NMSA230 - Cvičenie 5

Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku

Po: 05/12/16 | (týždeň 10)LaTeX & BibTeX


Program šiesteho cvičenia NMSA 230
  • Práca s literatúrou a zozamom literatúry v LaTeX-u a BibTeX-u.
  • Odkazovanie na literárne zdroje a príprava vlastného súboru s potrebnou literatúrou.
  • Základy vytvárania jednoduchých LaTeX-ových prezentácii pomocou beameru.

Užitočné materiály pre prácu s LaTeX-om
  • Tobias Oetiker a kol.: Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2ε. (PDF súbor)
  • Kolektív AF UPOL: Drsný úvod do LaTeX-u. (PDF súbor)
  • Warbrick, J.: Essential LaTeX ++ (PDF súbor)

  • Olšák, P.: Typografický systém TeX, Konvoj, 1995.
  • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. A: The TeX Book, Addison Wesley, 1986.
  • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. B: TeX The Program, Addison Wesley, 1986.

K doplneniu informácii obsiahnutých na tejto webovej stránke je možné využiť aj tento PDF dokument vytvorený v LaTeX-u.
(k stiahnutiu aj zdrojový kod v kódovaní cp1250 a tiež zdrojový kód v kódovaní utf8)


1. BibTeX

BibTeX je softwarový nástroj štandardne používaný s LaTeX-om je určený k vytváraniu, spravovaniu a správnemu formátovaniu bibliografických záznamov v samotnom texte.

K správnemu fungovaniu vyžaduje BibTeX na vstupe tri samostatne súbory na základe ktorých nasledne vytvory potrebný podkladový súbor pre LaTeX:

  • súbor aux, ktorý je vytvorený ako medzikrok pri tvorbe PDF dokumentu v LaTeX-u.
  • súbor bst, ktorý definuje konkrétny štýl formátovania bibliografických zázanamov vo finálnom texte.
  • súbor bib, ktorý obsahuje databázu bibliografických záznamov, z ktorých niektoré (nie nutne všetky) sa používajú v texte.

Uživateľom vytváraný a dodávaný súbor je iba bib súbor s potrebným bibliografickým zoznamom (napr. ukážka súboru súbor bib je tu). Všimnite si, že jednotlivé záznamy maju podobnú štruktúru:

@BOOK{Andel07,
  title = {Základy matematické statistiky},
  publisher = {Matfyzpress},
  year = {2007},
  author = {Anděl, Jiří},
  address = {Praha},
  series = {Druhé opravené vydání},
  isbn = {80-7378-001-1}
}

prípadne

@ARTICLE{Cox72,
  author = {Cox, David R.},
  title = {Regression Models and Life-Tables (with {D}iscussion)},
  journal = {Journal of the Royal Statistical Society, Series B},
  year = {1972},
  volume = {34},
  pages = {187--220},
  number = {2}
}

Základný rozdiel v hore uvedených príkladoch je ten, že prvý zdroj cituje publikáciu (knižku) a druhý cituje časť knižky, resp. článok. BibTeX teda rozoznáva konkrétny typ záznamu, s ktorým pracuje a podľa toho prispôsobi požiadavky a potrebné informácie, ktoré je potrebné z bibliografickom zázname špecifikovať (napr. pre článok nie je potrebný publisher, naopak pre knížku nie je nutné špecifikovať rozsah strán, a pod.).

Okrem typov article a book rozoznáva BibTeX aj iné typy literatúry: article, book, booklet, conference, inbook, manual, proceedings, inproceedings, misc, phdthesis, unpublished a prípadne ďalšie.

BibTeX funguje následovne:

  • v LaTeX-ovom zdrojovom kóde na miestach, kde chceme citovať konkrétný literárny zdroj, použijeme príkaz \cite{} (prípadne iné modifikácie ako \citep{} alebo \citet{}).
  • pri kompilácii zdrojového kódu LaTeX-om sa vytvorí súbor aux (podívajte sa do pracovného adresáru a nájdite príslušný súbor a nahledněte doň).
  • v súbore aux vyhľadá BibTeX mieta s výskytom citáci a mieta nahradí vhodným kódom, ktorý presne špecifikuje požadované formátovanie v zozname literatúry (spôsob formátovania je špecifikovaný v súbore bst).
  • následne opäť LaTeX-ovom skompilujeme zdrojový kód - na miestach s citáciami sa objavý požadovaný odkaz na literatúru a na záver článku bude vytlačený zoznam citovanej literatúry.
  • v prípade, že chceme v zozname literatúry uviesť aj článok, ktorý v samotnom texte necitujeme, je potrebné použiť príkaz \nocite{}.Užitočné


Jednoduchá ukážka na prácu s BibTeX-om je tu: LaTeX03.tex.
Súbor s databázov bibliografických záznamov: literatura.bib
Súbor štýlov pre český jazyk: czplainnat.bst (iné štýly: plainnat.bst alebo chicago.bst)2. Beamer prezentácia

Pomocou LaTeX-u je možné vytvárať aj velmi efektné PDF prezentácie (od jednoduchých štýlov a templatov až po komplexné a náročné prezentácie, vyžadujúce nemalu mieru programovacích zručnosti). Typ dokumentu (document class), ktorý umožnuje vytvárať prezentácie, sa nazýva beamer a obsahuje celú řadu různych funkcii a makro, ktoré súú pre tvorbu prezentácii ideálne.

Prezentácia v LaTeX-u teda začína následovne:

\documentclass{beamer}

a jednotlivé transparencie (slidy) sú vždy definované pomocou párových príkazov

\begin{frame}
 ... obsah jednej transparencie ...
\end{frame}

Jednoduchá (pouze titulná strana) prezentácia vytvorená v LaTeX-u by mohla vyzerať napr. takto:

\documentclass{beamer}
\usetheme{Boadilla}

\title{My Presentation}
\subtitle{Using Beamer}
\author{Joe Bloggs}
\institute{University of ShareLaTeX}
\date{\today}

\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\end{document}Užitočné

Domáca úloha (to be submitted)

(Deadline: 6. cvičenie | Po: 19.12.2016)

PDF report, ktorý ste vypracovali ako predchádzajúcu úlohu doplňte o následujúce:

  • Vytvorte si vlastnu databázu bibliografických záznamov, kde budete mať aspon tri rôzne typy záznamov (napr. article, book, misc, a pod.).
  • PDF report doplňte o krátky (zmysluplný text) v ktorom budete citovať aspoň tri rôzne zdroje z vašej biblio-databázy.
  • Zoznam literatúry na konci textu doplňte aspoň o dva ďalšie zdroje, ktoré v texte necitujete.

Výsledný PDF súbor, ktorý bude obsahovať všetky vyššie uvedené časti, pomenujte prijmeni_jmeno.pdf a následne ho odošlite emailom na adresu maciakkarlin.mff.cuni.cz, a to najneskôr 19.12.2016.