NMSA230 - Cvičenie 2

Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku

Po: 24/10/16 | (týždeň 4)II. Štatistický software R (štatistika a grafika)


Všeobecné informáie
 • Na cvičeni budeme pracovať s programom R (Team Development Core, 2016), ktorý je dostupný pod GNU GPL licenciou (free of charge) na nasledujúcej adrese https://www.r-project.org.
  K dispozícii sú distribúcie s priamou podporou pre OS Windows, Linux aj Macintosh.
 • Základnú inštaláciu programu R je možne rozšíriť o ďalšie dodatočné knižníce (packages), ktoré sú k dispozícii na rôznych online repozitároch (zoznam hlavných repozitárov je na adrese https://cran.r-project.org/mirrors.html. Na inštaláciu baličku v programe R slúži príkaz install.packages("***"), kde namiesto *** je potrebné uviesť správne meno príslušného balíčka.
 • Okrem samotného programu R a rozširujúcich knižníc sú k dispozícii aj rôzne užívateľské rozhrania (user interfaces) , ktoré je možne dodatočne nainštalovať a umožňujú (v určitých smeroch) jednoduchšiu a prehľadnejšiu prácu s Rkom. Najznámejší a pravdepodobne aj jeden z najlepších R interface je RStudio (defaultne nainštalované na každom počítači v tejto posluchárni).

Program druhého cvičenia NMSA 230
 • Oboznámenie sa so zkladnými funkciami a nástrojmi, ktoré su v programe R určené k vytváraniu rôznych grafických výstupov (grafy, boxploty, diagramy).
 • Práca s reálnymi datami: vytvorenie jednoduchých popisných štatistík, ich interpretácia a následne zobrazeie pomocou vhodných graficých výstupov.
 • Práca s niektorými komplexnejšími príkazmi, pomocou ktorých je možné vytvárať automatizované R skripty (napr. for, while, if, list.files(), which(), match(), a mnoho ďalších)
 • Podrobnejšieho “sprievodca” pre jednoduchú prácu s R programom: Hrátky s R (autor: doc. Arnošt Komárek).
  (k Hrátkam s R sú potrebné datove súbory: auta2004.dat, auta2004.csv a auta2004.xls)

Užitočné materiály pre prácu so štatistickým softwarom R
 • Bína, V., Komárek, A. a Komárková, L.: Jak na jazyk R. (PDF súbor)
 • Komárek, A.: Základy práce s R. (PDF súbor)
 • Kulich, M.: Velmi stručný úvod do R. (PDF súbor)
 • De Vries, A. a Meys, J.: R for Dummies. (ISBN-13: 978-1119055808)


1. Grafické nástroje v programe R

V programe R je k dispozícii veľký výber rôznych funkcii a príkazov určených k vytváraniu variabilných grafických výstupov. Dalšíe dodatočné príkazy a funkcie je možne získať pri rozšírení základnej nainštalovaním niektorých odatočných balíčkov (packages) - tie sú väčšinou špecificky zamerané na konkrétnu oblasť, balíček často poskytuje komplexnú sadu nástrojov na riešenie určitého špecifického problému.

Okrem toho je samozrejme možné vytvárať si vlastne príkazy a funkcie a defaultne grafické nástroje v Rku v mnohom zmeniť, vylepšiť a zdokonaliť.

Grafické funkcie v programe R možeme podľa spôsobu fungovania začleniť do troch základných kategórii:

 1. Funkcie, ktoré vytvárajú nové grafické rozhranie
  Pri volaní ktorejkoľvek fukcie z tejto kategórie automaticky dôjde k vytvoreniu nového grafického okna (graph window) v ktorom sa vykresli samotný výsledný obrázok(graf). Toto okno je ponechané ako aktívne a pomocou ďalších funkcii z druhej skupiny (viď nižšie) je možné dopĺňať ďalšie objekty do již existujúceho obrázku, prípadne meniť rôzne nastavenia a vlastnosti.

  Základné príkazy (napr.): plot(), dotchart(), hist(), barplot(), pie(), boxplot(), pairs(), atď.;

 2. Funkcie, ktoré dopĺňajú již vytvorený graf
  Do druhej kategórie patria funkcie a príkazy, ktoré fungujú len v prípade, že bol pred ich použitím zavolaný niektorá funkcia z prvej kategórie a vytvorené okno je stále aktívne. Pomocou príkazov a funkcii z tejto kategórie je možné dopĺňať ďalšie (často netriviálne) objekty do již existujúceho grafu (grafického okna - graph window).

  Základné príkazy (napr.): points(), lines(), abline(), text(), legend(), atď.;

 3. Funkcie určené na manipuláciu s grafmi
  Do tejto kategórie patria funkcie a príkazy, ktoré primárne nie su schopné vytvárať obrázok, ani dopĺňať objekty do již existujúceho obrázku, ale služia na jednoduchú manipuláciu s vytvorenými grafickými oknami (napr. uloženie obr., vytvorenie niekoľkýh grafov v jednom okne, vytvorenie nového okna, a pod.)

  Základné príkazy (napr.): dev.new(), X11(), dev.off(), postscript(), pdf(), png(), par(), layout(), atď.;

Pomocou R helpu zistite, k čomu jednotlivé príkazy a funkcie slúžia, ako sú implementované, aké dodatočné parametre je možné pri volaní funkcie využiť a každú z uvedených funkcii použijte aspoň v jednom grafe, ktorý samostatne vytvoríte.

Niekoľko názorných príkladov, ktoré využívajú niektoré z uvedených funkcii, sú uvedené nižšie. Všimnite si aj úlohu dodatočných parametrov, ktoré sa pri volaní konkrétnej funkcie spomínaju.


Príklad 1 | datový súbor ‘mtcars’

Datový súbor ‘mtcars’, ktorý je štandardne k dispozícii v klasickej inštalácii programu R obsahuje údaje o 32 rôznych automobiloch predávaných v USA (typ auta, motoru, spotreba, atď.).

x <- mtcars[order(mtcars$mpg),] # sort by mpg
x$cyl <- factor(x$cyl) # it must be a factor
x$color[x$cyl==4] <- "red"
x$color[x$cyl==6] <- "blue"
x$color[x$cyl==8] <- "darkgreen" 
dotchart(x$mpg,labels=row.names(x),cex=.7,groups= x$cyl,
  main="Gas Milage for Car Models\ngrouped by cylinder",
  xlab="Miles Per Gallon", gcolor="black", color=x$color)

S využitím dodatočnej knižnice MASS je možné zavolať funkciu parcoord() ktorá je užitočna, keď chceme vizuálne posúdiť mieru korelácie medzi jednotlivými sledovanými premennými. Ako by ste nasledujúci graf interpretovali? Resp. aké závery je možné z tohto grafu vyvodiť?

library(MASS)
attach(mtcars)
colorVector <- rep("brown", dim(mtcars)[1])
colorVector[am == 0] <- "brown1"
colorVector[cyl == 6] <- "blue4"
colorVector[cyl == 6 & am == 0] <- "blue1"
colorVector[cyl == 4] <- "darkgreen"
colorVector[cyl == 4 & am == 0] <- "green"
parcoord(mtcars, col = colorVector, lty = gear)