Matematická statistika 1, cvičení (NMSA331)

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Výuka |

Výuka zima

NMSA331 | NSTP021 | NSTP195 |

Výuka léto

NMSA230 | NSTP070 | NSTP179 |

Výuka, software

Rko |

Vedené práce

Diplomové práce | Bakalářské práce |

Matematická statistika 1, cvičení (NMSA331)

Zimní semestr 2012–13

Společná výuka s Ing. Markem Omelkou, Ph.D.

Cvičení k přednášce kterou vyučuje prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

ROZVRH

Cvičení a: Pondělí 15:40 v K11    (Ing. Marek Omelka, Ph.D.)
Cvičení b: Úterý 12:20 v K11   
Cvičení c: Středa 12:20 v K11   
Přednášky: Pondělí 10:40 v K2 a čtvrtek 14:00 v K2    (prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.)

ZÁPOČTOVÝ DOMÁCÍ ÚKOL

Pokyny a zadání  pdf soubor (zveřejněno 3.12.2012).
Data  aaup.csv (oddělovač čárka) 
 

MATERIÁLY PRO CVIČENÍ NA POČÍTAČÍCH

Od čtvrtého cvičení budeme (s výjimkou cvičné a ostré zápočtové písemky) procvičovat praktické použití statistických postupů probíraných na přednášce pomocí (semi)analýz (semi)reálných dat. Jakožto prostředek výpočtů budeme používat statistický balík R. Nicméně i v tomto případě se pokusíme podívat se na principy fungování jednotlivých metod. Z tohoto důvodu ne vždy použijeme přímočaře funkci, která implementuje danou metodu, ale pokusíme se dojít k výsledku přes výpočet jednotlivých mezivýsledků. Cílem je (kromě jiného) dojít k poznání, že formu mnohých ,,vzorečků`` lze odvodit ,,selským rozumem`` (s tím, že osvětlení, proč ,,selský rozum`` funguje, je podáno formou rigorózních důkazů na přednášce).

Pro domácí práci doporučujeme instalovat minimálně:

 • Poslední dostupnou verzi prostředí R z rakouského zrcadla CRAN (Comprehensive R Archive Network);
 • Doplňkový balíček Rcmdr a dále všechny balíčky, na kterých závisí, resp. které navrhuje instalovat. Na počítači s aktivním připojením k internetu lze instalaci tohoto balíčku včetně všech závislostí provést jednoduše pomocí příkazu install.packages("Rcmdr") zadaného z příkazové řádky R konzole.
 • Integrované prostředí RStudio.

Cvičící by rádi na tomto místě zdůraznili, že cílem cvičení není procvičovat se v ovládání programu R! Toto se lze naučit jedině vlastním používáním (a to v míře mnohem větší než umožňuje čas vyměřený cvičením). Daný software zde slouží pouze jako nástroj nahrazující v minulém století používané kalkulačky, statistické tabulky apod. Pro jednotlivá praktická cvičení budou níže postupně zveřejňovány předpřipravené R skripty. Tyto skripty obsahují v omezené míře zadání práce pro cvičení a slouží zejména k urychlení práce na cvičeních. Skripty poskytují též startovací body, z nichž lze v případě zájmu resp. potřeby začít při bližším se seznamování se softwarovou implementací té které metody. V žádném případě neposkytují vyčerpávající popis těchto implementací. Prosíme, nezabývejte se během cvičení nadměrně technickými aspekty R. Problémy typu jak změnit barvu v grafu apod. vyřešte v případě zájmu až doma (na základě studia dostupných R příruček či metodou pokus-omyl). Na cvičení se soustřeďte spíše na pochopení principů statistického myšlení, pochopení principů fungování jednotlivých metod, interpretaci výsledků apod.

R skripty jsou k dispozici s komentáři, ve kterých je čeština kódována buď pomocí kódování CP1250 (používají běžné české instalace operačního systému MS Windows) nebo pomocí kódování UTF-8. Pro práci v učebně K11 pod OS Windows používejte CP1250 kódované soubory.

První R cvičení bude spíše dosti rychlou demo ukázkou použití a možností R spolu s ukázkou toho nejdůležitějšího potřebného k efektivnímu používání tohoto prostředí. Skoro jistě nestihneme projít všechny čtyři připravené skripty. Části, které nestihneme během cvičení, respektive části, které budou na cvičení předvedeny v poměrně rychlém tempu, si projděte v klidu doma/na koleji/v kavárně/... a alespoň se tak seznamte s oněmi možnostmi. V žádném případě se neočekává, že budete schopni vše ukazované ihned aktivně provádět. Spíše si snažte zapamatovat, co je možné a kde to v případě potřeby najít. Uvedení do R ve formě souvislejšího textu je k dispozici v dokumentu nazvaném Hrátky s R. Další více či méně stručné manuály, resp. odkazy na tyto manuály lze nalézt na této stránce a dále na mnoha jiných místech po světě.

 

R cvičení č. 1  R skript č. 1 (CP1250) R skript č. 2 (CP1250) R skript č. 3 (CP1250) R skript č. 4 (CP1250)
(22./23./24. října 2012)  R skript č. 1 (UTF8) R skript č. 2 (UTF8) R skript č. 3 (UTF8) R skript č. 4 (UTF8)
Hrátky s R (pdf) Data (auta2004.dat) Data (auta2004.csv) Data (auta2004.xls)
 
R cvičení č. 2  R skript (CP1250) R skript (UTF8) Data (Hosi0.RData)
(29./30./31. října 2012) 
 
R cvičení č. 3  R skript č. 1 (CP1250) R skript č. 1 (UTF8) Data (Kojeni.csv) Doplňková R funkce (figNorm.R)
(12./13./14. listopadu 2012)  R skript č. 2 (CP1250) R skript č. 2 (UTF8) Data (Alko.csv) Data (Film.csv)
 
R cvičení č. 4  R skript (CP1250) R skript (UTF8) Data (Kojeni.RData) Doplňková R funkce (figKS.R)
(19./20./21. listopadu 2012) 
 
R cvičení č. 5  R skript (CP1250) R skript (UTF8) Data (Alko.RData)
(26./27./28. listopadu 2012)    Doplňkové R funkce: prop.diff.test.R rel.risk.test.R odds.ratio.test.R
 
R cvičení č. 6  R skript (CP1250) R skript (UTF8) Data (Film.RData) Data (PremarsxXmarsex.csv)
(3./4./5. prosince 2012)    Doplňkové R funkce: bhapkar.test.R stuart.test.R
 
R cvičení č. 7  R skript (CP1250) R skript (UTF8) Data (Kojeni.RData)
(10./11./12. prosince 2012) 
 
R cvičení č. 8  R skript (CP1250) R skript (UTF8) Data (Kojeni.RData)
(17./18./19. prosince 2012) 
 

MATERIÁLY PRO POČETNÍ CVIČENÍ

Během prvních tří cvičení se budeme zabývat početními příklady zaměřenými zejména na (i) výpočty marginálních rozdělení z vícerozměrných sdružených rozdělení, (ii) výpočty momentů, (iii) výpočty rozdělení po transformaci. Početní příklady s touto tématikou budou následně též součástí zápočtové písemky (konané na cvičení v šestém týdnu semestru).

Příklady počítané na cvičeních (PDF)
Soubor obsahuje příklady, z nichž bude s vysokou pravděpodobností vybíráno na jednotlivých cvičeních (změny, resp. doplňky vyhrazeny). Případné domácí dopočítání příkladů zde uvedených, na něž se během cvičení nedostane (resp. nebudou dopočítány do konce), by mělo být bráno za samozřejmost.
 
Soubor příkladů pro procvičení (PDF)
Soubor obsahuje databázi příkladů vhodných k procvičení probíraných dovedností. Některé z příkladů zde uvedených jsou obsaženy též v souboru příkladů pro jednotlivá cvičení. Na konci souboru se nacházejí výsledky pro většinu příkladů. V těchto výsledcích však nelze zcela vyloučit chyby (vzniklé ať již při výpočtu nebo při přepisu do elektronické formy). Cvičící budou vděčni za upozornění na tyto možné chyby.
 
Samostatný výpočet většiny příkladů zde uvedených by měl ve většině případů být postačující podmínkou pro úspěšné napsání zápočtové písemky. Cvičící se navíc domnívají, že se jedná též o podmínku nutnou...
 
Cvičná písemka včetně výsledků (PDF)
Soubor obsahuje zadání a výsledky cvičné písemky ve všech třech skupinách.
 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

Získání zápočtu je podmíněno splněním následujících požadavků:

 1. Účast na cvičení v dobách dle zápisu v SISu. Zápočet bude udělen pouze tomu, kdo měl nejvýše tři nenahrazené absence během semestru.
  • Za účast na jednom cvičení se považuje přítomnost během alespoň 75 minut daného cvičení.
  • Plánovanou i neplánovanou absenci lze výjimečně nahradit účastí na cvičení jiné skupiny ve stejném týdnu (lze též ve skupině druhého cvičícího). Obsahy cvičení jednotlivých skupin ve stejném týdnu budou přibližně ekvivalentní.
  • Plánovanou celotýdenní absenci (která neumožňuje návštěvu jiné skupiny), resp. absenci způsobenou doloženou pracovní neschopností lze po dohodě se cvičícím nahradit zpracováním zadaných úloh. O zadání úloh je třeba požádat (osobně či e-mailem) nejpozději druhý den po cvičení, kterým se mají úlohy nahrazovat (výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy je student prokazatelně ve stavu neumožňujícím žádný z výše uvedených možností komunikace – hospitalizace, stav bezvědomí, ztroskotání na pustém ostrově, zavalení lavinou apod.).
    
   S ohledem na povahu zadaných úloh bude nutné tyto zpracovat buď rukou na papír nebo pomocí vhodného softwarového nástroje (LaTeX, OpenOffice Writer, MS Word, ...) určeného k tvorbě dokumentů (forma zpracování bude vždy upřesněna spolu se zadáním). Řešení úloh bude nutné odevzdat zásadně v papírové formě cvičícímu nejpozději do jednoho týdne od jejich zadání (termín zadání nemusí být totožný s termínem žádosti o náhradní úlohy).
    
   Vyřešené úlohy budou považovány za náhradu zameškaného cvičení pouze tehdy, budou-li odevzdány včas a nebudou-li v nich žádné závažné chyby.
    
 2. Uspokojivé zpracování písemné zápočtové práce (písemky).
  • Za uspokojivě zpracovanou písemnou zápočtovou práci se považuje práce napsaná na alespoň 60 % bodů.
  • Písemná zápočtová práce se bude konat na cvičení v týdnu 5.–9. listopadu 2012.
  • Písemnou zápočtovou práci bude možné opravit nebo nahradit (v případě absence z libovolného důvodu na řádném termínu) v právě jednom opravném termínu, který se bude konat v období 10. prosince 2012–11. ledna 2013 (přesný termín bude upřesněn nejméně 14 dní předem). Zameškanou (z libovolného důvodu) opravnou písemnou zápočtovou práci již nahradit nelze.
  • Na cvičení v týdnu 22.–26. října 2012 se uskuteční cvičná písemka v trvání cca 30 minut s hlavním cílem získat objektivní zpětnou vazbu ohledně početních dovedností ještě před termínem ostré písemné zápočtové práce. Za řešení cvičné písemky bude možné získat bonus pro ostrou písemku odpovídající až 10 % bodů této ostré písemky.
    
 3. Včasné dodání (nejpozději 2. ledna 2013) uspokojivě zpracované domácí zápočtové práce.
  • Domácí zápočtová práce (projekt) bude zadána nejpozději v týdnu 10.–14. prosince 2012.
  • Definice požadované kvality a forma zpracování budou sděleny spolu se zadáním.

Případy hodné zvláštního zřetele (tělesné postižení, chronická nemoc, dlouhodobá hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody či jiné vážné objektivní překážky ve studiu) budou posuzovány cvičícím individuálně.


 

View My Stats