Současně vedené diplomové práce

2018

Archit Gupta: Second-order characteristics of point processes
Iva Karafiátová: Náhodné kótované mozaiky s aplikacemi v krystalografii

2015

Katarína Bakošová: Vícerozměrné bodové procesy a jejich použití na neurofyziologických datech

Současně vedené bakalářské práce

2017

Jakub Hledík: Buffonova úloha o jehle a její zobecnění
Diana Kmeťková: Neparametrické testy nezávislosti
Matěj Kovář: Odhady charakteristik pro náhodné mozaiky

Obhájené diplomové práce

2017

Míry závislosti extrémů v časových řadách
Statistické vlastnosti lokálních stereologických odhadů

2016

Metody MCMC pro finanční časové řady
Modely kótovaných bodových procesů

2015

Prostorová ekonometrie

2013

Výběrové metody v lesnictví

2012

Shlukové bodové procesy v pojistné matematice

2011

Velké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematice

2010

Odhad asymptotického rozptylu náhodných procesů

2009

Aplikace prostorové statistiky v lesnictví
Statistické aplikace urnových modelů

2008

Metody odhadování rozptylů statistických odhadů
Odhady charakteristik bodových procesů úseček
Set-indexed stochastic processes

Obhájené bakalářské práce

2017

Berryho-Esseenova nerovnost
Pokrývání kružnice náhodnými oblouky

2016

Diskrétní skenovací statistika
Urnové modely s náhodným vracením

2015

Dvourozměrná rozdělení
Neceločíselné momenty náhodných veličin

2014

Dvourozměrné bodové procesy
Stereologická analýza elipsoidů

2013

Analýza číselných loterií

2012

Problém sběratelele kupónů

2011

Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Stochastické modely pro posloupnosti nervových impulsů

2010

Střední hodnoty náhodných množin

2008

Diskrétní rozdělení odvozená z mocninných řad
Vybrané hry založené na náhodě

2007

Odhad rozptylu pro závislá pozorování
Okupační rozdělení

2006

Bodové procesy úseček
Firm Valuation
Lokální stereologické odhady