CANMORE, CANADIAN ROCKIES | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 539)   Mnohorozměrná analýza

Prednáška: Doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, PhD.
Cvičenie: Po: 15:40 - 17:10 @K11


Aktuálne

03|03|17

Výuka cvičenia začne riadne podľa rozvrhu, v prvý týždeň semestru, t.j. v pondelok, 19.02.2018, o 15:40, v posluchárni K11.Základné informácie

Predpokladaný sylabus cvičenia
(bude postupne doplňovaný/updatovaný/modifikovaný)


Podmienky udelenia zápočtu

Zápočet získa pouze študent/študentka, ktorý(á) na záver semestru odovzdá dostatočne kvalitne vypracovaný PDF report so všetkými úlohami, ktoré boli postupne zadávané v priebehu semestra. Zároveň musí spĺniť obe nižšie uvedené podmienky zároveň: Opravná zápočtová písomka

Na opravnú zápočtovú písomku ma nárok iba študent/študentka, ktorý(á) odovzdal PDF report s vypracovanými úlohami a zároveň spĺňa aspoň jednu z následujúcich podmienok: Písať sa bude práve jedna opravná zápočtová písomka. K jej úspešnému napísaniu a tým aj dodatočnému získaniu zápočtu je potrebné získať aspoň 65 %. V opačnom prípade zápočet nebude udelený, do systému SIS bude zapísané nezapočteno.Disclaimer

Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššie.Príklady k samostatnému precvičovaniu

Úlohy budú postupne zverejňované v priebehu semestru.