislosti so spracovaním dátového súboru nastanú.

Okrem samotnej analýzy budeme diskutovať aj spôsob tvorby výzkumnej správy, formulácie odborného textu a prezentácie štatistických výsledkov. Na tejto stránke bude postupne zverejňovaný a priebežne aktualizovaný zoznam úloh, ktoré je nutné v danom týždni vypracovať.Zadanie projektu pre ZS2017/2018

K dispozícii sú dátové súbory z experimentu, ktorý bol v závere roka 2010 uskutočnený vo Výzkumnom ústave vodohospodářskom, T.G. Masaryka, v Prahe. Experiment mal za úlohu vyšetriť chovanie skupiny sumcov, v prípade, že že sa dostanú do kontaktu s neznámym jedincom. Tento neznámy jedinec bol síce opäť sumec, avšak v niektorých prípadoch sa jednalo o sumca skupine podobného a iných prípadoch o jedinca na pohľad rozdielného - tzv. albína.

Odborné vedecké hypotézy kladené v súvislosti s týmto experimentom, môžu byť formulované nasledujúco:


Podrobnejší popis celého experimentu, technické detaily jeho priebehu, popis dátových súborov a tiež samotné dátové súbory sú k dispozícii k stiahnutiu tu:Odporúčaná literatúra

Niekoľko názorných príkladov odborných vedeckých článkov, rôzne doporučenia ako odborné články písať a formulovať text a ako prezentovať štatistické výsledky, spolu s užitočnými návodmi pre prácu s LaTeX-om:

Požiadavky k zápočtu

Každý študent odovzdá na konci semestru vlastnú prácu - vedecký odborný článok (resp. výskumnú správu), vypracovanú podľa jednotlivých úloh, zadávaných v priebehu semetra.