STP094 Regrese

Přednáška je věnována lineárnímu modelu s normálním rozdělením, zejména lineární regresi. Vychází se z geometrické představy o prostoru možných středních hodnot. Vedle alternativního odvození obecné teorie je pozornost věnována chování běžných statistik v případě, že některý z klasických předpokladů není splněn. Na vhodných místech se prohlubují znalosti o modelech analýzy rozptylu. Část přednášky se zabává regresní diagnostikou, hledáním modelu, případně multikolineritou. Výklad je ovlivněn moderním statistickým prostředím (S+, R) a jeho možnostmi. Podle časových možností se budeme věnovat také některým zobecněným lineárním modelům, zejména logistické regresi, a především regresi nelineární.

Cvičení bude po celý semestr probíhat v počítačové laboratoři K10. Hlavním programovým produktem bude R, který je v K10 k disposici a především je volně šiřitelný. Další podmínkou k získání zápočtu (vedle pravidelné práce na cvičení) je vypracování individuální úlohy. Seznam úloh bude vyvěšen na nástěnce, zadání úloh je uvedeno zde nebo v K10 v souboru I:\kpms\zvara\public\read\samost\zadani.txt. Pokud by někdo zameškal mnoho cvičení, budu vyžadovat vyřešení dalších úloh. Podle mojí evidence jsou mezi zapsanými tři studující, kteří mají čtyři absence. Každý z nich nechť si zvolí některou z úloh 2) - 4) ze souboru cv09.txt uloženého v mém adresáři regrese v K10. V případě váhání o počtu absencí rád elektronicky odpovím.

Zkouška obsahuje kromě obhajování vypracovaných úloh dvě otázky z odpřednášené látky (teoretické nebo metodické).

Je k disposici (vzhledem ke knižnímu vydání jsou texty staženy) text přednášky v elektronické formě. Upozorňuji však, že text budu během semestru ještě průběžně upravovat.