RNDr. Jitka Zichová, Dr.

                    tajemnice

Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky
    Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
                                           Telefon: 221 913 290
                                          E-mail:  zichova@karlin.mff.cuni.cz

Virtuální prohlídka Matematického pavilonu v komplexu Zwinger v Drážďanech
Článek  Co má drážďanský Zwinger společného s prvním muzeem v Čechách ?
o historii pavilonu a vztahu jeho expozice k Praze je uveřejněn v Informacích ČMS, č. 64, květen 2007.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka v ZS 2017/18:

NMFM104 Úvod do financí : Pá 12:20 K1 

NMFM202 Pravděpodobnost pro fin. matematiky : St 15:40 K3, Čt 9:00 K6                                                                        

NMUM404 Pravděpodobnost a matematická statistika II : Út 14:50 K8

NUMV048 Statistika a pojistná matematika pro střední školu : úmluva 20.2. v 16:20 v K8

NMST701 Mat. statistika - pro PřF UK : Út 12:20 CH2

NMST705 Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza
- pro PřF UK : Pá 9:00 B5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultační hodiny:
pro studenty MFF UK: budou stanoveny během 1. týdne semestru
pro studenty PřF UK: po dohodě e-mailem

O prázdninách a zkouškovém období pouze po dohodě na základě e-mailu !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy pro studenty - obecné

Rozvrhy pro jednotlivé specializace (MOM/STOCH, MFAPM, MFMAT, MPMSE) jsou zveřejněny v SISu
a na rozvrhové nástěnce v 1. patře v Karlíně, zde též  úmluvy na výběrovou výuku, kterou garantuje KPMS.


Výuka na FSV UK v LS 2017/18
Veřejné finance (Public Finance) : St 11:00,
posluchárna 314, FSV UK, Opletalova 26.
Bližší informace k předmětu zde.

Úmluvy na výběrovou výuku
NUMV048
Statistika a pojistná matematika pro střední školu - RNDr. Zichová:
                  úmluva 20.2. v 16:20 v K8
, vyhláška a informace zde  
NMTP 569 Entropie v pravděpodobnostních dynamických systémech - Mgr. Kupsa:
                    
úmluva e-mailem (kupsa@utia.cas.cz) v 1. týdnu semestru, vyhláška a informace zde
NMTP576 Struktury podmíněné nezávislosti - RNDr. Studený:

            
úmluva e-mailem (studeny@utia.cas.cz) v 1. týdnu semestru, vyhláška a informace zde
NMEK617 Teorie prospektů - RNDr. Šmíd:
                    úmluva 22.2. v 9:00 v posluchárně KPMS, Karlín, 1. patro u schodiště,
vyhláška a informace zde

 
Zápočty ze studentských prací

Zápočty z Bc prací a diplomových prací u externích vedoucích může zapisovat do SISu tajemnice KPMS
na základě e-mailového oznámení o nároku na zápočet od vedoucího práce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy pro studenty - výuka dr. Zichové

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Účetnictví:
napsání 3 zápočtových testů, termíny budou sděleny v průběhu semestru.
Všechny testy budou obsahovat 10 otázek s požadavkem na 8 správných odpovědí pro úspěšné absolvování.
Materiál na cvičení:
účtová osnova - podle stavu účetní legislativy v roce 2017,
                          s vyznačenými změnami oproti Příloze 5 v učebnici Základy účetnictví, Matfyzpress, Praha 2015 
účtový rozvrh - podle stavu účetní legislativy v roce 2017,
                         aktualizace Přílohy 6
v učebnici Základy účetnictví, Matfyzpress, Praha 2015  
1. zápočtový test: Klasifikace aktiv a pasiv
2. zápočtový test: Klasifikace nákladů a výnosů
3. zápočtový test: Předkontování

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Praktikum z finanční matematiky:
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence, zpracování zápočtové úlohy.

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu
Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu:
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence, samostatná krátká prezentace některého z probraných témat. 

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu
Statistika a pojistná matematika pro střední školu:
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence, samostatná krátká prezentace některého z probraných témat. 

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Plánování experimentů
a predikční vícerozměrná analýza
(na PřF UK):
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence
,
zpracování zápočtové úlohy (analýza reálných dat).

Matematické metody ve financích
studijní literatura: pro přípravu na zkoušku doporučuji
Bc práci
Klára Jelenová: Sbírka úloh z finanční matematiky, MFF UK, 2009.

Pravděpodobnost pro finanční matematiky 
studijní literatura: pro přípravu na zkoušku doporučuji

přehled látky M. Kulich: Základy teorie pravděpodobnosti.


Materiály k výuce předmětu Matematická statistika na PřF UK:
POPISNÁ STATISTIKA
PRAVDĚPODOBNOST - slidy
PRAVDĚPODOBNOST - doplněk
NÁHODNÁ VELIČINA
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ - slidy
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ - doplněk
NÁHODNÉ VEKTORY - slidy
NÁHODNÉ VEKTORY - doplněk
NÁHODNÝ VÝBĚR
ODHADY A TESTY HYPOTÉZ
TESTY HYPOTÉZ O STŘEDNÍ  HODNOTĚ
NEPARAMETRICKÉ TESTY
KONTINGENČNÍ TABULKA
LINEÁRNÍ REGRESE
Požadavky ke zkoušce
------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemnické zprávy

PŘÍSTUP DO SISU
Informace na adrese http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/faq/loginy.htm

PEDAGOGICKÁ VYTÍŽENOST

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis lze po přihlášení se prohlížet
v modulu Studijní sestavy Výkazy pedagogické vytíženosti katedry

PUBLIKACE

Na adrese https://verso.is.cuni.cz/ je databáze OBD pro vkládání publikací.
Přihlášení jako do SISu.
Návod k práci v OBD
je na adrese http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
v oddíle Bibliografie. 

KAROLINKY

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis
v modulu Předměty jsou seznamy předmětů pro Bílou Karolinku. 

Sylaby a literatura se dají po přihlášení měnit v modulu Předměty.
V horní liště volit Nastavení na školní rok, dále
v horní liště volit Moje předměty, kliknout na kód nebo název předmětu,
v horní liště volit položku Upravit, kliknout na ikonku s tužkou
vlevo
od slov Sylabus, Lietratura, provést opravu a uložit.

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/karolinka jsou texty Bílé i Oranžové Karolinky.

ROZVRH

Časové požadavky na rozvrh lze po přihlášení se vkládat na adrese  http://www.mff.cuni.cz/sis

v modulu Rozvrh NG. V zelené horní liště volit Požadavky na rozvrh, v dolní části nově otevřeného okna
pak kliknout na Nový požadavek a ve zobrazené tabulce kliknout na den a hodinu.
Dále volit Typ požadavku (Nechci/Nemohu) a do položky Popis vložit zdůvodnění.

Rozvrh na aktuální semestr je po přihlášení se k nahlédnutí na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis v modulu Rozvrh NG.
Požadavky na změny a umístění necentrálně rozvrhované výuky adresujte tajemnici KPMS.

REZERVACE POSLUCHÁREN
PRO NECENTRÁLNĚ ROZVRHOVANÉ PŘEDMĚTY A ZKOUŠENÍ

je možno provést na adrese  http://www.mff.cuni.cz/sis
po přihlášení se  v modulu Rozvrh NG, Nová rezervace, pohled na učebny.
Dále volit měsíc, učebnu a ve zobrazeném rozvrhu učebny zvolit den
a kliknutím na požadovaný čas ve zvoleném dni otevřít okno pro určení hodin
a zadání komentáře.

Rušit rezervace může pouze tajemnice katedry.
Praktikum rezervuje pouze tajemnice katedry, na požádání rezervuje i jiné místnosti.

Obsazenost poslucháren je možné prohlížet na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis
v modulu Rozvrh NG, Učebny. 

ZÁPOČTY, VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Učitelské účty
pro zapisování zápočtů a výsledků zkoušek do elektronické databáze v systému SIS:
přístup do SISu zřizuje ing. Richter (richter@karlin.mff.cuni.cz),
učitelské role přiděluje tajemnice KPMS. 

Zápočty a známky se zapisují se na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis v aplikaci
Výsledky zkoušek - vyplňování, a to po přihlášení se na jméno a heslo učitelského účtu.

Zápisy za doktorandy nemající pracovní smlouvu na MFF provádí tajemnice katedry,
která je oprávněna provádět i zápisy za externí učitele.

Zapisování zápočtů z Bc prací a diplomových prací

- přihlásit se a volit aplikaci Výsledky zkoušek - vyplňování,
- v přehledu pracovišť zvolit položku Studijní oddělení,
- v nabídce zvolit příslušný předmět (Bc práce, DP) .
 
ZAMĚSTNANECKÉ A HOSTOVSKÉ KARTY A PŘÍVĚŠKY

Hostovské karty a přívěšky jsou k vyzvednutí na sekretariátě katedry.
Přístupová práva přiděluje tajemnice KPMS.