Školitel

V případě zájmu o doktorské studium v oboru Matematická analýza je jako první krok třeba najít vhodného školitele a téma dizertační práce.

Ohledně výběru školitele viz článek 12 směrnice děkana 7/2010.

Nutnou podmínkou je vždy souhlas potenciálního školitele se ujmout vedení daného studenta a kladné stanovisko RDSO, eventuálně vědecké rady MFF UK.


Aktuálně vypsaná témata dizertačních prací pro obor 4M3 lze najít zde.


Vypsání určitého tématu na základě individuální dohody je také možné. Odborné zaměření členů KMA je k nahlédnutí tady.

Admission exam

Základní informace -- termíny, poplatky, formulář přihlášky -- naleznete na stránce MFF UK zde.


V odborné části zkoušky musí uchazeč prokázat znalosti, které odpovídají složení státní magisterské zkoušky v oboru matematická analýza na MFF UK. V případě uchazeče, který tyto zkoušky úspěsně absolvoval, doporučujeme požádat o jejich prominutí.

Požadavky k přijímacím zkouškám najdete zde.

Stanovisko RDSO k přijímací zkoušce najdete zde.Součástí přijímací zkoušky je také zkouška z angličtiny.