MFF UK

Postřehy zkoušejícího (a také odpovědi na často kladené otázky)


Při zkoušení matematiky na IES FSV UK, ale i na MFF UK jsem vypozoroval, že studenti často dělají podobné chyby a kladou podobné otázky, odpověď na které by jim měla být zřejmá. Proto jsem se rozhodl své postřehy a některé odpovědi sepsat, s nadějí, že alespoň pro některé studenty budou užitečné. Otázky jsou rozděleny do několika tematických okruhů


Zkoušková písemka - jak se připravit a co když to nejde


Ústní zkouška - co a jak se učit


Hodnocení zkoušky - co se hodnotí, co když se mi hodnocení nezdá


Termíny zkoušek - kdy budou, kolik jich bude, opravné termíny atp.


Konzultace - kdy a jak


Neuspěl jsem - co dál

Termíny zkoušek


 • Kdy budou zkouškové termíny? A kolik jich bude?

  Zkouškové termíny bývají oznámeny ještě během semestru a potom jsou vypsány v SISu. Takže odpověď naleznete na webu přednášejícího a v SISu.

 • Budou ještě nějaké další termíny?

  Podívejte se na web přednášejícího. Tam je odpověď. Je-li tam napsáno, že další termíny nebudou, znamená to, že další termíny nebudou.

 • A co když onemocním? Nešlo by to nějak zařídit?

  Termíny jsou známy dopředu, takže své plány tomu musíte přizpůsobit. Pokud si naplánujete, že přijdete až na poslední vypsaný termín, riskujete. Můžete onemocnět, můžete podcenit přípravu, může se stát leccos. Ale je to vaše rozhodnutí a vaše riziko.
  Samozřejmě, že zkoušející není Bůh, a tak jeho plány nemají absolutní platnost. Tedy zkouškové termíny, jejich počet a data, platí za předpokladu, že zkoušející bude živ a zdráv, a že nedojde k nepředvídané události velkého rozsahu - jako třeba k přírodní katastrofě, teroristickému útoku, generální stávce atp. To, že student onemocní, má rodinné problémy, zaplacený pobyt v Alpách či na Kanárských ostrovech nebo neshody v partnerském vztahu, k takovým událostem nepatří. Jde jistě o osobně důležité či závažné věci, ale při současných počtech studentů zkoušející nemá kapacitu na to, aby v těchto případech vypisoval nové a nové termíny.

 • Jednou nebo dvakrát jsem zkoušku neudělal a další termíny nejsou vypsány. Co s tím?

  Nic. Termíny byly známy dopředu a bylo jich dost. K tomu viz Studijní a zkušební řád UK, v němž článek 8, odstavce 12 a 14 praví:

  12. Fakulta je povinna vypisovat termíny pro plnění kontrol studia předmětů včas a rovnoměrně. Kapacita zkušebních termínů musí nejméně o 30 % převyšovat počet studentů, kteří mají být vyzkoušeni. Přihlášením se na vypsaný termín se tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi. Student se může vždy přihlásit pouze na jeden termín kontroly studia daného předmětu, v případě kombinované zkoušky na jeden termín každé její části, nestanoví-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2 jinak. Na další termín se může zapsat po klasifikaci "neprospěl/a", po odhlášení z předchozího termínu nebo po propadnutí termínu.

  14. Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští. Počet vypsaných termínů musí být přiměřený počtu studentů a nesmí být menší než tři; alespoň dva termíny spadající do zkouškového období musí být vypsány před začátkem tohoto období. Další termíny zkoušky lze vypsat s nejméně týdenním předstihem. Pokud jsou ve zkouškovém období vypsány pouze tři termíny a třetí vypsaný termín je kapacitně naplněn, musí být jeho kapacita navýšena nebo musí být vypsán další termín, nebrání-li tomu harmonogram akademického roku. Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.

  Tato pravidla určují, že termínů má být dostatek. Nicméně nic neříkají o tom, že student, který nabízené termíny nevyužije, by měl nárok na vypsání dalšího termínu.

 • Zkoušku jsem třikrát neudělal. Je možný tzv. děkanský termín?

  Není. Viz citovaný odstavec studijního a zkušebního řádu, kde se píše, že mimořádný opravný termín se nepřipouští.