NMFM301

Praktické cvičení 3 – Procvičovací úlohy

Jméno a příjmení studenta


Jednovýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test

Úkol 1

  1. Má hmotnost obyvatel USA (miry$vaha) normální rozdělení se střední hodnotou 80 a směrodatnou odchylkou 21?
  2. Má hmotnost obyvatel USA gama rozdělení s parametry a=0.16 a p=13 (hodnota této distribuční funkce v bodě x se počítá jako pgamma(x,rate=0.16,shape=13))?

Namalujte nejprve obrázek empirické a hypotetické distribuční funkce hmotnosti. Výsledek testu interpretujte. Otázku odpovězte slovně.

Znaménkový test

Úkol 2

Otestujte asymptotickým znaménkovým testem hypotézu, že medián výšky je 167 cm (celkově, mezi muži a mezi ženami). Interpretujte výsledky testů.

Párové testy

Úkol 3

Porovnejte střední hodnoty prvního a druhého měření diastolického tlaku v datovém souboru tlak. Použijte párový t-test, párový znaménkový test a párový Wilcoxonův test. Jejich výsledky porovnejte.

Dvouvýběrové testy

Úkol 4

Porovnejte počet partnerů za uplynulý rok (veličina pocpart.rok v datech sex) mezi lidmi se středoškolským (sex$vzdelani=="High school") a vysokoškolským (sex$vzdelani=="College") vzděláním. Spočítejte deskriptivní statistiky, namalujte obrázky a proveďte dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test, dvouvýběrový t-test a Welchův z-test. Zapište, co je hypotéza, co je alternativa, uveďte testovou statistiku a p-hodnotu. Interpretujte výsledky testů.