MFF UK

Informace ke zkouškám

1. Zkoušku mohou konat jen ti studenti, kteří mají předmět pro tento semestr zapsán a již získali zápočet.

2. Zkouška je ústní. Student si vylosuje sadu otázek, připraví si odpovědi (obvykle písemně), které pak předestře zkoušejícímu. Zkoušející odpovědi zhodnotí a oboduje.

3. Zkouška probíhá v češtině nebo angličtině podle volby studenta.

4. Složení každé sady zkouškových otázek je podle následujícího schématu:

  • “Těžká věta” (30 bodů) - znění a důkaz určené věty.
  • Dvě “lehké věty” (30 bodů) -. znění a důkaz dvou určených vět. Za každou z nich lze získat maximálně 15 bodů.
  • “Problém” (30 bodů) - řešení určeného problému.

5. Seznam příslušných vět ke zkoušce je zde. Pokud byla na přednášce dokázána jen část příslušné věty, bude se přímo zkoušet jen tato část. Pokud však je důkaz zbylé části k dispozici u textů k přednášce, očekává se, že student bude znát alespoň základní schéma této části důkazu.

6. V některých případech, které jsou zřejmé z kontextu, se za součást otázky na větu považují i definice potřebných pojmů, či popis konstrukce příslušných objektů.

7. “Problém” v sadě otázek může být úloha početního typu, úloha na aplikaci některých vět či jedna nebo několik otázek testujících porozumění pojmům a větám.

8. Termíny jsou vypsány v SISu, kde je třeba se zapsat.