NMSA230 - Cvičenie 3

Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku

Po: 24/10/16 | (týždeň 6)LaTeX | Úvod a základy


Všeobecné informáie
 • LaTeX je komplexný systém určený k príprave a tvorbe dokumentov, ktoré vyžadujú netriviálnu sadzbu väčšinou zložitého a komplexného textu. Z tohto dôvodu sa najčastejšie využíva pri tvorbe rozsiahlejších dokumentov technického, resp. vedeckého zamerania. Bez problémov však zvládne aj ten najjednoduchší text.
 • LaTeX je “user-friendly”, avšak sofistikovaným rozšírením programu TeX, ktorého autorom je bývalý profesor Stanford University, Donald Knuth. Okrem samotného nástroja na sádzanie textu (TeX-u), ponúka LaTeX aj rôzne rozšírenia a makra, ktoré slúžia k zjednodušeniu práce pri tvorbe dokumentov.
 • LaTeX nie je textový editor, je to efektívný nástroj na priamu sadzbu textu. Ponúka množstvo rôznych funkcii pre plnohodnotnú prípravu dokumentov rôzneho technického, vedeckého ale aj neodborného, resp. všeobecného zamerania.
 • Existuje niekoľko distribúcii LaTeX-u: TeX Live, MiKTeX, MacTeX, TeXworks, a ďalšie.
 • Pre plnohodnotnú prácu s LaTeX-om je potrebný editor, v ktorom je potrebné dokument pripraviť. Podobne ako distribúcii, aj LaTeX-ových editorov je celá řada: TeX Maker, TeX Studio, TeXnic Center, WinEdt, TeXworks, WinEdt a mnohé ďalšie.
 • Pre užívateľov je k dispozícii široká technická podpora, rôzne online diskusie a fóra. Najzámejšie združenia uživateľov LaTeX-u sú TUG | TeX Users Group a CSTUG | Československé sdružení uživatelů TeX/u.
Donald Ervin Knuth (1938)

Program tretieho cvičenia NMSA 230
 • Oboznámiť sa s TeX-om a LaTeX-om a osvojiť si základný princíp ich fungovania a vytvárania jednoduchých dokumentov.
 • Oboznámenie sa so základnými nástrojmi (makrá), ktoré sú v LaTeX-u určené špecíálne k formátovaniu a sadzbe jednoduchých dokumentov s obsahom štrukturovaného matematického textu.
 • Nástroje potrebné k základnej estetickej úprave pripravovaného dokumentu.

Užitočné materiály pre prácu s LaTeX-om
 • Tobias Oetiker a kol.: Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2ε. (PDF súbor)
 • Kolektív AF UPOL: Drsný úvod do LaTeX-u. (PDF súbor)
 • Warbrick, J.: Essential LaTeX ++ (PDF súbor)

 • Olšák, P.: Typografický systém TeX, Konvoj, 1995.
 • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. A: The TeX Book, Addison Wesley, 1986.
 • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. B: TeX The Program, Addison Wesley, 1986.


1. Vytváranie jednoduchých dokumentov

Dokument pripravený v LaTeX-u ma dve hlavné časti: tou prvou je preambula, v ktorej sa špecifikuje konkrétny typ dokumentu, ktorý bude následovať (napr. article, report, book, letter, minimal, slides, beamer atď.). V preambule sú tiež uvedené potrebné nastavenia, ktoré ovplivňujú celkový vzhľad vypracovaného dokumentu (napr. jazykové kódovanie, formátovanie stránky, typ stránkovania a pod.), deklarujú sa tu rôzne parametre, uživateľsky definované príkazy, a mnoho ďalších nastavení.

Začiatok každého LaTeX-ového dokumentu začína príkazom:

\documentclass[options]{class}

V hranatých zátvorkach súp uvedené nastavenia ako veľkosť písma (10pt, 12pt, …), typ stránky (a4paper, a5paper, b5paper, letterpaper, …), spôsob stránkovania <(oneside, twoside), orientácia stránky (landscape, portrait) a niekoľko ďalších. V zložených zátvorkách je uvedeny typ dokumentu (napr. article, report, book, letter, minimal, slides, beamer atď.).

Konkrétne nastavenie môže vyzerať napr. takto:

\documentclass[a4paper, twoside, 10pt]{article}

Za príkazom ‘\documentclass’ následuje preambula, teda zoznam potrebnéch nastavení a dodatočných rozšírení (packages). Dóležie je najmä jazykové nastavenie a nastavenie príslušného kódovania, napr:

\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

Vyššie uvedené deklaruje, že bude nasledovať český text v kódovani UTF8. Nastavenie jazyka je dôležite hlavne preto, aby LaTeX použil správnu knižnicu slov, čo umožní napr. správne delenie slov na konci riadkov, formátovanie textu, či správny tvar úvodzoviek. Slováci mohou parametr czech nahradit parametrem slovak. Detaultné nastavenie je english.

Potrebné balíčky sa inicializuju príkazom \usepackage{} - napr. nástroje potrebné na písanie textu obsiahnuté v balíčkoch amsmath a amsfonts načítame spoločne pomocou príkazu:

\usepackage{amsmath, amsfonts}

Do preambuly je možné uviesť aj komplexnejšie nastavenia (definícuia a zmena počiatočných hodnôt rôznych počítadiel - napr. počítadlo, ktoré čísluje strany, a pod.), alebo definovať vlastné príkazy (resp. modifikovať už existujúce).

Preambula končí príkazom \begin{document}, ktorým sa zároveň začína druhá časť LaTeX-ového dokumentu. Koniec dokumentu je označený príkazom \end{document}. Čokoľvek, čo následuje za týmto príkazom, je pri spracovaní dokumentu (kompilácii) LaTeX-om ignorované.

\begin{document}
...
... text dokumentu
...
\end{document}Užitočné

2. Formátovanie matematického textu

Matematické výrazy sa v LaTeX-u vkládaju do vhodného prostredia - určitej časti textu, ktorá je vymedzená konkretnou dvojicou príkazov. K dispozícii je niekoľko základnych, funkčne ale rôznych tzv. matematických prostredí, napr:

\begin{displaymath}
...
\end{displaymath}
\begin{equation}
...
\end{equation}
\begin{equation*}
...
\end{equation*}
\begin{align}
...
\end{align}
\begin{align*}
...
\end{align*}

A niekoľko ďalších. V samotnom texte je možné krátke matematické výrazy uviesť v prostredí, ktoré je vymedzené pomocou párových znakov $ alebo $$.

Napr., nasledujúci príkaz vygeneruje v LaTeX-u předpis pre hustotu normálneho normovaného rozdelenia s príslušnými parametrami strednej hodnoty \(\mu\) a rozptylu \(\sigma^2\)

\begin{displaymath}
f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{\frac{-(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}
\end{displaymath}

ako

\(f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{\frac{-(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\).Užitočné


V LaTeX-u je defaultne naprogramovaných množstvo užitočných príkazov, ktoré sú potrebné pri plnohodnotnej formulácii matematického textu. Jednotlivé príkazy sú často intuitivné a ich použitie v texte je priamočiare.

Pomerne rozsiahlý a viac-menej celkom komplexný zoznam rôznych matematických funkcii v LaTeX-u: Special Symbols in LaTeX

Stručna ukážka:

 • Grécke písmena: \(\alpha\), \(\beta\), \(\gamma\), \(\rho\), \(\sigma\), \(\delta\), \(\epsilon\) a ďalšie …

  \alpha \beta \gamma \rho \sigma \delta \epsilon
  
 • Binárne operátory: \(+\), \(-\), \(*\), \(/\), \(\times\), \(\otimes\), \(\oplus\), \(\cup\), \(\cap\) a ďalšie …

  + - * / \times \otimes \oplus \cup \cap
  
 • Množinové/relačné operátory: \(<\), \(>\), \(\leq\), \(\geq\), \(\subset\), \(\supset\), \(\subseteq\), \(\supseteq\) a ďalšie …

  < > \leq \geq \subset \supset \subseteq \supseteq
  
 • Operátory a funkcie: \(\int\), \(\oint\), \(\sum\), \(\prod\), \(\log\), \(\exp\) a ďalšie …

  \int \oint \sum \prod \log \exp
  
 • Šípky a zátvorky: \(\leftarrow\), \(\Leftarrow\), \(\Longleftarrow\), \(\leftrightarrow\), \(\big[\), \(\big]\), \(\Big[\), \(\Big]\), \(\{\), \(\}\) a ďalšie …

  \leftarrow \Leftarrow \Longleftarrow \leftrightarrow \big[ \big] \Big[ \Big] \{ \}
  

Domáca úloha (to be submitted)

(Deadline: 4. cvičenie | Po: 21.11.2016)

Pomocou LaTeX-u vytvorte jednoduchý PDF súbor (dokument), ktorý bude obsahovať:

 • titulnú stránu s vaším menom a priezvisko, vaše študentské číslo (ISIC karta), alebo dátum narodenia a tiež názov datového súboru, ktorý ste si zvolili k vypracovaniu zadania prvej a druhej domácej úlohy;
 • samostatnú časť/kapitolu/sekciu so stručným popisom vami zvoleného datového súboru (zoznam sledovaných premenných, jejich popis a interpretace);
 • samostatnú časť/kapitolu/sekciu, ktorá bude obsahovať základné popisné štatistiky/charakteristiky, ktoré ste v danom datovom súbore pro jednotlivé proměnné spočítali;
 • samostatnú časť/kapitolu/sekciu, v ktorej pomocou matematických výrazov vyjadrite, ako sa uvedené popisné štatistiky formálne počítajú (formulovanie a formátovanie matematického textu v LaTeX-u);

Výsledný PDF súbor, ktorý bude obsahovať všetky vyššie uvedené časti, pomenujte prijmeni_jmeno.pdf a následne ho odošlite emailom na adresu maciakkarlin.mff.cuni.cz, a to najneskôr 21.11.2016.