Základy biostatistiky jsou určeny studentům odborné biologie a OŽP. Vysvětlíme si základní pojmy, na nichž je založeno každé statistické uvažování. Ukážeme, jak zvládnout nejistotu, bez které se experimentální práce neobejde. Podstatnou součástí přednášky jsou základní statistické metody, které si předvedeme především na úlohách s biologickou motivací.

Nedílnou součástí předmětu jsou praktická cvičení v počítačové učebně. Cílem cvičení není do podrobností ovládnout používaný program NCSS, ten poslouží pouze jako nástroj umožňující řešit řadu úloh, z nichž mnohé pocházejí z diplomových prací obhájených na PřF UK. Účast na cvičení je možná jen s platným účtem (heslem) ve fakultní síti počítačových učeben. Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky. Podmínkou získání zápočtu je pravidelná aktivní účast na cvičeních včetně předávání vlastní práce ve formě souborů cvičícímu.

U zkoušky má student projevit především znalost základních pojmů a metod z přednášky a souvislostí mezi nimi. Má ukázat, že dovede samostatně řešit úlohy obdobné těm, které se řešily na cvičení. Zkouška probíhá ve stejné učebně jako cvičení.

Přednáška i cvičení jsou připravovány se snahou o dialog. Věřím, že tato výuka přispěje k přesvědčení o užitečnosti biostatistiky dřív, než dojde k hodnocení vlastních experimentů v diplomové práci.

Přednáška bude založena (podobně jako v předchozích letech) na slajdech, které budu postupně zveřejňovat na internetu. Pro první informaci dobře poslouží slajdy z předchozích let.

Literatura: K. Zvára: Biostatistika, Karolinum Praha 1998, 2000, 2001, 2003

050219 - Karel Zvára