NMFM301

Praktické cvičení 4 – Procvičovací úlohy

Jméno a příjmení studenta


Dvouvýběrové testy

Úkol 1

Porovnejte počet partnerů za uplynulý rok (veličina pocpart.rok v datech sex) mezi lidmi s ukončeným středoškolským (sex$vzdelani=="High school") a ukončeným vysokoškolským (sex$vzdelani=="College") vzděláním. Spočítejte deskriptivní statistiky, namalujte obrázky a proveďte dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test, dvouvýběrový t-test, Welchův z-test a dvouvýběrový Wilcoxonův test. U každého testu uveďte, co je hypotéza, co je alternativa, zapište testovou statistiku a p-hodnotu. Interpretujte výsledky testů a diskutujte, zdali mohlo dojít k porušení předpokladů testu a jaký vliv toto porušení mohlo mít na výsledek.

Odhadování a testování pravděpodobností a šancí

Úkol 2

Odhadněte podíl lidí v ČR v roce 2004, kteří se dívali na televizi méně než půl hodiny denně.

Pozn: Podmínka

zam$tvtot %in% c("No time at all","Less than 0,5 hour")

vydává hodnotu TRUE, pokud veličina zam$tvtot nabývá jednu ze dvou zmíněných hodnot.

Otestujte, zdali podíl lidí v ČR v roce 2004, kteří se dívali na televizi méně než půl hodiny denně, je roven 0.05. Uveďte interval spolehlivosti. Použijte dvě asymptotické a jednu přesnou metodu.

Opakujte analýzu pro lidi starší 55 let a pro lidi starší 55 let žijící na vesnici.