\begin{align} \end{align}

Úvod

Tyto webové stránky se zabývají pojmem derivace a vznikly v letech 2011 a 2012. Derivace je spolu s integrálem jedním ze základních pojmů matematické analýzy a matematiky vůbec.

Ve fyzice, chemii a biologii se pomocí derivací popisuje celá řada reálných dějů. Takovými ději mohou být například: vývoj počasí; šíření zvuku v hledišti divadla nebo v koncertní síni; tvorba zvuku v neelektronických hudebních nástrojích, jako jsou buben, klavír, trubka a housle; šíření vlny tsunami při zemětřesení v oceánu; šíření seismické vlny při podzemním jaderném pokusu; pohyb planet a jiných těles (např. planetek, komet, asteroidů, meteorických rojů) ve sluneční soustavě; změny v elektrické rozvodné síti v důsledku změn magnetického pole Země vyvolaných silnými erupcemi na Slunci; elektrochemické reakce v bateriích při jejich dobíjení a vybíjení; vývoj ekosystému včetně množství a rozložení různých rostlinných a živočišných druhů na určitém území.

Cíle tohoto webu

Na těchto webových stánkách se lze naučit tři cílové dovednosti. První z nich je dovednost řešit pomocí derivací některé optimalizační úlohy především z oblasti geometrie a finanční matematiky, které se dají převést na hledání minim nebo maxim (souhrnně označovaných jako extrémy). Druhou z nich je dovednost zjistit základní charakteristiky funkcí, jako jsou monotonie, extrémy, konvexnost a konkávnost a inflexní body. Poslední cílovou dovedností je dovednost užití L'Hospitalových pravidel pro výpočet některých druhů limit.