NSTP194 Regrese

Přednáška je věnována lineárnímu modelu s normálním rozdělením, zejména lineární regresi. Vychází se z geometrické představy o prostoru možných středních hodnot, proto se intenzivně používá maticový zápis. Vedle alternativního odvození obecné teorie je pozornost věnována chování běžných statistik v případě, že některý z klasických předpokladů není splněn. Na vhodných místech se prohlubují znalosti o modelech analýzy rozptylu. Část přednášky se zabývá regresní diagnostikou, hledáním modelu, případně multikolineritou. Výklad je ovlivněn moderním statistickým prostředím R s jazykem S a jeho možnostmi zejména při ověřování splnění předpokladů. Podle časových možností se budeme věnovat také regresi nelineární. Součástí přednášky bude řešení několika úloh. Doporučuji zapsat si také cvičení, na němž je možno řešení úloh probrat podrobněji a samostatně si je vyzkoušet. 

Výklad bude vycházet ze stejnomenné knihy, kterou vydalo nakladetelství MATFYZPRESS.

Zkouška je ve smyslu studijního a zkušeního řádu Univerzity kombinovaná. Písemnou částí se rozumí vypracování individuální úlohy, kterou si student sám zvolí v seznamu zveřejněném do konce listopadu. Řešení v elektronické formě je třeba odevzdat nejpozději do osmé hodiny dva dny před zkouškou. Ústní část zkoušky je dána dvojicí otázek z odpřednášené látky (teoretické nebo metodické).

(100913)