Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSStudium

Stránky garanta studijního programu Matematika na MFF UK pro studenty, pro uchazeče.
Stránky garanta navazujícího magisterského studia: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Stránky garanta doktorského studia oboru Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

Zde je kalendář státnic a obhajob pořádaných KPMS.
Můžete si jej zobrazit v celé šířce prohlížeče pomocí odkazu https://teamup.com/ks4c210a2f7736e1bd.

Naše katedra zajišťuje výuku následujících oborů a zaměření:


Následující informace jsou určeny studentům, kteří studují podle akreditace platné pro bakalářské studium od školního roku 2019/2020 a pro navazující magisterské studium od školního roku 2013/2014.

Bakalářské studium

  1. Finanční matematika (FM)
  2. Zaměření stochastika v rámci oboru Obecná matematikaMagisterské studium

  1. Finanční a pojistná matematika (FPM)
  2. Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (PMSE)Doktorské studium

  1. P4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
[Click to enlarge image]Bakalářské studium


Finanční matematika (FM) - studijní program bakalářského studia.
Tento program má dvě zaměření, z kterých si student vybírá na začátku třetího ročníku. Zaměření Finančně-pojistné výpočty je více prakticky orientované, je určeno pro studenty, kteří plánují po dosažení bakalářského titulu okamžitý přechod do praxe. Absolventi naleznou uplatnění zejména na podpůrných pozicích ve finančních institucích. Zaměření Finanční modelování je určeno zájemcům o navazující magisterské studium na MFF UK. Absolventi získají potřebný teoretický základ pro toto studium.

Zaměření Stochastika v rámci bakalářského oboru Obecná matematika.
Toto zaměření připravuje studenty na navazující magisterské studium na oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika.Magisterské studium


Obor Finanční a pojistná matematika (FPM) zahrnuje matematické metody ve financích s důrazem na aplikace teorie pravděpodobnosti. Na dosti hluboký výklad základních matematických disciplin navazují v magisterském studiu speciální přednášky. Jejich náplň přihlíží k sylabům mezinárodních profesních organizací pojistných matematiků a manažérů rizika při zachování zásad univerzitního vzdělávání. Ve výuce teorie financí a pojišťovnictví je využívána matematická erudice posluchačů. Při zadávání témat diplomových prací je rozvinuta spolupráce s absolventy oboru v praxi. Absolventi oboru získají vzdělání požadované profesními organizacemi pojistných matematiků v EU. Kombinace vzdělání v teorii pravděpodobnosti a finanční vědě je základem pro jejich uplatnění při řízení finančních rizik. Mají znalosti finančního modelování s použitím moderního matematického softwaru.

Studium je odbornou přípravou na výkon profese matematika ve finančních institucích a pro samostatnou tvůrčí či vědeckou činnost v oblastech matematické teorie financí a pojišťovnictví. Znalosti získané v bakalářském studiu jsou rozvíjeny do matematických teorií finančních trhů, kapitálové přiměřenosti, oceňování náhodných peněžních toků, tvorby pojistných rezerv apod. Výklad se z velké části opírá o matematické modelování s použitím moderního softwaru. Obor představuje současnou formu studia aktuárských věd, které má na Univerzitě Karlově osmdesátiletou tradici. Absolventi se uplatní v pojišťovnách, penzijních a investičních fondech, v bankách, ve státní správě a jako odpovědní pojistní matematikové.


Absolvent oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je do hloubky seznámen s matematickým modelováním náhodných jevů. Má přehled o základních metodách zpracování dat, zejména rozumí jejich matematické podstatě a je schopen tyto metody aktivně rozvíjet a kriticky používat. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění na analytických pozicích

  • ve finančních institucích, pojišťovnách, investičních společnostech,
  • ve výzkumu a vývoji v medicíně a farmaceutickém průmyslu,
  • ve firmách, které se zabývají výzkumem trhu,
  • v různých výzkumných ústavech, ...
Přečtěte si, co říkají naši absolventi o tomto studiu.
V rámci oboru se lze specializovat na

Ekonometrie

Ekonometrie se zabývá matematickým modelováním složitých ekonomických jevů a systémů, analýzou a verifikací těchto modelů, predikcí a optimálním rozhodováním. Vychází z matematické ekonomie, využívá a rozvíjí potřebné statistické a optimalizační metody, včetně jejich výpočtové realizace, i metody z oblasti náhodných procesů a časových řad. Studenti se mohou zaměřit na finanční matematiku, speciální partie statistiky používané v průmyslu a managementu, v průzkumu trhu apod., mohou si doplnit znalosti ekonomie, informatiky i abstraktní matematiky.

Matematická statistika

Matematická statistika vychází z moderní teorie pravděpodobnosti. Zabývá se především takovými modely reálného světa, které berou v úvahu možné náhodné vlivy. Její metody jsou stále více využívány k vyhodnocování informací založených pouze na částečných znalostech. Studenti se seznámí jak se základy statistického uvažování, tak s celou škálou metod používaných v praxi včetně práce se statistickými programovými systémy. Mohou se také seznámit s aplikacemi v nejrůznějších oblastech — např. v biologii, medicíně a průmyslu.

Teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy

Zaměření na Teorii pravděpodobnosti a náhodné procesy nabízí vzdělání v oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky s cílem vychovat odborníky pro tvorbu a užití pravděpodobnostních modelů v přírodovědných, technických i ekonomických oborech. Studium náhodných procesů v čase je dotaženo až k řešení stochastických diferenciálních rovnic, které slouží např. k optimálnímu řízení. Současně probíhá výuka modelování v prostoru s četnými aplikacemi. Absolvování zaměření umožňuje specializaci v průmyslové matematice, v biomatematice, matematické statistice i v matematice finanční či pojistné.

Doporučené průběhy studia

Obecné informace k volbě jednotlivých zaměření lze najít na stránce garanta PMSE, kde je vyvěšen i přehled doporučených studijních plánů, které se odvíjí od zvoleného zaměření a specializace pro státní závěrečnou zkoušku.


Doktorské studium


Cílem doktorského SP je pěstovat matematický výzkum v oblasti pravděpodobnostního modelování, matematické statistiky, stochastické optimalizace a odpovídajících aplikací včetně finanční a pojistné matematiky. Posluchači podle individuálních studijních plánů prohlubují své vědomosti v pokročilých kurzech a na seminářích. Jedná se o akademicky zaměřený SP s důrazem na výstupy ve formě vědeckých publikací. Studium vrcholí obhajobou disertační práce.

Absolventi jsou schopni využívat nové vědecké poznatky, matematické metody a moderní výpočetní postupy, rozvíjet je s ohledem na řešený problém a kriticky je hodnotit. Jsou vedeni k systematické analytické práci, schopnosti publikovat dosažené výsledky a prezentovat je na mezinárodních vědeckých konferencích.

Zaměstnání nacházejí absolventi v akademické sféře, na vysokých školách a ve vědeckých ústavech, doma i v zahraničí, též v institucích s potřebou aplikovaného výzkumu a vývoje. Se schopnostmi využití náročných komerčních softwarových produktů a databází se uplatní i v ekonomické a finanční praxi, např. v bankovnictví, pojišťovnictví a v poradenských a auditorských firmách.


Úplný přehled studijních plánů studijního programu Matematika je možné získat zde. Na síti jsou také k dispozici příslušné informace v pdf formátu. Tyto stránky jsou věnovány dodatečným informacím.

  Informace o výuce na MFF UK jsou uvedeny ve Studijním informačním systému (SIS).
  Seznam předmětů vyučovaných KPMS naleznete zde.
  Rozvrh hodin zajišťovaných KPMS podle učitelů.


 Autor: J. Pečánka, www    © KPMS 2006