MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Předpokládané znalosti

Při přednášce (i na cvičeních) z Matematiky I se předpokládají znalosti tzv. středoškolské matematiky. S ohledem na rozdílnost středních škol dále uvádím nejdůležitější dovednosti z oblasti středoškolské matematiky, o nichž předpokládám, že je studenti mají zvládnuté, a to rutinně. Nedostatečné zvládnutí těchto dovedností může výrazně zkomplikovat až znemožnit složení zkoušky z Matematiky I.


  • Úpravy výrazů - roznásobování závorek, použití binomické věty, sčítání zlomků, práce s mocninami a odmocninami, základní práce s logaritmy
  • Úpravy rovnic a nerovnic - přičtení k oběma stranám, odečtení od obou stran, převádění z jedné strany na druhou, vynásobení rovnice či nerovnice číslem nebo výrazem (včetně diskuse znamének)
  • Řešení kvadratických rovnic a nerovnic
  • Řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou, s odmocninami atp.
  • Goniometrické funkce (sin, cos, tg, cotg) - geometrický význam, tvar grafu, základní tabulkové hodnoty, řešení jednoduchých rovnic a nerovnic
  • Grafy základních funkcí (lineárních, kvadratických, kubických, mocnin a odmocnin, logaritmů, goniometrických, absolutní hodnoty)
  • Rovnice přímky, směrnicový tvar
  • Základní práce s grafy (posunutí svislé, posunutí vodorovné, absolutní hodnota atp.)

Tento seznam není samozřejmě úplný, i další znalosti a dovednosti budou využívány (například základy rovinné geometrie). Uvedeny však jsou nejdůležitější dovednosti nezbytné pro smysluplné studium a úspěšné absolvování Matematiky I.


Podrobnější vysvětlení těchto předpokladů, včetně typických úloh, které by studenti měli být schopni řešit, najdete na stránkách dr. Johanise (zde). Poslední dva jím uvedené body jsou nutné až pro Matematiku II.


Pro studenty, kterým zmíněné početní techniky ještě dělají potíže, je zde Seminář z matematické analýzy I, kde si mohou tyto techniky zopakovat a procvičit.