NMST539 | Cvičenie 1

Grafické nástroje v programe R, Sweave a Knit

LS 2017 | Utorok 21/02/17

podkladový Rmd súbor (kódovanie UTF8)

Účelom prvého cvičenia z predmetu NMST539 je oboznámiť sa s niektorými grafickými nástrojmi v programe R (Development Core Team, 2016), ktoré su užitočné pri vyzualizácii rôznych dátovych súborov. Výuka cvičení z predmetu NMST539 bude počas celého semestra prebiehat s využitím počítačov a štatistického programu R, v ktorom sa budú jednotlivé úlohy riešiť.

Program R (dostupný pod GNU GPL licenciou) je k dispozícii k stiahnutiu (free of charge) na adrese

https://www.r-project.org

K dispozícii sú distribúcie s priamou podporou pre OS Windows, Linux aj Macintosh.

Základnú inštaláciu programu R je možne jednoducho rozšíriť pomocou dodatočných knižníc (balíčkov), ktoré sú k dispozícii na rôznych online repozitároch (zoznam hlavných repozitárov je na adrese https://cran.r-project.org/mirrors.html). Jednotlivé R knižnice sú tvorené samotnými užívateľmi softwaru R a ich správne fungovanie nie je garantované - je preto namieste určitá opatrnosť a hlavne aktívne premýšľanie pri ich používaní.

Pre užívateľov programu R sú k dispozícii aj rôzne grafické rozhrania, ktoré je možne dodatočne nainštalovať a umožňujú (v určitých smeroch) jednoduchšiu a prehľadnejšiu prácu. Najznámejší a pravdepodobne aj jeden z najlepších R interfacov je RStudio.

Užitočné materiály pre prácu so štatistickým softwarom R

 • Bína, V., Komárek, A. a Komárková, L.: Jak na jazyk R. (PDF súbor)
 • Komárek, A.: Základy práce s R. (PDF súbor)
 • Kulich, M.: Velmi stručný úvod do R. (PDF súbor)
 • De Vries, A. a Meys, J.: R for Dummies. (ISBN-13: 978-1119055808)


Základná grafika v programe R

K dispozícii je veľký výber rôznych funkcii a príkazov určených k vytváraniu rôznych grafických výstupov. Dodatočné príkazy a funkcie je možne získať pri rozšírení základnej inštalácie po pridaní niektorého z dodatočných balíčkov (packages) - tie sú špecificky zamerané na konkrétnu oblasť, balíček často poskytuje komplexnú sadu nástrojov na riešenie určitého špecifického problému.

Grafické funkcie v programe R možeme podľa spôsobu fungovania začleniť do troch základných kategórii:

 1. Funkcie, ktoré vytvárajú nové grafické rozhranie
  Pri volaní ktorejkoľvek fukcie z tejto kategórie automaticky dôjde k vytvoreniu nového grafického okna (graph window) v ktorom sa vykresli samotný výsledný obrázok(graf). Toto okno je ponechané ako aktívne a pomocou ďalších funkcii z druhej skupiny (viď nižšie) je možné dopĺňať ďalšie objekty do již existujúceho obrázku, prípadne meniť rôzne nastavenia a vlastnosti.

  Základné príkazy (napr.): plot(), dotchart(), hist(), barplot(), pie(), boxplot(), pairs(), atď.;

 2. Funkcie, ktoré dopĺňajú již vytvorený graf
  Do druhej kategórie patria funkcie a príkazy, ktoré fungujú len v prípade, že bol pred ich použitím zavolaný niektorá funkcia z prvej kategórie a vytvorené okno je stále aktívne. Pomocou príkazov a funkcii z tejto kategórie je možné dopĺňať ďalšie (často netriviálne) objekty do již existujúceho grafu (grafického okna - graph window).

  Základné príkazy (napr.): points(), lines(), abline(), text(), legend(), atď.;

 3. Funkcie určené na manipuláciu s grafmi
  Do tejto kategórie patria funkcie a príkazy, ktoré primárne nie su schopné vytvárať obrázok, ani dopĺňať objekty do již existujúceho obrázku, ale služia na jednoduchú manipuláciu s vytvorenými grafickými oknami (napr. uloženie obr., vytvorenie niekoľkýh grafov v jednom okne, vytvorenie nového okna, a pod.)

  Základné príkazy (napr.): dev.new(), X11(), dev.off(), postscript(), pdf(), png(), par(), layout(), atď.;

Pomocou R helpu zistite, k čomu jednotlivé príkazy a funkcie slúžia, ako sú implementované, aké dodatočné parametre je možné pri volaní funkcie využiť a každú z uvedených funkcii použijte aspoň v jednom grafe, ktorý samostatne vytvoríte.

Na úvod použijeme data mtcars ktoré sú štandardne obsiahnuté v distribúcii Rka. Pozrieme sa na základné popisné charakteristiky pomocou nasledujúcich funkcii

head(mtcars)
dim(mtcars)
summary(mtcars)

a nasledujúcim kódom vykreslíme obrázok, ktorú nam odhalí určitú časť závislostnej štruktúry v datach.

x <- mtcars[order(mtcars$mpg),] # sort by mpg
x$cyl <- factor(x$cyl) # it must be a factor
x$color[x$cyl==4] <- "red"
x$color[x$cyl==6] <- "blue"
x$color[x$cyl==8] <- "darkgreen" 
dotchart(x$mpg,labels=row.names(x),cex=.7,groups= x$cyl,
  main="Gas Milage for Car Models\ngrouped by cylinder",
  xlab="Miles Per Gallon", gcolor="black", color=x$color)

Alternatívný náhľad dostaneme prostredníctvom matice scatterplotov, pomocou príkazu pairs():

pairs(mtcars[,c(1,3,4,6)], col=mtcars$cyl, pch = mtcars$am)

Sofistikovanejšie verzie aj s odhadom hustoty a regresnej závislosti možeme konštruovať pomocou knižnice library(car) príkazom scatterplot.matrix():

library(car)
scatterplot.matrix(~mpg+disp+drat+wt|cyl, data=mtcars, main="")