English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


Výuka v ZS 2018/2019

NMSA331 - Matematická statistika 1 - přednáška

NMSA401 - Primary seminar (Oborový seminář)

Výuka v LS 2017/2018

NMSA202 - Pravděpodobnost a matematická statistika - cvičení

NMSA332 - Matematická statistika 2 - cvičení

NMST434 - Modern statistical methods

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.


Konzultační hodiny
Středa – 9.30-10.30, ale po předdchozí domluvě jsou možné i jiné termíny mimo moji výuku.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]