Rozvrh ZS 2012/2013

Matematika III (JEB028p) - přednáška

1. přednáška (3.10.2012) - primitivní funkce - definice, základní vlastnosti, Newtonův-Leibnizův vzorec, primitivní funkce k některým důležitým funkcím, věta o substituci
2. přednáška (10.10.2012) - integrace per partes, primitivní funkce k 1/(1+x2)n; polynomy - dělení, rozklad na kořenové činitele
3. přednáška (17.10.2012) - polynomy - násobnost kořene, rozklad polynomu s reálnými koeficienty; rozklad racionální funkce na parciální zlomky; integrace per partes a substituce pro Riemannův integrál; důkaz existence a jednoznačnosti funkce log
4. přednáška (24.10.2012) - zobecněný Riemannův integrál
5. přednáška (31.10.2012) - Lebesgueův integrál
6. přednáška (7.11.2012) - lineární algebra - vektorové prostory a podprostory, lineární kombinace vektorů, lineární závislost a nezávislost, báze
7. přednáška (14.11.2012) - dimenze; lineární zobrazení, dimenze jádra a obrazu
8. přednáška (21.11.2012) - řešení lineárních rovnic; kvadratické formy, definitnost, symetrické transformace
9. přednáška (28.11.2012) - převod symetrické matice na diagonální; vlastní čísla a vektory
10. přednáška (5.12.2012) - vlastní čísla a vektory, stopa matice, idempotentní matice; skalární součin a norma; Taylorův polynom
11. přednáška (12.12.2012) - Taylorův polynom, Taylorovy řady elementárních funkcí
12. přednáška (19.12.2012) - Taylorův polynom 2. řádu funkcí více proměnných, lokální extrémy funkcí více proměnných
13. přednáška (2.1.2013) - lokální extrémy funkcí více proměnných, charakterizace konkávních funkcí třídy C2

Matematika III (JEB028x3) - cvičení

1. cvičení (3.10.2012) - primitivní funkce - tabulkové integrály, hádání (lineární substituce)
2. cvičení (10.10.2012) - primitivní funkce - substituce
3. cvičení (17.10.2012) - primitivní funkce - per partes, integrace racionálních funkcí
4. cvičení (24.10.2012) - primitivní funkce - standardní substituce
5. cvičení (31.10.2012) - primitivní funkce; aplikace Riemannova integrálu
6. cvičení (7.11.2012) - vícerozměrná integrace - Fubiniova věta a věta o substituci
7. cvičení (14.11.2012) - vektorové prostory a podprostory, lineární závislost a nezávislost
8. cvičení (21.11.2012) - lineární závislost a nezávislost, lineární zobrazení
9. cvičení (28.11.2012) - určování definitnosti kvadratických forem; vlastní čísla a vektory
10. cvičení (5.12.2012) - Taylorův polynom, symbol "malé o"
11. cvičení (12.12.2012) - počítání limit pomocí Taylorova polynomu
12. cvičení (19.12.2012) - lokální extrémy funkcí více proměnných

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika III


Proseminář z kalkulu 2a (NMAA013x)

1. proseminář (1.10.2012, 5.10.2012) - konvergence Newtonova integrálu - srovnávací kritérium, limitní srovnávací kritérium
2. proseminář (12.10.2012, 15.10.2012) - konvergence Newtonova integrálu - limitní srovnávací kritérium, Dirichletovo a Abelovo kritérium
3. proseminář (19.10.2012, 22.10.2012) - konvergence Newtonova integrálu; aplikace integrálu k výpočtu ploch, délek křivek, objemů a povrchů rotačních těles
4. proseminář (26.10.2012) - objemy a povrchy rotačních těles; metrické prostory
5. proseminář (29.10.2012, 2.11.2012) - příklady k písemce a jiné
6. proseminář (5.11.2012, 9.11.2012) - různé poznámky k metrickým prostorům; Youngova, Hölderova a Minkowského nerovnost
7. proseminář (12.11.2012, 16.11.2012) - Cantorova věta o průniku; prostor C(<0,1>)
8. proseminář (19.11.2012, 23.11.2012) - ještě k prostoru C(<0,1>); stejnoměrná konvergence posloupností funkcí
9. proseminář (26.11.2012, 30.11.2012) - příklady k písemce
10. proseminář (3.12.2012, 7.12.2012) - Bolzano-Cauchyova podmínka pro stejnoměrnou konvergenci řad; věta o implicitních funkcích
11. proseminář (10.12.2012, 14.12.2012) - věta o implicitních funkcích; diferenciální rovnice
12. proseminář (17.12.2012, 21.12.2012) - diferenciální rovnice, příklady k písemce
13. proseminář (4.1.2013, 7.1.2013) - diferenciální rovnice