MFF UK

Informace ke zkouškám

1. Zkoušku mohou konat jen ti studenti, kteří mají předmět pro tento semestr zapsán a již získali zápočet.

2. Zkouška je ústní. Student si vylosuje sadu otázek, připraví si odpovědi (obvykle písemně), které pak předestře zkoušejícímu. Zkoušející odpovědi zhodnotí a oboduje.

3. Zkouška probíhá v češtině nebo angličtině podle volby studenta.

4. Složení každé sady zkouškových otázek je podle následujícího schématu:

  • Věta z kapitoly X (25 bodů) - znění a důkaz určené věty.
  • Věta z kapitoly XI (25 bodů) - znění a důkaz určené věty.
  • Problém z kapitoly X (25 bodů) - řešení určeného problému.
  • Problém z kapitoly XI (25 bodů) - řešení určeného problému.

5. Seznam příslušných vět ke zkoušce je zde. Pokud byla na přednášce dokázána jen část příslušné věty, bude se přímo zkoušet jen tato část. Pokud však je důkaz zbylé části k dispozici u textů k přednášce, očekává se, že student bude znát alespoň základní schéma této části důkazu.
V případě, že důkaz je velmi dlouhý, zkoušející může určit, že je třeba dokázat jen vybranou část. Tento výběr bude proveden po tom, co student větu zformuluje.

6. V některých případech, které jsou zřejmé z kontextu, se za součást otázky na větu považují i definice potřebných pojmů, či popis konstrukce příslušných objektů.

7. Problémy v sadě otázek mohou být úlohy početního typu, úlohy na aplikaci některých vět či otázky testující porozumění pojmům a větám. K přípravě mohou pomoci zápočtové úlohy a příklady pro pochopení látky.

8. Hodnocení zkoušky: K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat alespoň 50 bodů, na známku 2 alespoň 60 bodů, na známku 1 alespoň 75 bodů.

9. Termíny jsou vypsány v SISu, kde je třeba se zapsat. Data vypsaných termínů jsou 30.5., 6.6., 13.6., 21.6., 27.6. a 13.9.


Statistika úspěšnosti

Počet zapsaných studentů: 8

Aspoň jeden zápočtový úkol si rezervovalo: 7

Aspoň jeden zápočtový úkol odevzdalo: 6

Zápočet získalo: 6

Aspoň jednou na zkoušku přišlo: 6

Zkoušku složilo: 6 (všichni na řádný termín)

Známka 1: 3 studenti
Známka 2: 2 studenti
Známka 3: 1 student