NSTP194 Regrese

Přednáška je věnována lineárnímu modelu s normálním rozdělením, zejména lineární regresi. Vychází se z geometrické představy o prostoru možných středních hodnot, proto se intenzivně používá maticový zápis. Vedle alternativního odvození obecné teorie je pozornost věnována chování běžných statistik v případě, že některý z klasických předpokladů není splněn. Na vhodných místech se prohlubují znalosti o modelech analýzy rozptylu. Část přednášky se zabývá regresní diagnostikou, hledáním modelu a multikolineritou. Výklad je ovlivněn moderním statistickým prostředím R s jazykem S a jeho možnostmi zejména při ověřování splnění předpokladů. Podle časových možností se budeme věnovat také regresi nelineární.  Doporučuji zapsat si také cvičení, na němž je možno řešení úloh probrat podrobněji a samostatně si je vyzkoušet. 

Výklad bude vycházet ze stejnomenné knihy, kterou vydalo nakladetelství MATFYZPRESS.

Zkouška je ve smyslu studijního a zkušeního řádu Univerzity kombinovaná. Písemnou částí se rozumí vypracování individuální úlohy, kterou si student sám zvolí v seznamu zveřejněném do konce listopadu. Řešení v elektronické formě je třeba odevzdat nejpozději do osmé hodiny dva dny před zkouškou. Ústní část zkoušky je dána dvojicí otázek z odpřednášené látky (teoretické nebo metodické).

(120725)