NMFM301, ZS 2017/18

Cvičenie 8 (praktické cvičenie 2)

(popisné charakteristiky a štatistické testy)Účelom druhého praktického cvičenia je práca s reálnymi datovými súbormi a aplikácia jednoduchých štatistických metód (počítanie základných výberových popisných charakteristík, konštrukcia intervalov spoľahlivosti pre neznámy parameter a test hypotéz o neznámom parametri) pomocou štatistického softwaru R.

Užitočné materiály pre prácu so štatistickým softwarom R

 • Bína, V., Komárek, A. a Komárková, L.: Jak na jazyk R. (PDF súbor)
 • Komárek, A.: Základy práce s R. (PDF súbor)
 • Kulich, M.: Velmi stručný úvod do R. (PDF súbor)
 • De Vries, A. a Meys, J.: R for Dummies. (ISBN-13: 978-1119055808)
I. Kvantilový diagram

Pre ľubovoľný náhodný výběr \(X_1,\ldots,X_n\) z nejakého rozdělení \(F_X\) používame kvantilový diagram ako neformálnu grafickú metódu slúžiacu k porovnaniu neznámeho rozdělení \(F_X\) s hypotetickým rozdělením \(F_0\) (napr. v prípade potreby overiť predpoklad normality je \(F_0\) štandardne Gaussovo rozdelenie \(N(0,1)\)).

Na os \(y\) sa vykreslia pořádkové statistiky \(X_{(i)}\), pro \(i = 1, \dots, n\). Na os \(x\) se vynášejí aproximace střední hodnoty pořádkových statistik rozdělení \(F_0\), tj. \(F_0^{-1}\bigl(\frac{i}{n+1}\bigr)\) [proč zrovna tohle?].

Jestliže data pocházejí z rozdělení \(F_0\), vykreslené body leží přibližně na přímce \(y=x\). Jestliže data pocházejí z lineární transformace rozdělení \(F_0\), vykreslené body stále leží přibližně na přímce (ale jiné než \(y=x\)). Jestliže data pocházejí z rozdělení odlišného od \(F_0\), vykreslené body tvoří rostoucí křivku. Z tvaru této křivky dokážeme poznat, v čem se rozdělení dat liší od \(F_0\).

V R se dá porovnávat rozdělení dat s rozdělením N(0,1) pomocí funkce qqnorm(). Argumentem funkce je vektor obsahující náhodný výběr.

Vygenerujme 50 pozorování z rozdělení N(10,4) a namalujme normální kvantilový diagram:

x <- rnorm(50,10,2)
qqnorm(x, pch = 21, bg = "red")
qqline(x)

Funkce qqline() namaluje přímku procházející dolním a horním výběrovým kvartilem dat, která usnadnuje čtení grafu.

Nyní vygenerujme 50 pozorování z rozdělení Exp(0.4) a namalujme opět normální kvantilový diagram:

x <- rexp(50,0.4)
qqnorm(x, pch = 21, bg = "red")
qqline(x)

Poznali byste, že tato data nepocházejí z normálního rozdělení?

Úkol:


Vytvořte normální kvantilový diagram pro data z rozdělení \(\Gamma(a,p)\) a sledujte, co se děje, když se zvětšuje hodnota argumentu/parametru \(p\).
 • Vygenerujte 50 pozorování z rozdělení \(\Gamma(a,p)\), kde a=0.4 a p=0.5. Použijte help k funkci rgamma() pro správnou parametrizaci Gama rozdělení.
 • Nakreslete normální kvantilový diagram pro takto vygenerované data.
 • Zvětšujte hodnotu parametru p na 1, 2, 20, 50 a sledujte, co se děje s kvantilovým diagramem. Jaké to má vysvětlení?II. Práce s daty

V nasledujúcom budeme pracovať so skutočnými datami, ktoré pochádzajú z reálneho experimentu. Datovy súbor je možne stiahnuť na adrese http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~maciak/NMFM301/cv2.RData, prípadne je možné použiť link na data a data priamo načítať do programu R pomocou príkazu.

load(url("http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~maciak/NMFM301/cv2.RData"))
?load

Momentálne máme v programe R k dispozíci datový soubor s názvom cv2. Stručny náhľad na štruktúru datového súboru získame pomocou príkazu

head(cv2)
##     id  pohl       vzdelani        stav vaha vyska
## 6126 68573  Male      Elementary       Married 57.1 165.0
## 8610 71157 Female  College unfinished       Married 94.5 162.7
## 2886 65182  Male      Elementary Living with partner 71.6 170.3
## 7500 69993 Female      Elementary       Single 118.4 156.6
## 2430 64705 Female  College unfinished       Married 76.7 148.9
## 3591 65919 Female Elementary unfinished       Widowed 49.4 145.8

Data mají celkovo 500 pozorování (řádků) a 6 veličin (sloupců). Túto informáciu zjistíme pomocou funkcie dim():

dim(cv2)
## [1] 500  6

Pozorování tvoří náhodný výběr 500 obyvatel USA. V jednotlivých veličinách o nich máme následující údaje:

Název Význam
id ID jedince
pohl Pohlaví
vzdelani Vzdělání
stav Rodinný stav
vaha Hmotnost [kg]
vyska Výška [cm]

Data si prohlédněte poklepáním na příslušný řádek v okénku “Workspace”. Strukturu dat vypíšeme pomocí funkce str:

str(cv2)
## 'data.frame':  500 obs. of 6 variables:
## $ id   : num 68573 71157 65182 69993 64705 ...
## $ pohl  : Factor w/ 2 levels "Male","Female": 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 ...
## $ vzdelani: Factor w/ 5 levels "Elementary unfinished",..: 2 4 2 2 4 1 3 4 2 4 ...
## $ stav  : Factor w/ 6 levels "Married","Widowed",..: 1 1 6 5 1 2 3 6 1 1 ...
## $ vaha  : num 57.1 94.5 71.6 118.4 76.7 ...
## $ vyska  : num 165 163 170 157 149 ...
## - attr(*, "na.action")=Class 'omit' Named int [1:385] 13 32 48 75 83 93 103 105 119 145 ...
##  .. ..- attr(*, "names")= chr [1:385] "30" "62" "87" "130" ...

Základní popisné statistiky všech veličin získáme pomocí funkce summary():

summary(cv2)
##    id      pohl           vzdelani 
## Min.  :62172  Male :259  Elementary unfinished: 40 
## 1st Qu.:64728  Female:241  Elementary      : 82 
## Median :67260        High school     :100 
## Mean  :67133        College unfinished  :155 
## 3rd Qu.:69597        College       :123 
## Max.  :71897                      
##          stav     vaha      vyska   
## Married      :268  Min.  : 35.30  Min.  :139.3 
## Widowed      : 34  1st Qu.: 65.67  1st Qu.:160.4 
## Divorced      : 45  Median : 78.60  Median :167.8 
## Separated     : 18  Mean  : 81.81  Mean  :168.1 
## Single       : 97  3rd Qu.: 94.08  3rd Qu.:175.3 
## Living with partner: 38  Max.  :188.50  Max.  :204.5

S datovým souborem se zachází podobně jako s maticí. Můžeme vypsat jeden nebo více řádků pomocí hranaté závorky:

cv2[1:5,]
##     id  pohl      vzdelani        stav vaha vyska
## 6126 68573  Male     Elementary       Married 57.1 165.0
## 8610 71157 Female College unfinished       Married 94.5 162.7
## 2886 65182  Male     Elementary Living with partner 71.6 170.3
## 7500 69993 Female     Elementary       Single 118.4 156.6
## 2430 64705 Female College unfinished       Married 76.7 148.9

K jednotlivým veličinám máme přístup buď pomocí čísla sloupce (cv2[,2] je vektor hodnot pohlaví) nebo lépe pomocí názvu veličiny napsané za názvem dat a oddělené znakem \(, např `cv2\)pohl`. Výšky prvních pěti obyvatel vypíšeme takto:

cv2$vyska[1:5]
## [1] 165.0 162.7 170.3 156.6 148.9

Hmotnosti lidí se základním vzděláním získáme pomocí podmínky v hranaté závorce (rovnítko musí být zdvojeno):

cv2$vaha[cv2$vzdelani=="Elementary"]
## [1] 57.1 71.6 118.4 77.6 82.8 62.1 35.3 73.2 130.0 67.0 61.0
## [12] 83.0 78.7 109.0 104.1 66.6 87.1 84.5 137.4 91.2 62.1 63.0
## [23] 124.7 87.2 84.4 86.6 82.4 70.0 76.7 83.7 113.8 90.4 62.1
## [34] 90.6 84.0 64.6 81.0 167.8 71.3 129.2 73.4 83.1 69.8 51.9
## [45] 77.2 88.3 109.3 83.0 78.2 87.9 75.0 94.5 78.1 140.1 101.4
## [56] 51.8 87.4 81.1 70.0 109.7 69.1 73.3 64.5 57.7 110.2 76.1
## [67] 60.2 143.5 62.2 90.2 59.6 88.6 68.2 70.3 104.5 54.5 88.1
## [78] 86.4 65.6 110.1 75.9 64.5Užitočné


Několik užitočných funkcii, ktoré uľahčia prácu v programe R (napr. funkcie plotCI,plotmeans,ci.asym,ci.t,sign.test).

load(url("http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~maciak/NMFM301/functions.RData"))Zkusme se nyní podívat na normální kvantilový diagram výšky.

qqnorm(cv2$vyska, pch = 21, bg = "red")
qqline(cv2$vyska)

Obecně se věří, že výška v populaci má normální rozdělení. Nasvědčuje tomu tento obrázek?

Podívejme se ještě na výšky mužů a žen zvlášť.

qqnorm(cv2$vyska[cv2$pohl=="Male"], pch = 21, bg = "red")
qqline(cv2$vyska[cv2$pohl=="Male"])