Základy biostatistiky jsou určeny studentům odborné biologie a OŽP. Vysvětlíme si základní pojmy, na nichž je založeno každé statistické uvažování. Ukážeme, jak zvládnout nejistotu, bez které se experimentální práce neobejde. Podstatnou součástí přednášky jsou základní statistické metody, které si předvedeme především na úlohách s biologickou motivací.

Nedílnou součástí předmětu jsou praktická cvičení v počítačové učebně. Cílem cvičení není do podrobností ovládnout používaný program NCSS, ten poslouží pouze jako nástroj umožňující řešit řadu úloh, z nichž mnohé pocházejí z diplomových prací obhájených na PřF UK. Účast na cvičení je možná jen s platným účtem (heslem) ve fakultní síti počítačových učeben. Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky. Podmínkou získání zápočtu je pravidelná aktivní účast na cvičeních včetně předávání vlastní práce ve formě souborů cvičícímu. Bližší podrobnosti upřesní cvičící.

U zkoušky má student projevit především znalost základních pojmů a metod z přednášky a souvislostí mezi nimi. Má ukázat, že dovede samostatně řešit úlohy obdobné těm, které se řešily na cvičení. Zkouška probíhá ve stejné učebně jako cvičení.

Přednáška i cvičení jsou připravovány se snahou o dialog. Věřím, že tato výuka přispěje k přesvědčení o užitečnosti biostatistiky dřív, než dojde k hodnocení vlastních experimentů v bakalářské či diplomové práci.

Přednáška bude založena (podobně jako v předchozích letech) na slajdech, které zveřejním na internetu. Vyhrazuji si právo tyto slajdy podle potřeby postupně upravovat. Podobně zveřejním typové návody ke cvičením. Skutečný průběh cvičení se od nich může odlišovat, protože se cvičící musí přizpůsobit skutečné situaci v dané skupině studentů. I tyto návody mohou být během semestru podle skutečného průběhu výuky upravovány.

Literatura:
K. Zvára: Biostatistika, Karolinum Praha 1998, 2000, 2001, 2003

060215 - Karel Zvára
jednotlivá cvičení:
cvic01.html, cvic02.html, cvic03.html, cvic04.html, cvic05.html, cvic06.html, cvic07.html, cvic08.html, cvic09.html, cvic10.html, cvic11.html, cvic12.html, bio_data.zip, pst.doc