Základy biostatistiky, cvičení (NSTP070, resp. MS710P09)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NMSA331 | NSTP021 | NSTP195 |

Výuka léto

NMSA230 | NSTP070 | NSTP179 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Základy biostatistiky, cvičení (NSTP070, resp. MS710P09)

Letní semestr 2012–13

Výuka na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Cvičení k přednášce kterou vyučuje doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

ROZVRH

Cvičení (KZ): Úterý 13:10 v B5 (Viničná 7)    (Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.)
Úterý 14:50 v B5 (Viničná 7)   
Cvičení (AK): Středa 8:10 v B5 (Viničná 7)   
Středa 9:50 v B5 (Viničná 7)   
Cvičení (JR): Středa 11:30 v B5 (Viničná 7)    (RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.)
Středa 13:10 v B5 (Viničná 7)   
Čtvrtek 11:30 v B5 (Viničná 7)   
Čtvrtek 13:10 v B5 (Viničná 7)   
Cvičení (AČ): Čtvrtek 15:40 v B5 (Viničná 7)    (Mgr. Alena Černíková, Ph.D.)
Čtvrtek 17:20 v B5 (Viničná 7)   
Přednáška: Úterý 8:10 v B7 (Viničná 7)    (Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.)

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU (SKUPINY AK)

Získání zápočtu je podmíněno splněním požadavku účasti na cvičení a včasným odevzdáním všech úkolů, které mohou být zadány během jednotlivých cvičení.

  • Zápočet bude udělen pouze tomu, kdo měl nejvýše tři absence během semestru.
  • Do počtu tří absencí je nutné započítat též absence zapřičiněné účastí na exkurzích a dalších nepravidelných akcích pořádaných fakultou. Pouze v případě, že by počet absencí zapřičiněných těmito událostmi byl tři a více (tj. nezbyla by ani jedna absence pro pokrytí nezávažných onemocnění, náhlých nevolností apod.), lze po individuální dohodě takové absence nahradit vypracováním zadaných úkolů. K této individuální dohodě musí dojít nejpozději 15. května 2013. Vypracované úkoly bude nutné dodat nejpozději 3. června 2013.
  • Za účast na jednom cvičení se považuje přítomnost během alespoň 75 minut daného cvičení.
  • Absenci lze výjimečně nahradit účastí na cvičení s jinou skupinou (též u jiného cvičícího) ve stejném týdnu.

Případy hodné zvláštního zřetele (tělesné postižení, dlouhodobější nemoc (alespoň 2 týdny), dlouhodobá hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody či jiné vážné objektivní překážky ve studiu) budou posuzovány cvičícím individuálně.

Vzhledem k tomu, že tento předmět je vyučován v rámci prezenčního studia, nebudou, kromě výše uvedeného, umožněny žádné výjimky. Jestliže Vám v průběhu tohoto semestru neumožňují vaše další aktivity (studijní, pracovní, zájmové, ...) pravidelnou návštěvu ani jedné z vypsaných paralelek cvičení, nezapisujte si tento předmět. Kreditní systém studia vás nijak nenutí absolvovat ho zrovna v tomto semestru.

O případném uznávání zápočtů získaných v letech minulých a jejich přenosu do letošního akademického roku rozhoduje na základě patřičné žádosti studijní proděkan. Proto prosím, nežádejte mě o uznávání dříve získaných zápočtů. Nemohu vám vyhovět.


PODPŮRNÉ MATERIÁLY PRO CVIČENÍ

Níže uvedené soubory obsahují zejména technické aspekty práce na jednotlivých cvičeních. Kromě technických dovedností (jak dosáhnout toho či onoho výsledku pomocí používaného programu R) však slouží cvičení zejména k osvojení si statistických postupů probraných na přednášce (umět rozhodnout, kdy použít ten či onen postup) a k vybudování schopnosti správně interpretovat získané výsledky (co z výsledku plyne pro biologa, ekologa, ..., souhrnně pro nestatistika). K vytvoření těchto schopností by měla sloužit zejména vzájemná komunikace studentů se cvičícím během jednotlivých cvičení. Doporučuji proto studentům, aby se během cvičení soustředili zejména na pochopení principů probíraných postupů a interpretaci výsledků a netrávili většinu času opisováním, resp. zapisováním, kam klikat v R. Toto se vesměs dočtete v níže uvedených materiálech, které lze po jejich vytištění během cvičení již jenom mírně doplňovat.

Skutečný obsah cvičení se může od níže uvedeného mírně lišit. Stejně tak se během semestru může mírně měnit obsah jednotlivých souborů.

1. Seznámení s R    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
2. Popisná statistika pro kvantitativní proměnnou    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
3. Popisná statistika pro dvě kvantitativní proměnné    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
4. Popisná statistika pro kvalitativní proměnnou    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
5. Popisná statistika pro dvojici proměnných    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
6. Opakování na větším datovém souboru    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
7. Klasická definice pravděpodobnosti, pravděpodobnostní rozdělení, centrální limitní věta, interpretace intervalu spolehlivosti    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
8. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu normálně rozděleného výběru    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
9. Jednovýběrový t-test    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
10. Dvouvýběrové testy pro kvantitativní data    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
11. Párové testy pro kvantitativní data    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
12. Analýza rozptylu jednoduchého třídění    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
13. Analýza rozptylu dvojného třídění    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
14. Korelace    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
15. Lineární regrese I    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
16. Lineární regrese II    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).
17. Analýza kategoriálních dat    pdf soubor   (poslední změna 23.12.2012).

PŘEDBĚŽNÝ/SKUTEČNÝ PROGRAM JEDNOTLIVÝCH CVIČENÍ

1. cvičení (20.2.2013)    Seznámení s R (pdf č. 1).
Popisná statistika pro kvantitativní proměnnou (pdf č. 2).
 
2. cvičení (27.2.2013)    Popisná statistika pro kvantitativní proměnnou, opakování.
Popisná statistika pro dvě kvantitativní proměnné (pdf č. 3).
Vytváření podmnožin (odd. 7 z pdf č. 3).
 
3. cvičení (6.3.2013)    Popisná statistika pro kvalitativní proměnnou (pdf č. 4).
Popisná statistika pro dvojici proměnných (pdf č. 5).
 
4. cvičení (13.3.2013)    Klasická definice pravděpodobnosti (odd. 2 z pdf č. 7).
Opakování popisné statistiky (+ drobná rozšíření) na větším datovém souboru (pdf č. 6).
 
5. cvičení (20.3.2013)    Pravděpodobnostní rozdělení, centrální limitní věta, interpretace intervalu spolehlivosti (pdf č. 7 od odd. 3).
Interval spolehlivosti pro střední hodnotu normálně rozděleného výběru (pdf č. 8 po konec 2. oddílu).
 
6. cvičení (27.3.2013)    Jednovýběrový t-test, Shapirův-Wilkův test normality, síla testu (pdf č. 9).
 
7. cvičení (3.4.2013)    Párové testy (pdf č. 11).
Dvouvýběrový t-test - začátek (pdf č. 10 po oddíl 3).
 
8. cvičení (10.4.2013)    Dvouvýběrový t-test - pokračování, dvouvýběrový Wilcoxonův test (pdf č. 10 od oddílu 4).
Analýza rozptylu jednoduchého třídění – začátek (bez vícenásobného srovnávání, pdf č. 12 po oddíl 2).
 
9. cvičení (17.4.2013)    Analýza rozptylu jednoduchého třídění – dokončení, Kruskalův-Wallisův test (pdf č. 12 od oddílu 3).
Korelace (pdf č. 14).
 
10. cvičení (24.4.2013)    Lineární regrese, úvod (pdf č. 15).
 
11. cvičení (1.5.2013)    Svátek práce.
 
12. cvičení (8.5.2013)    Den vítězství.
 
13. cvičení (15.5.2013)    Lineární regrese (pdf č. 16).
 
14. cvičení (22.5.2013)    Analýza kategoriálních dat (pdf č. 17)

SAMOSTATNÉ ÚLOHY

Sada č. 1    zadání (pdf)    data (csv)   (poslední změna 6.4.2011).
Sada č. 2    zadání (pdf)    data (csv)   (poslední změna 6.4.2011).
Sada č. 3    zadání (pdf)      (poslední změna 6.4.2011).

 
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
View My Stats