Matematika na NF VŠE, LS 2022/23

Matematika A

Všechny přednášky jsou ke stažení zde (nutný insis login).

Datum Téma
13.2. Úvodní informace. Jazyk matematiky. Lineární a kvadratické funkce DU1 DU2
20.2. Funkce kubické, lomené, mocniny, odmocniny, exponenciály DU3
27.2. Logaritmy. Posloupnosti a jejich limity DU4 DU5
6.3. Nekonečné řady. Inverzní funkce, spojitost a limita funkce DU6
13.3. Výpočet limit. Derivace funkce DU7 DU8
20.3. Výpočet tečny. L'Hospitalovo pravidlo DU9 DU10
27.3. Monotonie, extrémy, asymptoty, konvexita - konkavita
Inovační týden od úterý do pátku. Přednáška se koná, ale cvičení a mat. praktikum nikoli
DU11 DU12

Zadání BDÚ
3.4. Vyšetření průběhu funkce DU13 DU14
10.4. Přednáška se nekoná (pondělí velikonoční) --
17.4. Parciální derivace, optimalizační úlohy, dosazovací metoda DU15 DU16
24.4. Metoda Lagrangeových multiplikátorů, aplikace na ekonomické úlohy
Průběžné testy: Čt 27.4., 16:15, Pá 28.4., 11:00
DU17 DU18
1.5. Přednáška se nekoná (státní svátek) --
8.5. Přednáška se nekoná (státní svátek) --

 

Minitesty na cvičeních

Datum Číslo týdne Obsah minitestu
21.2. 2 Graf kvadratické funkce (průsečíky s osami, vrchol)
28.2. 3 Graf lineární lomené funkce (průsečíky s osami, střed, asymptoty)
7.3. 4 Rovnice s exponenciálou a logaritmem
14.3. 5 Limita posloupnosti
21.3. 6 Limity funkcí v krajních bodech D_f
4.4. 8 Derivace funkce
11.4. 9 Úlohy s tečnami
18.4. 10 Monotonie funkce
25.4. 11 Konvexita, konkavita
2.5. 12 Stacionární body funkce dvou proměnných
9.5. 13 Vázané extrémy

 

Obsah průběžného testu

Průběžný test bude obsahovat výběr z těchto témat:
a) graf kvadratické, lineární lomené funkce,
b) limita posloupnosti a funkce,
c) derivace (složitější) funkce,
d) úlohy s tečnami ke grafu (lehké) funkce,
e) průběh (lehké) funkce, tedy její definiční obor, sudost/lichost, průsečíky s osami, případně jiné význačné hodnoty, znaménko funkce, limity v krajních bodech D_f, intervaly monotonie, lokální a globální extrémy, obor hodnot, asymptoty, oblasti konvexity/konkavity včetně inflexních bodů, graf funkce.

Obsah závěrečného testu

Závěrečný test bude obsahovat výběr z těchto témat (nejvíce bodů bude za úlohy typu e) a f) ):
a) graf kvadratické, lineární lomené funkce,
b) limita posloupnosti a funkce,
c) derivace funkce,
d) úlohy s tečnami ke grafu funkce,
e) průběh funkce, tedy její definiční obor, sudost/lichost, průsečíky s osami, případně jiné význačné hodnoty, znaménko funkce, limity v krajních bodech D_f, intervaly monotonie, lokální a globální extrémy, obor hodnot, asymptoty, oblasti konvexity/konkavity včetně inflexních bodů, graf funkce,
f) optimalizační úlohy pro funkce dvou proměnných: nakreslení zadané množiny M, nalezení kandidátů na extrém na vnitřku M (parciální derivace, stacionární body), na okraji M (dosazovací metoda, Lagrangeovy multiplikátory, vrcholy množiny), určení maxima, minima a hodnoty lambda.

Vzorová řešení aktuálních testů:

Závěrečný test A (18.5.)
Závěrečný test B (24.5.)

 

Další studijní materiály

Kompletní testy z předchozích semestrů (zadání, bez řešení).

 

Obsah přednášky podrobněji

13.2. Organizační věci. Motivace ke studiu matematiky. I. První setkání s funkcemi. Reálná čísla, intervaly. Množinové a logické operace. Kvantifikátory. Množinové a logické operace. Rovnice, nerovnice a grafy jednoduchých funkcí v kartézských souřadnicích: (a) Lineární rovnice a nerovnice, lineární funkce. Význam koeficientů lineární funkce (průsečík s osou y, směrnice přímky, přímka rostoucí/klesající). (b) Kvadratické funkce a rovnice: diskriminant, výpočet kořenů, Vietovy vztahy, graf, význam koeficientů (konvexita, konkavita). Výpočet a znázornění vrcholu paraboly (odvození souřadnic doplněním na čtverec).

20.2. Výpočet a znázornění vrcholu paraboly z Vietových vztahů. Kvadratické nerovnice - řešení pomocí grafu a pomocí tabulky. (c) Kubické rovnice a nerovnice (odhadnutí celočíselných kořenů, dělení polynomů), jak asi vypadá graf kubické funkce? (d) Rovnice s racionálními lomenými funkcemi (a řešení nerovnic pomocí tabulky). (e) Lineární lomená funkce, asymptoty a střed hyperboly, posun grafu funkce 1/x. (f) Funkce absolutní hodnota. (g) Mocniny, odmocniny. Mocniny s racionálním exponentem. (h) Exponenciála - základní vlastnosti a vzorce. Logaritmus - základní vlastnosti a vzorce.

27.2. Logaritmus - základní vlastnosti a vzorce. Definiční obory funkcí. II. Posloupnosti a limity. Posloupnosti konečné a nekonečné, posloupnost aritmetická, geometrická. Konečná a nekonečná limita posloupnosti, pojem konvergence/divergence, základní příklady. Limita aritmetické a geometrické posl. Aritmetika limit (= Limita součtu, rozdílu, součinu a podílu), rozšířené operace s limitami (tj. i s nekonečnými). Výpočet limit posloupností, početní finta č.1 (vytknutí členů s nejvyššími mocninami).

6.3. Finta č.1 totéž pro neceločíselné mocniny, vytýkání zpod odmocniny. Finta č.2 (vytknutí exponenciál s nejvyššími základy). Finta č.3 (odečtení odmocnin pomocí rozšíření výrazem s opačným znaménkem). Zavedení Eulerova čísla a exponenciály pomocí limit jistých posloupností. Ekonomický význam Eulerova čísla a exponenciály. Řady konečné a nekonečné, příklady - zejména geometrická řada. Zavedení Eulerova čísla a exponenciály pomocí jistých nekonečných řad. III. Funkce jedné proměnné. Pojem funkce = funkční předpis + definiční obor. Obor hodnot. Pojem prostá funkce, inverzní funkce a jak vznikne její graf z původní funkce. Graf k-té mocniny a odmocniny, exponenciály a logaritmu s přirozeným a s obecným základem. Pojem složená funkce, spojitost funkce. Limita funkce, jednostranné limity, základní příklady s limitami. Výpočet limity funkce: věta o limitě součtu, rozdílu, součinu a podílu, věta o limitě složené funkce.

13.3. Rozlišení podle polohy bodu x_0 vzhledem k D_f: (1) v bodě v D_f spojité funkce je limita rovna funkční hodnotě, (2) v krajním bodě D_f: (2a) je-li bodem x_0 (plus minus) nekonečno, používáme analogické postupy jako u limit posloupností s opatrností ohledně znamének. (2b) Je-li bod x_0 konečné číslo: výpočet limity typu a/0 pomocí tzv. "dělení kladnou a zápornou nulou". Dělení kladnou a zápornou nulou. Limity exponenciály a logaritmu v krajních bodech. Derivace funkce: zavedení a výpočet z definice. Derivace základních funkcí. Pravidla pro derivaci součtu, rozdílu, součinu a podílu, a pro derivaci složené funkce, příklady.

20.3. Význam derivace funkce v bodě jako směrnice příslušné tečny, výpočet rovnice tečny v daném bodě. Nekonečná derivace. Jednostranné derivace, absolutní hodnota jako příklad funkce, která nemá v 0 derivaci. L'Hospitalovo pravidlo (=Finta č. 4) pro výpočet limity posloupnosti typu 0/0, nekonečno/nekonečno a jeho užití v příkladech (zejména limity kombinací exp a log s mocninami). Monotonie funkce (funkce rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající v intervalu). Lokální a globální extrémy. Stacionární body. Vztah mezi znaménkem derivace a monotonií funkce.

27.3. Výjimečné (podezřelé) body = kandidáti na extrém. Zjištění monotonie mezi dvěma výjimečnými body. Příklady na výpočet monotonie a extrémů. Funkce sudé a liché. Asymptoty: svislé v bodě, obecné v plus minus nekonečnu, jak poznat vodorovnou asymptotu z limity funkce v nekonečnu, výpočet obecných (šikmých) asymptot v nekonečnu. Konvexita - konkavita, druhá derivace.

3.4. Přehled dílčích kroků při vyšetření průběhu funkce (Desatero). Příklady vyšetření průběhu funkce. IV. Funkce více proměnných. Soustavy lineárních rovnic 2x2.

17.4. Rovnice přímky, rovnice kružnice, soustavy nelineárních rovnic. Parciální derivace, stacionární bod funkce. Optimalizační úlohy aneb Hledání globálních extrémů funkce na kompaktní množině: Pojem kompaktní množiny, vnitřek a okraj množiny. Weierstrassova věta, obecné schéma řešení optimalizační úlohy. Kandidáti ve vnitřku množiny = stacionární body funkce. Rozlišení metod hledání vázaných extrémů podle typu okraje (pro funkce dvou proměnných): (A) dosazovací metoda - na mnohoúhelníku a na množinách s polynomiálními vazbami. (B) Metoda Lagrangeových multiplikátorů.

24.4. Speciální případ lineární funkce -- nemá stacionární body. Příklady na dosazovací metodu i metodu LM. LM pro více proměnných a více vazeb. Aplikace na typické úlohy v ekonomii, význam multiplikátoru lambda.